Nam Thanh The

Nhng Gi y Va Nhng e Ngh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Van Kien cua Bo Phung T va Ky Luat B Tch bo tuc cho Tong Th cua c Thanh Cha ve Nam Thanh The.

(Radio Veritas Asia - 17/02/2005) - Khi ket thuc Tong Th ve Nam Thanh The (x. so 29), TC Gioan Phaolo II a bao trc rang: Bo Phung T va Ky Luat B Tch se a ra nhng gi y va nhng e ngh thc hanh, nham giup c hanh Nam Thanh The tai cac Giao Hoi a phng. Tong Th ve Nam Thanh The a c TC Gioan Phaolo II an ky ngay 7 thang 10 nam 2004, ngay le knh c Me Man Coi, va lien o vao ngay 8 thang 10 nam 2004, Tong Th a c c Hong Y Francis Arinze, tong trng bo Phung T va Ky Luat B Tch gii thieu cho gii bao ch.

Tiep theo o, ngay 15 thang 10 nam 2004, ngay le knh thanh n Teresa Avila, c Hong Y Francis Arinze, Tong Trng, va c Tong Giam Muc Domenico Sorrentino, Tong Th Ky bo Phung T va Ky Luat B Tch, a cung an ky Van Kien co ta e la Nam Thanh The: Nhng Gi Y va Nhng e Ngh. (xin goi van tat la Van Kien Gi Yٔ).

c phan thanh 45 so, Van Kien Gi Y gom co 5 chng chnh, khong ke phan nhap e va ket luan.

Chng I : Vai iem Lien He en Nam Thanh The.

Chng II : nhng khung phung vu cua Nam Thanh The.

Chng III : nhng ng net chnh cua Tu c Thanh The.

Chng IV : nhng sang kien va nhng dan than muc vu e c hanh Nam Thanh The.

Chng V : nhng kha canh van hoa, hay ung hn, nhng sinh hoat van hoa bieu lo Nam Thanh The.

Sau ay chung ta hay oc Van Kien Gi Y nay:

 

Nhap e

Khoang mot nam sau khi be mac Nam Man Coi, mot sang kien mi cua TC c cong bo: o la Nam Thanh The keo dai t thang 10 nam 2004 en thang 10 nam 2005. Hai sang kien nay (Nam Man Coi va Nam Thanh The) tiep noi nhau, va c at trong khung canh cua hng muc vu do TC e ra cho toan the Giao Hoi qua tong th Bc vao ngan nam mi; hng muc vu o at viec chiem ngam dung mao Chua Kito vao trung tam dan than cua Giao Hoi, theo con ng cua Cong ong Vaticano II va cua ai NamThanh 2000 (x. Mane nobiscum Domine, chng 1).

That vay, vi tong th ve Kinh Man Coi --- (Rosarium Virginis Mariae, Kinh Man Coi cua c Trinh N Maria), --- c Thanh Cha Gioan Phaolo II mi goi chung ta chiem ngam Chua Kito vi cai nhn va tam hon cua Me Maria. Ke en c cong bo thong iep Ecclesia de Eucharistia, Giao Hoi song nh B Tch Thanh The, e hng dan chung ta en nguon mach va chop nh cua tron ca i song kito, va mi goi chung ta hay canh tan long sot sang c hanh va ton th b tch Thanh The. Trong tng quan vi thong iep ve B Tch Thanh The, huan th Redemptionis Sacramentum (B Tch cua n Cu Chuoc) nhac lai bon phan cua tat ca moi tn hu hay bao am sao cho co mot phung vu thanh the xng ang vi Mau Nhiem cao ca nh the.

Gi ay, c gii thieu va c hng dan bi tong th ve Nam Thanh The, Mane Nobiscum Domine (Lay Thay, xin hay lai vi chung toi!), Nam Thanh The cong hien cho chung ta mot dp quan trong tren bnh dien muc vu, ngo hau toan the cong oan kito c gay y thc e lam cho B Tch va Hy Te ky dieu tr thanh con tim cua cuoc song mnh.

TC Gioan Phaolo II a e cho cac Giao Hoi a phng co nhng sang kien c hanh trong suot Nam Thanh The. Tuy nhien, ngai a yeu cau bo Phung T va Ky Luat B Tch hay ong gop them nhng gi y va nhng e ngh (x. Mane Nobiscum, Domine, so 29) co the hu ch cho nhng ai, --- nhng chu chan va nhng tac vien muc vu tren moi cap bac --- c mi goi gop phan cua mnh vao viec c hanh Nam Thanh The.

T muc tieu tren, chung ta co the nhan ra ac tnh thc hanh cua Tai Lieu bo tuc nay. Tai lieu khong nham liet ke tat ca moi sang kien, nhng ch gii han vao viec e ngh vai gi y thc hanh, va oi khi ch nhac mot cach tong quat en nhng trach vu va nhng e tai khong nen bo qua ma thoi.

Co mot chng cua Van Kien Gi Y --- (tc chng III cua Van Kien) --- noi ve Tu c Thanh The; chng nay co the c xem nh la hu ch, t ra e khi day nhng sang kien trong viec giang day giao ly va viec huan luyen. That vay ieu quan trong la lam sao e B Tch Thanh The c on nhan, khong nhng trong nhng kha canh co tnh cach c hanh, ma con nh la nguon song, la d an cho i song, la can ban cho mot nen tu c ch thc co tnh cach thanh the.

Chung toi cam n c Thanh Cha v mon qua Nam Thanh The tang cho Giao Hoi va chung toi pho thac thanh qua cua Nam Thanh The nay cho li cau bao cua Me Thien Chua. c g ni trng hoc cua Me Maria, ngi n cua Thanh The, c khi day long kham phuc trc Mau Nhiem Mnh va Mau Thanh Chua Kito. Va mong sao Giao Hoi song nh B Tch Thanh The vi long sot sang to ln hn na.

 

Chng I : Vai iem Lien He en Nam Thanh The

Chng I nay gom co 6 so nh sau:

(1) Khung canh chung

(2) c tin vao B Tch Thanh The

(3) Viec c hanh Thanh The va viec phung vu thanh The ngoai Thanh Le.

(4) Nen Tu c Thanh The

(5) Me Maria: hien anh cua Giao Hoi Thanh The

(6) Nhng v thanh la chng nhan cua i song thanh the.

1. Khung Canh Nen Tang

Chan tri --- c Nam Thanh The m ra --- cung cap cho chung ta nhieu khoang rong e hanh ong theo nhieu chieu kch khac nhau cua viec song ket hiep vi Chua Kito trong Giao Hoi. That vay, B Tch Thanh The khong phai la mot chu e gia bao chu e khac, nhng la chnh con tim cua i song kito. Viec c hanh Thanh Le, --- xet nh la hanh ong cua Chua Kito va cua Dan Chua, mot dan c to chc co pham trat, --- (viec c hanh Thanh Le) ket thanh trung tam cua tron ca cuoc song kito, tren bnh dien giao hoi pho quat, cung nh tren bnh dien Giao Hoi a phng, va cho tng ca nhan tn hu. That vay, trong Thanh Le, ngi ta co c chop nh cua hanh ong ma nh o Thien Chua thanh hoa the gian qua Chua Kito, cung nh chop nh cua viec phung t ma con ngi dang len Thien Chua Cha, va ton th Ngai nh qua Chua Kito, Con Thien Chua, trong Chua Thanh Than. Ngoai ra, trong Thanh Le, Giao Hoi tng nh trong chu ky mot nam, nhng mau nhiem cua n Cu o, va lam cho nhng mau nhiem nay mot cach nao o c hien dien. Tat ca nhng hanh ong thanh thien khac va moi hanh ong cua i song kito, eu co tng quan chat che vi Thanh Le, phat sinh t thanh le va hng ve Thanh Le. (x. Quy che Tong Quat Sach Le Roma, so 16).

V the kha canh Thanh The cua Nam ac Biet nay muon lam sang to nhng hoat ong can ban cua i song Giao Hoi, mot Giao Hoi noi chung bao gom tat ca moi thanh phan cung nh mot Giao Hoi noi rieng nh c the hien ni moi thanh phan cua mnh. Chnh c Thanh Cha a nhan manh en cha khoa nay e oc hieu ve Nam Thanh The, va at sang kien c hanh Nam Thanh The trong toan bo chng trnh muc vu, a c e ra cho Giao Hoi, bang nhng ngon ng co tnh cach kito hoc va hng ve mau nhiem Ba Ngoi, trong nhng nam chuan b cho ai Nam Thanh 2000; chng trnh muc vu nay con ang c khai trien t t trong nhng nam ke tiep ai Nam Thanh 2000, khi au vi tong th Bc vao ngan nam mi (Novo Millenio ineunte). Nh the Nam Thanh The c at vao trong khung canh nen tang moi ngay mot c trien khai them mot cach phong phu hn, du van luon trung thanh an re sau vao chu e ve Chua Kito va ve viec chiem ngam dung Nhan Ngi. Mot cach nao o, Nam Thanh The c e ra nh la nam tong hp, nh la chop nh cua tron ca con ng a c i qua (Mane Nobiscum Domine, so 10).

Da tren nhng g va noi, nhng sang kien trong Nam Thanh The can lu y en nhng lanh vc khac nhau va cung cap nhng khch le tren nhieu kha canh khac nhau. Ni chng th nhat nay, chung toi muon gi ra mot cach tong hp, vai vien tng co tnh cach va than hoc va muc vu, e lam khung quy chieu cho nhng gi y va nhng e ngh tiep sau.

Sau nhng li tren, Van Kien Gi Y khai trien nhng yeu to chnh sau ay ket thanh khung quy chieu cho nhng gi y va e ngh e c hanh Nam Thanh The:

- c Tin vao B Tch Thanh The

- Viec C Hanh B Tch Thanh The va viec ton th Thanh The ngoai thanh le.

- Nen Tu c Thanh The

- Me Maria, hien anh cua Giao Hoi Thanh The

- Cac Thanh, nhng chng nhan cua i song thanh the.

2. c Tin Vao B Tch Thanh the

La Mau nhiem c Tin (x. Thong iep Giao Hoi t Thanh The, chng I), B Tch Thanh The c hieu theo anh sang cua Mac Khai trong Kinh Thanh va cua Thanh Truyen trong Giao Hoi. S quy chieu ve Kinh Thanh va Thanh Truyen la can thiet, ngo hau B Tch Thanh The co the bieu lo ac tnh cua mnh nh la Mau nhiem anh sang (x. Mane Nobiscum Domine, chng II), lam cho chung ta cach nao o i lai con ng c tin c mo ta trong bai tng thuat cua phuc am ve hai mon e tren ng i Emau, ma TC a chon nh la bieu hien (hay: hien anh, icona) cho Nam Thanh The. That vay, B Tch Thanh The la mau nhiem anh sang, hoac bi v mau nhiem nay oi buoc va gia thiet phai co anh sang cua Li Chua, hoac bi v chnh viec be banh chieu to anh sang tren Mau Nhiem Thien Chua Ba Ngoi: chnh trong bien co Vt Qua chet va song lai cua Chua Kito, va do o trong viec tng nh Thanh The (tc Thanh Le), ma Thien Chua mac khai chnh mnh cach tron ven nh la Thien Chua Tnh Yeu.

Nam Thanh The trc het bieu lo chnh mnh nh la thi gian manh e giang day giao ly nhieu hn ve B Tch Thanh The, c tin th trong Giao Hoi. Viec giang day giao ly nay can lu y en nhng ieu sau ay:

2.1. Kinh Thanh: t nhng ban van chuan b cho Mau Nhiem B Tch Thanh The trong Cu c, cho en nhng ban van trong Tan c noi ve viec thiet lap B Tch Thanh The cung nh ve nhng chieu kch khac nhau cua B Tch nay (x. chang han nh nhng ban van a c trch trong Sach Bai oc cho Thanh Le ngoai le knh B Tch Thanh The).

2.2. Thanh Truyen: t nhng giao phu en nhng khai trien tiep sau o ve than hoc, e giang day, vi chu y ac biet en Cong ong Tridentino, Cong ong Vaticano II, va nhng Van Kien cua Huan Quyen. Nhng con ng giang day giao ly do cac Giao Hoi a phng don ra nen at iem ta ni Sach Giao Ly cua Giao Hoi; Sach Giao Ly nay la iem quy chieu co uy tn va nhieu gi y.

2.3. Viec giai thch Mau nhiem, hay viec dan nhap c ao sau ve Mau Nhiem c thc hien qua viec giai thch nhng nghi thc va nhng li nguyen dung trong Thanh Le, nh ta co the gap thay trong Nhng Quy nh C Hanh Thanh Le (Ordo Missae) va trong van kien ve viec Rc Le va Ton th Thanh The ngoai Thanh Le.

2.4. Nhng s phong phu en t lch s Tu c, vi viec lam noi bat cho thay B Tch Thanh The c tin th va c c hanh, c the hien nh the nao trong i song cac v Thanh (x. T Giao Hoi nh Thanh The, so 62).

2.5. Nghe thuat thanh nh la chng t c tin cho Mau Nhiem Thanh The.

3. Viec c hanh B Tch Thanh The va viec ton th Thanh The ngoai Thanh Le

c lanh nhan t Chua Kito, ang a thiet lap B Tch Thanh The, B Tch Thanh nay c Giao Hoi c hanh trong hnh thc c chnh Giao Hoi quy nh (x. Nhng Quy nh trong Sach Le Roma). Viec ton th Thanh The ngoai Thanh Le c lien ket chat che vi viec c hanh Thanh The va c quy hng ve o.

Mot dan than cu the cua Nam Thanh The co the la dan than hoc hoi en tan cung, trong moi cong ong giao x, van kien Hung Dan Tong Quat cua Sach Le Roma. Con ng u tuyen e c hng dan vao trong mau nhiem cua n cu roi c the hien ni nhng dau ch thanh, la con ng trung thanh tuan theo dien bien cua Nam Phung Vu (Mane Nobiscum Domine, 17).

Nh la mot liet ke tong quat theo chu e, e giup cho nhng tac vien muc vu, chung toi xin neu ra ay nhng kha canh c nhac en cach ac biet trong NamThanh The nay, nham thc hien mot c hanh thanh the cho xng ang va mot viec ton th Mau Nhiem thanh the sot sang hn. Cung vi nhng van kien can ban a c nhac en tren ay, th Huan Th Redemptionis Sacramentum --- (B Tch cua n Cu roi, huan th noi ve viec can c hanh ThanhThe ung theo nhng quy nh) --- co the tr giup hu hieu. Can lu y en nhng iem sau ay:

3.1. Nhng ni c hanh: nha th, ban th, buc be, va ghe ngoi.

3.2. Cong oan c hanh phung vu: y ngha va cach thc tham d cua cong oan: tron ven, co y thc, va tch cc (x. SC, so 14).

3.3. Nhng vai tro khac nhau: linh muc hanh ong nh the chnh Chua Kito (in persona Christi), roi en cac thay pho te, cac tac vien khac va nhng viec phuc vu.

3.4. Dien tien c hanh: t banh Li Chua en banh Thanh The. (x. Ordo Lectionum Missae, 10).

3.5. Thi gian c hanh Thanh The: Chua nhat, ngay trong tuan va nam phung vu.

3.6. Tng quan gia b tch Thanh The vi nhng b tch khac, va nhng nhng c hanh phu b tch, nhng nghi thc ac biet...

3.7. Viec tham d noi tam va ben ngoai: ac biet la viec tuan gi nhng giay phut thinh lang;

3.8. Nhng bai hat va am nhac;

3.9. Viec tuan gi nhng quy nh phung vu;

3.10. Viec em Mnh Chua cho nhng benh nhan;

3.11. Viec ton th B Tch Thanh The, viec cau nguyen ca nhan trc Thanh The.

3.12. Nhng cuoc rc kieu Thanh The.

Trong Nam Thanh The nay, nen kiem iem lai viec thc hanh nhng ieu va ke tren. Chac chan trong sinh hoat muc vu cua tng cong oan, ngi ta khong the nao at en mc o tuyet hao cach de dang, nhng can phai nham en ieu o. Neu thanh qua cua Nam Thanh The ch la lam song lai ni tat ca moi cong oan kito viec c hanh Thanh Le Chua Nhat va gia tang viec ton th Thanh The ngoai Thanh Le, th Nam An Sung nay ke nh la a at c ket qua co y ngha roi. ieu tot la nen nham en muc tieu cao hn, va khong bang long vi nhng tieu chuan bnh thng, bi v chung ta biet rang mnh co the luon cay da vao s tr giup cua Thien Chua (Mane nobiscum Domine,29).

4. Tu c Thanh The

Trong tong th Spiritus et Sponsa Thanh Than va v Hon The e ky niem 40 nam ban hanh hien che ve Phung Vu Thanh, c Gioan Phaolo II a c mong c khai trien trong Giao Hoi Mot Tu c Phung Vu. ay la vien tng cua mot sinh hoat phung vu nuoi song va nh hng cuoc song cua tn hu, bang cach nhao nan ieu c song that ni tn hu nh la mot viec ton th thieng lieng ch thc (x. Roma 12,1). Khong co viec vun trong mot tu c phung vu, th hanh ong phung vu de dang b rut gon ve mot th nh la c hanh hnh thc va lam ra vo ch an sung phat sinh t viec c hanh.

ieu nay co gia tr mot cach ac biet cho B Tch Thanh The: Giao Hoi song nh / t b tch Thanh The. That vay, viec c hanh b tch Thanh The la trong tng quan vi viec song trong Chua Kito, trong Giao Hoi, nh quyen nang cua Chua Thanh Than. Tuy nhien can phai cham soc cho hng tien t b tch Thanh The c c hanh en b tch Thanh The c song that: t mau nhiem c tin nhan en i song c canh tan. V the, Van Kien bo tuc nay cong hien mot chng noi rieng ve tu c Thanh The. Trong vai li m au ni ay, that la hu ch neu chung ta chu y en vai iem ac biet co y ngha nh sau:

4.1. B Tch Thanh The la chop nh va nguon mach (culmen et fons) cua i song thieng lieng xet nh la i song thieng lieng, vt ra ngoai moi con ng thieng lieng khac nhau.

4.2. Viec thng xuyen nuoi dng mnh bang Thanh The nang cho an sung n goi cua tng ngui va nang cho tng bac song (tha tac vien co chc thanh, oi ban, cha me, nhng ngui tan hien, van van...) va soi sang cho nhng hoan canh song khac nhau (vui buon, nhng van e, nhng d nh, benh tat va nhng th thach....)

4.3. Tnh bac ai, s ong tam, tnh thung huynh e la hoa trai cua Thanh The va lam cho hu hnh s ket hiep vi Chua Kito c thc hien trong b tch Thanh The; ong thi, viec thc thi bac ai trong tnh trang an sung la ieu kien ngo hau co the c hanh cach tron ven b tch Thanh The: Thanh The la nguon mach, va cung la epifania s the hien, s hien linh cua s hiep thong (x. Mane Nobiscum Domine, chng III).

4.4. S Viec Chua Kito song trong chung ta va gia chung ta khi day chng ta trong canh song hang ngay, gieo men tot cho cong cuoc xay dng xa hoi tran the: B Tch Thanh The la nguyen ly va la d an cho viec thi hanh s mang (x. Mane nobiscum Domine, chng IV)

5. Me Maria: hien anh (icona) cua Giao Hoi Thanh The

Neu chung ta muon kham pha lai trong tron ca s phong phu cua no moi tng quan mat thiet lien ket Giao Hoi vi b tch Thanh The, chung ta khong the nao quen Me Maria, Me va la mau gng cua Giao Hoi. Chng VI cua thong iep B Tch Thanh The nhac chung ta nh the. Ni chng VI nay, c Gioan Phaolo II nhac lai tng quan sau xa ma Me Maria co oi vi B Tch Thanh The va oi vi Giao Hoi, mot Giao Hoi song nh b tch Thanh The. Cuoc gap g vi ang la Thien Chua cung chung ta bao gom c N ong Trinh Maria.

Nam Thanh The la dp thuan tien e ao sau kha canh nay cua Mau Nhiem. e song cach sau xa y ngha cua viec c hanh B Tch Thanh The, va e lam cho viec c hanh nay khac dau vao trong i song chung ta, khong co cach g tot hn la e Me Maria giao duc chung ta, Me la Ngi N Thanh The.

Ve phng dien nay, ieu quan trong la hay nh tat ca nhng g c Gioan Phaolo II a noi trong thong iep ve Chuoi Man Coi cua c N ong Trinh Maria, so 15, ve e tai nay, at chung ta mot cach t nhien vao trong i song cua Chua Kito va lam cho chung ta c nh laht th nhng tam tnh cua Me. ang khac, --- nh c Gioan Phaolo II a viet trong thong iep ve B Tch Thanh The-trong viec c hanh Thanh The, mot cach nao o, chung ta luon lanh nhan, cung vi ky niem cai chet cua Chua Kito, lanh nhan hong an Me Maria, ma ang chu ong inh a trao cho chung ta ni mon e Gioan (ay la Me con, Gn 19,27): Trong b tch Thanh The, song tng niem cai chet cua Chua Kito keo theo he qua la luon luon lanh nhan hong an Me Maria. Co ngha la, theo gng cua tong o Gioan, nhan lanh ve nha mnh ang a c trao ban cho chung ta e lam Me chung ta. ong thi cung luon co ngha la dan than tr nen giong nh Chua Kito, nh at mnh ni trng hoc cua Me Maria, va e Me ong hanh vi chung ta. Me Maria hien dien, vi Giao Hoi va nh la Me cua Giao Hoi, trong moi c hanh thanh the chung ta thc hien (Bt TT so 57). o la nhng e tai ang c chung ta suy niem ac biet trong Nam Thanh The nay (tt Mane nobiscum Domine, 31)

Ve viec c hanh b tch Thanh the trong s ket hiep vi Me Maria, va noi gng nhng thai o ton th noi bat cua Me, chung ta co the khao cu nhng Thanh le Ngoai Lch ve c Me, ni cac ch dan 12-18.

6. Cac V Thanh nhan chng cho i song b tch Thanh The

Trong tong th Bc vao ngan nam mi (Novo Millenio ineunte), so 30, c Thanh Cha mi goi hay at tron ca chng trnh muc vu cua Giao Hoi trong vien tng cua s thanh thien. ieu nay khong the nao khong co gia tr mot cach ac biet cho suot Nam hoan toan tham nhuan trong tu c Thanh The. B Tch Thanh The lam cho chung ta tr thanh nhng ngi thanh; va khong the nao co s thanh thien ma khong c hoa nhap vao trong i song Thanh The. Ai an tht ta, th se song nh ta (Gn 6,57).

S that nay c chng minh bi sensus fidei - y thc c tin - cua toan the dan Chua. Nhng mot cach ac biet, cac v Thanh la nhng chng nhan cho s that nay; ni cac ngai chieu toa mau nhiem Vt Qua cua Chua Kito. c Gioan Phaolo II a viet trong thong iep ve B Tch Thanh Thanh The, so 62 nh sau: Chung ta hay en hoc ni trng cua cac v thanh, tha anh ch em rat than men; cac ngai la nhng ngi dien dch v ai cho long ao c thanh the ch that. Ni cac ngai, than hoc ve B Tch Thanh The co c tron ven s chieu sang cua ieu c song thc; than hoc o loi cuon chung ta va, co the noi dc la, ham nong chung ta. o la ieu xay ra cho tat ca cac v thanh.

Vai v trong cac ngai a song chieu kch nay mot cach manh me ac biet va vi nhng hong an rieng cua chua Thanh Than, va lam cho cac anh ch em tn hu c nong sot len tnh thng oi vi b tch Thanh The (x. Tong th ve Nam Thanh The, so 31). Nhng th du co le se vo cung tan : t thanh Ignaxio thanh Antiochia cho en thanh Ambrogio, t thanh Bernardo en thanh Thomaso Aquino, t thanh Pasquale Baylon en thanh Alphonso Maria dei Liguori, t thanh Caterina thanh Siena cho en thanh Teresaa d' Avila, t thanh Pietro Giuliani Eymard, cho en thanh Pio da Pietrelcina, cho en nhng v t ao cua Thanh The xa va nay, t thanh Tarcisio en thanh Nicola Pieck va cac ban, en thanh Pietro Maldonado.

Nam Thanh The se cho ta dp e kham pha lai nhng v thanh chng nhan, hoac trong so nhng v noi tieng hn trong bnh dien Giao Hoi pho quat, hoac trong so nhng v c nhac en nhieu nhat tai nhng Giao Hoi da phng. ieu ang mong c la chnh nghien cu than hoc nen hng en cac ngai, xet v ieu dc cac v Thanh song thc hanh la mot locus theologicus (mot moi trng than hoc) co y ngha: Thien Chua noi ni cac v Thanh (x. Lumen Gentium so 50) va kinh nghiem thieng lieng cua cac v thanh (x. Dei Verbum, so 8), c s phan nh cua Giao Hoi bao am cho, chieu soi anh sang tren Mau Nhiem. Bc i theo anh sang cua cac v thanh va tren con ng cac ngai a i, se de dang hn e bao am sao cho Nam Thanh The nay c that s phong phu.

 

Chng III : Vai net Tu c Thanh The

20. Ban ve van e Tu c Thanh The co le se oi hoi nhieu ieu hn la nhng g c viet ra ni nhng trang nay. Chung toi ch gii han trong vai iem, vi long tin tng rang cac Giao Hoi a phng se ban en van e nay, va cung cap nhng khch le va nhng noi dung rong rai hn cho nhng sang kien chuyen biet giang day giao ly va huan luyen. ieu quan trong la B Tch Thanh The can c on nhan khong nhng trong kha canh c hanh, ma con nh la d an cho i song va nam nen tang cua mot tu c Thanh The ch that.

Nam Thanh The la dp thuan tien e m rong cai nhn qua khoi pham vi nhng c hanh. Chnh bi v la con tim cua i song kito, nen b tch Thanh The khong c ong khung trong nha th, nhng oi c a vao cuoc song cua ke tham d vao b tch Thanh The. B Tch Mnh Thanh Chua Kito c ni rong ra e xay dng nhiem the cua Chua Kito la Giao Hoi. Nhng thai o thanh the ma viec c hanh a luyen cho chung ta co c, nay can c vun trong trong i song thieng lieng, tuy theo n goi va bac song cua moi ngi. B Tch Thanh The la that cua an thiet yeu cho tat ca nhng ai tin vao Chua Kito, khong phan biet tuoi tac va ieu kien.

Nhng suy t ma chung toi a ra ni ay, mo ta vai hng e suy ngh, khi s t nhng iem trong phung vu Thanh Le theo ban latinh. Lam the, ngi ta muon nhan manh cho thay nh the nao tu c phung vu co nhng ac iem cua no trong noi dung sau xa cua nhng dau ch, nhng nghi thc, nhng li noi trong khi c hanh va co the gap thay ni o lng thc bao am va doi dao.

Sau nhng li nhap e nh tren, chng III ban ve nhng iem sau ay noi cac so tiep theo:

21. Lang nghe Li Chua.

22. Hoan cai

23. Tng Niem

24. Hy Te

25. Cam Ta

26. S Hien Hien cua Chua Kito

27. S Hiep thong va Bac Ai

28. S Thinh Lang

29. S Th Lay

30. Niem Vui

31. S mang

Sau ay, chung ta hay tiep tuc oc qua tng so nh sau:

21. Lang nghe Li Chua.

o la Li Chua Verbum Domini.

Luc ket thuc cac bai oc Kinh Thanh, li tuyen xng Verbum Domini (o la Li Chua), nhac chung ta nh lai tam quan trong cua nhng g thoat ra t mieng Thien Chua, va lam cho chung ta cam nghiem ay khong phai la mot ban van xa xa, du la ban van c linh ng, nhng nh la li song ong Thien Chua dung e keu goi chung ta: chung ta song trong khung canh cua mot cuoc oi thoai that s gia Thien Chua va Dan Ngai, mot cuoc oi thoai trong o c cong bo nhng viec ky dieu cua n cu roi va c e ngh lai mai mai nhng oi buoc cua Giao c(Dies Domini, 41).

Phung vu Li Chua la phan ket thanh cua B Tch Thanh The (x. SC.56; Dies Domini, 39-41). Chung ta tu hop nhau trong cong ong c hanh phung vu, e lang nghe ieu ma Chua muon noi vi chung ta: noi vi tat ca va vi moi ngi. Ngai noi tai ay va bay gi, noi vi chung ta ang lang nghe vi c tin, va tin rang ch mnh Ngai co nhng li ban s song i i, va rang li ngai la anh en soi bc chung ta.

Tham d vao Thanh The co ngha la lang nghe Chua, e roi em ra thc hanh nhng g ngai mac khai cho chung ta, oi hoi ni chung ta, va mong muon t cuoc song chung ta. Hoa trai cua viec lang nghe Thien Chua noi vi chung ta, khi ngi ta oc Sach Thanh trong nha th (x. SC 7), (hoa trai o) c chn mui trong ieu c song thc hang ngay (x. Mane Nobiscum Domine, 13).

Thai o lang nghe nam khi au cua i song thieng lieng. Tin vao Chua Kito la lang nghe li ngai va em ra thc hanh. La vang phuc theo tieng noi cua Chua Thanh Than, v Thay noi tam hng dan chung ta en s that tron ven, khong phai ch en vi s that e biet, ma con en vi s that e thi hanh.

e that s lang nghe Chua trong Phung Vu Li Chua, th can phai ben nhay trong viec lang nghe bang con tim. Chuan b cho viec lang nghe nay la viec ca nhan oc Kinh Thanh, vao luc va dp co nh, va khong nen e tuy theo gi ranh co the. Va ngo hau nhng g c lang nghe trong c hanh Thanh The khong bien mat khoi tr va con tim khi bc ra ca nha th, th nen tm cach e keo dai viec lang nghe Chua noi vi chung ta; Ngai co ngan cach e a li noi ngai en vi chung ta, qua nhng hoan canh cuoc song hang ngay.

22. Viec hoan cai.

Agnoscamus peccata nostra ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

Kyrie eleison. Christe eleison. Xin Chua thng xot chung con.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. ay Chien Thien Chua, ang ganh toi tran gian, xin thng xot chung con.

Domine, non sum dignus ut intres.... Lay Chua, con chang ang....

Nh chung ta va thay t nhng ban van c trch dan tren, chieu kch en toi hien dien ro rang trong viec c hanh Thanh The. Chieu kch nay xuat hien khong nhng vao luc au trong nghi thc thong hoi, vi nhieu cong thc khac nhau khan cau long nhan t Thien Chua, nhng con trong li khan cau Chua Kito trong kinh Vinh Danh, trong bai ca Lay Chien Thien Chua luc be banh, va trong li cau nguyen ma chung ta noi len cung Chua trc khi tham d vao ban tiec Thanh The.

B Tch Thanh The khuyen khch viec hoan cai va thanh luyen con tim thong hoi, y thc ve nhng noi kho cua mnh va c ao c Chua tha th, mac du b tch Thanh The khong thay the cho viec xng thu toi loi trong b tch Hoa Giai, phng the thong thng duy nhat trong trng hp nhng toi trong, e lanh nhan s hoa giai vi Thien Chua va vi gao hoi.

Thai o tinh than nay can c keo dai trong ngay song chung ta, c nang bi viec xet mnh, ngha la viec oi chieu t tng, li noi, viec lam, nhng bo sot cua chung ta, trong tng quan vi Phuc am Chua Giesu.

Nhn thay ro rang nhng yeu uoi cua mnh, viec nay giai thoat chung ta khoi thai o t man, gn gi chung ta trong s that trc nhan Thien Chua, dan a chung ta en viec tuyen xng long nhan t cua Thien Chua Cha ang ng tren tri, vach ra cho chung ta con ng trc mat, dan chung ta en vi B Tch Hoa giai. Sau o, thai o tinh than nay con hng chung ta en viec chuc tung va cam ta. Cuoi cung giup chung ta co thai o than thien vi ngi lan can, biet cam thong vi anh ch em trong nhng mong don yeu uoi, va tha th cho anh ch em. Li canh bao cua Chua Giesu hay hoa giai vi ngi anh ch em, trc khi dang cua le tren ban th (x. Mt 5,23-24), va li mi goi cuaThanh Phaolo hay kiem iem lai lng tam trc khi tham d vao B Tch Thanh The (x. I Co 11,28), tat ca can c chung ta nghiem chnh lang nghe. Khong vun trong nhng thai o va noi, B Tch Thanh The b mat i mot trong nhng chieu kch sau xa cua no.

23. Tng Nh (Memoria)

Memores igitur, Domine, ejusdem Filii tui salatiferae passionis necnon mirabilis resurrectionis et ascentionis in caelum (Kinh Nguyen Thanh The III). Lay Chua, chung con nh en cuoc thng kho, song lai va len tri...

Neu nhng ngi kito c hanh Thanh The ngay t khi au va trong hnh thc co nh - ni iem thiet yeu - trai qua nhng thi ky khac nhau va trong nhng phung vu khac nhau, th o la bi v chung ta biet mnh c lien ket vi menh lenh cua Chua, vao chieu ap ngay Chua chu thng kho, nh sau: Chung con hay lam viec nay ma nh en Ta (1 Co 11, 24-25 ). (CCC. 1356).

Theo mot ngha ac biet, B Tch Thanh The la viec tng niem cai chet va s song lai cua Chua. Khi c hanh b tch Thanh The, Giao Hoi tng nh en Chua Kito, tng nh nhng g Chua a lam va a noi, tng nh en viec nhap the, cai chet, song lai, va len tri. Trong Chua, Giao Hoi nh lai toan the lch s cu roi, c dien ta trc trong Cu c.

Giao Hoi nh lai ieu ma Thien Chua - Cha, Con va Thanh Than, - a va con ang lam cho toan the nhan loai, t luc tao dng tri at cho en luc tai tao dng trong Chua Kito, trong khi ch i Chua tr lai vao luc cuoi cung thi gian, e phuc hoi tat ca moi s trong ngai.

Viec tng nh Thanh The, --- t viec c hanh ma i vao trong nhng thai o song cua chung ta, --- thoi thuc chung ta nh lai vi long tri an tat ca nhng hong an nhan c t Thien Chua Cha trong Chua Kito. Phat sinh t o mot i song trong tam tnh tri an, cung vi y thc ve s nhng khong va ong thi cung la trach nhiem.

That vay, nh lai nhng g Thien Chua a va con ang lam cho chung ta, nuoi dng bc ng thieng lieng. Li kinh Lay Cha nhac chung ta nh rang chung ta la con cai cua Cha tren tri, la anh em cua Chua Giesu, c ong dau an Chua Thanh Than c o tran xuong trong tam hon chung ta.

Nh lai nhng hong an cua trat t t nhien nh s song, sc khoe, gia nh... lam cho chung ta luon song trong tam tnh cam ta va trong dan than lam cho nhng hong an o them gia tr.

Nh lai nhng hong an cua trat t An Sung (-- b tch Ra toi va nhng b tch khac; nhng nhan c kito...) lam cho song ong, ngoai tam tnh biet n ra, con co s dan than, e khong tr nen vo ch nhng nen bac Chua ban, ma ngc lai lam tro sinh nhng hoa trai.

24. Hy Te

Hoc est Corpus Meum. Hic est calix sanguis mei novi et aeterni testamenti. ay la Mnh Ta. ay la Chen Mau Ta...

B Tch Thanh The la b tch cua Hy Te Vt Qua cua Chua Kito. T viec nhap the trong cung long cua c N ong Trinh cho en hi th cuoi cung tren thap gia, i song cua Chua Giesu la mot hien le khong ngng, mot viec kien tr vang phuc nhng y nh cua Thien Chua Cha. Chop nh la Hy Te cua Chua Kito tren oi Calvario: moi lan hy te thap gia, -- ma vi hy te nay, Chua Kito chien vt qua chung ta a hien te chnh mnh (1 Co 5,7) --- (moi lan hy te thap gia) c c hanh tren ban th, th cong viec cu chuoc chung ta c thc hien) (Lumen gentium, 3; CCC 1364).

Hy Te duy nhat va i i nay c lam cho hien dien that s trong b tch Ban Th. That vay, hy te cua Chua Kito va hy te cua b tch Thanh The la mot hy te duy nhat (CCC 1367).

Giao Hoi ket hp hy te cua mnh vi hy te nay, e tr nen mot Than xac va mot tinh than trong Chua Kito, ma dau ch cho viec tr nen mot nay la s hiep thong b tch (tc viec rc le) (x. T ve B Tch Thanh The, cac so 11-16). Tham d vao b tch Thanh The, vang phuc Phuc Am ma chung ta lang nghe, an Mnh va uong Mau Thanh Chua, ieu nay co ngha la lam cho i song chung ta tr thanh Hy te ep long Thien Chua: per Cristo, con Cristo e in Cristo, Nh Ngi, vi Ngi va trong Ngi.

Cung nh hanh ong nghi thc cua B Tch Thanh The c thiet lap tren hy te a c Chua Kito hien dang mot lan thay cho tat ca moi ngay trong cuoc i tran gian cua Chua (x. Dt 5,7-9), va lap lai hy te o mot cach b tch, th cung the viec tham d cua chung ta vao viec c hanh Thanh The, can phai mang theo viec hien dang i song chung ta. Trong b tch Thanh The, Giao Hoi hien dang hy te cua Chua Kito va hien dang chnh mnh cung vi Chua (x. SC 48; IGMR,79; T ve B Tch Thanh The, so 13).

Nh the chieu kch hy te cua b tch Thanh The mi goi dan than. T o, tu c cua hy sinh, cua viec trao ban chnh mnh, cua viec cho i nhng khong, cua hien dang cho ke khac, la ieu oi buoc cua moi cuoc song kito.

i song chung ta c bieu hieu trong banh va ru chung ta mang len ban th: o la au kho va s dan than song nh Chua Kito va theo menh lenh cua Ngi cho cac mon e.

Trong viec Rc lay Mnh va Mau Thanh Chua Kito, c noi len li tha vang cua chung ta, e cho Chua suy ngh, noi va hanh ong trong chung ta.

Tu c Thanh The cua Hy Te can phai tham nhuan nhng ngay song chung ta: viec lam, nhng lien lac, va tram ngan cong viec chung ta lam; s dan than thc hien n goi cua i oi ban, cua bac lam cha me, cua con cai; viec tan tuy hy sinh cho tha tac vu giam muc, linh muc va pho te; chng ta cua nhng ngi tan hien; y ngha kito cua au kho the xac va au kho tinh than; trach nhiem xay dng xa hoi tran gian, trong nhieu kha canh cua no, theo anh sang cua nhng gia tr tin mng.

25. Cam Ta

Vere dignum et justum est, aequum etr salutare, nos sempre et ubique gratias agere. That la chnh ang cong bnh, viec chung toi luon luon ca tung Chua...

Vao ap ngay Chu nan, buoi toi trong o Chua a thiet lap b tch cua hy te vt qua cua ngi, Chua Gies cam lay Banh, ta n, be ra va trao cho cac mon e... Hanh ong cam ta cua Chua Giesu hien dien trong moi c hanh Thanh The.

T eucaristia, theo nguyen ng hy lap, co ngha la Ta n (x.CCC 1328). ay la chieu kch xuat hien ro rang trong cuoc oi thoai dan vao Kinh Nguyen Thanh The; khi linh muc mi goi: Hay cam ta Chua, la Thien Chua chung ta, th cong oan tn hu ap lai nh sau: That la chnh ang. Li m au Kinh Nguyen Thanh The luon la cong thc ac biet noi len y ngha cua cuoc tu hp e cau ngyuyen vi nhng li nhng sau: Lay Cha rat thanh, That la chnh ang, la bon phan va la nguon mach cu roi, viec cam ta Chua moi ni va moi luc...

Nhng cong thc nay, dien ta ieu chung ta muon noi tren trong c hanh Thanh The, noi len mot thai o khong nen thieu trong tinh than cua nhng ke a c Chua Kito tai sinh: cam ta la ac iem rieng cua ngi cam thay mnh dc yeu tng cach nhng khong, c canh tan va tha th. That la chnh ang cam ta Chua luon luon va moi ni.

T o chieu toa tu c cua long cam ta v tat ca moi hong an a lanh nhan t Thien Chua (s song, sc khoe, gia nh, n goi, b tch ra toi, v.v.v...)

Cam ta Thien Chua khong nhng trong nhng dp trong ai, ma con luon luon; Cac Thanh a cam ta Chua trong th thach, trong gi t ao, v hong an thap gia... oi vi ai song tinh than thanh the, moi hoan canh cuoc song la dp thch hp e cam ta Thien Chua (x. Mane nobiscum Domine, so 26).

Cam ta luon luon va moi ni: trong nhng moi trng sinh song hang ngay, nha , ni lam viec, nha thng, trng hoc, van van...

B Tch Thanh The con huan luyen chung ta biet hiep nhau trong li cam ta dang len t nhng ke tin vao Chua Kito song rai rac khap ni tren the gii, va ket hiep li cam ta chung ta vi li cam ta cua chnh Chua Kito.

26. S Hien Dien cua Chua Kito

Dominus vobiscum. Chua cung anh ch em.

Gloria tibi Domine. Lay Chua, vinh danh Chua...

Laus tibi Christe

Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venies.

Ecce Agnus Dei... Domine, non sum dignus...

Trong viec c hanh Thanh Le, c lam noi bat t t nhng cach thc chnh cua s hien dien cua Chua Kito trong Giao Hoi. Trc het Chua hien dien trong cong oan cac tn hu hop nhau nhan danh Ngai; Ngai hien dien trong Li Ngai, khi ngi ta oc Kinh Thanh trong nha th va giai thch Li Chua; Ngai hien dien trong con ngi cua tha tac vien; cuoi cung va nhat la Ngai hien dien trong hnh Banh va Ru: s hien dien nay la tuyet oi duy nhat, bi v trong b tch Thanh The, co Chua Kito tron ven, ay u, va Thien Chua va con ngui, theo ban the va lien tuc. Chnh v the s hien dien cua Chua Kito di hai hnh banh va ru sau khi a c truyen phep, c goi la s hien dien that: hien dien that, khong co tnh cach loai bo nhng s hien dien khac, nhng la hien dien that va mot cach ac biet (per anomasia) (Mysterium fidei, 39) (De sacra communione, 6).

Mot cach ac biet, can phai vun trong, trong c hanh Thanh Le cung nh trong viec ton th Thanh The ngoai Thanh le, vun trong y thc song ong ve s hien dien that cua Chua Kito, va quan tam lam chng cho s hien dien nay, vi cung giong cua li noi, vi nhng c ch, nhng di ong, vi toan bo thai o c x (Mane nobiscum Domine,18).

Dau ch hu hnh cua nhng thc tai vo hnh, dau ch b tch co cha ng ieu ma no ch. B Tch Thanh The trc het la opus Dei (Cong Viec cua Chua): Chua noi va hanh ong, bay gi, tai ay, cho chung ta, trong quyen nang cua Chua Thanh Than (x. CCC 1373). Chung ta dien ta c tin vao s hien dien cua Chua, chang han nh trong nhng li tha trc tiep ma chung ta noi vi Chua, lien sau khi nghe Li Ngai: Lay Chua Kito, ngi khen Chua; va trc khi chung ta rc lay Mnh Mau ngai, chung ta tha: Lay Chua, con chang ang rc Chua vao nha con, nhng xin hay phan mot li, th con se c sach.

Viec c hanh b tch Thanh The can dan a chung ta en li tuyen xng, nh cac tong o, sau khi a gap c Chua Phuc Sinh: Chung toi a nhn thay Chua (Gn 20,25). Viec thong hiep vi Mnh va Mau Chua Kito la thong hiep vi ang Phuc Sinh, than c ban s song i i, bao am cho vinh quang tng lai.

S hien dien, s nong am, anh sang cua Thien Chua vi chung ta, can lai trong chung ta va chieu toa ra trong tron ca i song chung ta. Hiep thong vi Chua Kito giup chung ta nhn thay nhng dau ch cua s hien dien cua chua trong the gii va bieu lo nhng dau ch o cho tat ca nhng ai chung ta gap.

27. Hiep thong va Bac Ai.

Una voce dicentes, --- cung nhau ruyen xng rang ---

Concede, ut, qui Corpore et sanguine Filii tui reficimur, Spiritu ejus Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo

(Kinh nguyen thanh the III)

Khi cong oan a quy tu lai: th nhng ch dan Le Quy (Ordo Missae) bat au vi nhng li va trch. Dau Thanh Gia vao luc khi au Thanh Le noi len rang Giao Hoi la dan c quy tu lai nhan danh Thien Chua Ba Ngoi.

Viec quy tu tat ca lai mot ni, e c hanh nhng mau nhiem thanh, la viec ap lai Thien Chua Cha tren tri ang keu goi cac con cai Ngai, e hiep nhat ho lai v Ngai trong Chua Kito, trong tnh thng cua Chua Thanh Than.

B Tch Thanh The khong phai la viec t rieng, nhng la hanh ong cua Chua Kito, ang luon lien ket Giao Hoi vi Ngi bang mi day lien ket khong the phan re (x. Mane nobiscum Domine, chng III).

Trong phung vu Li Chua, chung ta lang nghe Li Chua, nguon mach cua s hiep thong gia tat ca nhng ai thc hanh Li Chua.

Trong Phung vu Thanh The, chung ta dang len i song chung ta, trong le vat Banh va Ru: ay la le vat chung cua Giao Hoi ang san sang thong hiep vi Chua Kito, trong nhng mau nhiem thanh.

Nh tac ong cua Chua Thanh Than, trong le vat cua Giao Hoi, c hien dien Hy Te cua Chua Kito: hy te thieng lieng duy nhat ep long Thien Chua Cha, nh Chua Kito, vi Chua Kito va trong Chua Kito. (Xin Cha hay thng nhn thay trong le vat cua Giao Hoi, ang c hien te e cu chuoc chung con). Hoa Trai cua s lien ket nay vi hy te song ong va thanh thien, c the hien bi s hiep thong b tch: va cho chung con, mot khi c nuoi dng bi Mnh va Mau Thanh cua Con Cha, xin hay ban cho chung con c tran ay Chua Thanh Than, ngo hau chung con tr nen mot than the va mot tinh than trong Chua Kito (Kinh Nguyen Thanh The III).

o la nguon mach khong bao gi can cua s hiep thong Thanh The, c thanh Gioan lam noi bat qua hnh anh cay nho va nhng nganh nho, va bi thanh Phaolo tong o qua hnh anh than the. B Tch Thanh The lam nen Giao Hoi (x. T B Tch ThanhThe), va lam cho Giao Hoi c tran ay tnh thng Chua va thoi thuc Giao Hoi thc thi bac ai. Cung vi Banh va Ru, viec dang nhng le vat bang tien cua hay nhng mon qua khac, nhac lai rang B Tch Thanh The la s dan than song tnh lien i va chia se. c Thanh Cha Gioan Phaolo II a keu goi khan thiet ve van e nay nh sau: Th hoi tai sao chung ta khong lam cho Nam Thanh The nay tr nen thi gian trong o cac cong ong giao phan va giao x dan than mot cach ac biet e en gap trong tnh huynh e thiet thc, mot vai trong so biet bao s ngheo cung tren the gii? (Mane nobiscum Domine, 28).

Li nguyen phung vu, du lien he en tng ngi tham d, nhng luon luon c dien ta bang cum t chung toi: ay la tieng noi cua v Hon The dang li chuc tung va khan cau, una voce dicentes, cung chung tieng noi.

Nhng c ch cua cac tham d vien cung noi len s hiep thong gia moi thanh phan cua cung mot oan the duy nhat: thai o chung cua oan the, c tat ca moi tham d vien tuan gi, la dau ch cua s hiep nhat tat ca moi thanh phan cua cong oan kito hop nhau e c hanh phung vu thanh: no dien ta va co vo y nh va tam tnh cua nhng ai tham d vao. (IGMR,42).

Viec trao oi cai hon bnh an trc khi Rc Le (hoac trc khi dang cua le tren ban th, nh trong nghi thc ambrosiano) dien ta y ngha s hiep thong Giao Hoi, can thiet e hiep thong b tch vi Chua Kito (rc le). Hoa trai cua viec Rc Le la viec xay dng Giao Hoi, phan chieu hu hnh cua s hiep thong Ba Ngoi Thien Chua (x. T ve B Tch Thanh The, so 34).

T ay, chung ta co c tu c cua s hiep thong (x. Tong huan Buc vao ngan nam mi, 43-45): do b tch Thanh The oi buoc, va c khi day bi viec c hanh Thanh The (x. Mane nobiscum Domine, 20-21).

S hiep thong gia cac oi ban c phong theo s hiep thong Thanh The, c thanh luyen va nuoi dng bi viec tham d vao b tch Thanh The.

Tha tac vu cua cac v chu chan Giao Hoi va s tuan phuc cua cac tn hu vao giao huan cua cac ngai, c cung co bi B Tch Thanh The.

S thong hiep vao nhng au kho cua Chua Kito, oi vi cac tn hu au yeu, c ghi dau bi s tham d vao B Tch Thanh The.

S hoa giai b tch, sau nhng lam loi, c tron ven bi s thong hiep Thanh The (rc le).

S hiep thong gia nhieu n oan sung, vai tro, dch vu, nhom, phong trao ben trong Giao Hoi, c bao am bi mau nhiem Thanh The.

S hiep thong gia nhieu ngi dan than trong nhng hoat ong khac nhau, trong nhng viec phuc vu, trong nhng hiep hoi cua mot giao x, c bieu lo bi s tham d vao cung mot b tch Thanh The.

Nhng tng quan chat che ve hoa bnh, ong tam, va hoa hp trong xa hoi tran the, c nang bi b tch Thanh The, b tch cua Thien Chua vi chung ta va v chung ta.

28. S Thinh Lang

Quiesce in Domino et exspecta eum (TV 37,7)

Trong nhp c hanh, s thinh lang la can thiet e tnh tam, e noi tam hoa, e cau nguyen trong tam hon (x. Mane nobiscum Domine,18). Thinh lang khong co ngha la trong vang, nhng la hien dien, lanh nhan, phan ng ap lai Thien Chua ang noi vi chung ta, tai ni ay va luc nay, va ang tac ong qua chung ta, ni ay va luc nay. Thanh Vnh 37, 7 nhac: Hay thinh lang dng trc nhan Thien Chua.

That vay, li cau nguyen, vi nhng the thc khac nhau - chuc tung, khan cau, keu van, cam ta - c the hien t giay phut thinh lang.

Gia nhng giay phut khac, trong viec c hanh Thanh The, s thinh lang sau khi lang nghe Li Chua, va nhat la sau khi rc le, co tam quan trong ac biet. (x. Ordo Missae, 28; IGMR 128,130,136; x. IGMR 164).

Nhng giay phut thinh lang nay mot cach nao o, c keo dai, ben ngoai viec c hanh, trong viec dng lai chiem niem ton th, trong nhng giay phut cau nguyen, chiem ngam trc Mnh Thanh Chua.

S thinh lang cua truyen thong an vien, cua nhng luc cam phong, nhng ngay tnh tam, phai chang khong phai la s keo dai cua giay phut thinh lang cua viec c hanh Thanh The, ngo hau s hien dien cua Chua co the c an re va tro sinh hoa trai trong chung ta hay sao?

Can i t kinh nghiem thinh lang trong phung vu en tu c cua thinh lang, en chieu kch chiem niem cua i song (x. Tong th Spiritus et Sponsa, 13). Neu khong c an re trong thinh lang, li noi co the b mat i hieu nang, b bien thanh tieng ong on ao, lam dinh tai nhc oc ma thoi.

29. Ton Th

Procidebant ante sedentem in trono et adorabant viventem in saecula saeculorum (KH 4,10)

V the ma chung ta co trong khi c hanh Thanh The -- ngoi, ng, quy -- dien ta thai o noi tam cua con tim. o la nhng o rung ong cua cong oan cau nguyen.

C ch ng noi len s t do cua nhng con cai Chua, do Chua Kito Phuc Sinh ban cho chung ta; Ngai a a chung ta ra khoi vong no le toi loi; c ch Ngoi dien ta thai o lanh nhan chan thanh cua Maria, ngoi ben chan Chua e lang nghe li ngai; c ch Quy hoac Cui Mnh sau noi len thai o chung ta muon tr nen be nho trc nhan Chua, trc ang toi cao (x. Fil 2,10).

Viec linh muc va giao dan Bai Goi trc Thanh The noi len c tin vao s hien dien that cua Chua Giesu trong b Tch Thanh The (x. CCC 1387).

Qua nhng dau ch thanh, phung vu tren thien quoc c phan anh tren tran gian nay, qua nhng dau ch thanh; chung ta bat chc cac v trng lao c mo ta trong sach Khai Huyen: ho sap mnh trc ang ng tren ngai va ton th ang hang song muon i (KH 4,10).

Neu trong viec c hanh b tch Thanh The, chung ta ton th Thien Chua ng vi chung ta va v chung ta, th tam tnh cam nghiem nay can c keo dai va c nhan thay trong tat ca moi viec chung ta lam, suy ngh. Cn cam do, luon luon nguy hiem khi chung ta quan tam en nhng viec tren tran gian nay, la cam do bai quy trc nhng than tng, va khong con bai quy ton th mot mnh Thien Chua na.

Nhng li Chua Giesu noi chong lai nhng gi y cua ma quy cam do trong sa mac, can phai c vang len trong li noi, suy t va viec lam hang ngay cua chung ta; o la nhng li: Hay ton th Chua la Thien Chua ngi, va ch ton th mot mnh Thien Chua ma thoi (Mt 4,10).

Quy goi cau nguyen trc Thanh The, ton th Con Chien a lam cho chung ta c an le Vt Qua vi ngai, viec lam nay huan luyen chung ta khoi cui mnh trc nhng ngau tng do ban tay con ngui tao nen, va nang chung ta trong viec vang phuc ang ma chung ta nhn nhan la Chua duy nhat cua Giao Hoi va the gii, vang phuc vi het long trung thanh, de day va knh trong.

30. Niem Vui

Et Ideo, choris angelicis sociati, te laudamus in gaudio confitentes: Sanctus... V the, hiep cung cac thien than, chung con chuc tung Chua va tuyen xng rang: Thanh, Thanh, Thanh...

Xet theo yeu tnh, niem Vui kito la tham d vao niem vui khon lng, va than linh va nhan tran, ni tam hon Chua Giesu Kito vinh hien (Gaudete in domino, II); va s tham d vao niem vui cua Chua khong the nao c tach ri ra khoi viec c hanh mau nhiem Thanh The (Gaudete in Domino, IV), nhat la khoi viec c hanh Thanh The vao ngay cua Chua, dies Domini, Ngay Chua Nhat.

ac tnh vui mng cua Thanh The ngay Chua Nhat dien ta niem vui ma Chua Kito thong truyen cho Giao Hoi, qua hong an Chua Thanh Than. Niem Vui la mot trong nhng hoa trai cua ChuaThanh Than (x. Roma 14,176; Gal 5,22) (Dies Domini, 56).

Nhieu yeu to khac nhau trong Thanh Le nhan manh en niem Vui cua cuoc gap Chua Kito va gap g anh ch em, trong nhng li nh Kinh Vinh Danh, kinh Tien Tung, cung nh trong nhng c ch va trong bau kh mng le (viec on tiep, nhng bong hoa trang tr, viec x dung am nhac thch hop, tuy theo mua phung vu).

Mot the hien cua niem Vui trong tam hon la bai hat; va bai hat khong phai la e lam ep ben ngoai cho viec c hanh thanh the (x. IGMR, 39; dies domini 50;..)

Cong oan thien quoc, ma cong oan Thanh The tren tran gian nay c ket hiep vi khi c hanh nhng mau nhiem thanh, vui mng hat li chuc tung Con Chien a b hien te, nhng van hang song muon i, bi v vi Ngai, khong con tang che, khong con than khoc na.

Viec Hat Thanh Le, va khong phai ch n thuan hat trong thanh le, cho phep chung ta cam nghiem rang Chua Giesu ng en e hiep thong vi chung ta ngo hau niem vui cua Chua c trong chung ta va niem cua chung ta c tron ven (x. Gn 15,11; 16,24; 17,13). Lay Chua, bang s hien dien cua ngai, xin hay o tran niem vui cua Chua xng tren chung con!

Niem vui cua viec c hanh thanh the c phan chieu trong ngay Chua Nhat, day chung ta biet vui len trong Chua luon, biet nem hng niem vui cua cuoc gap g huynh e va niem vui cua tnh bang hu, biet chia se niem vui a lanh nhan (x. Dies Domini, 55-58).

Se la ieu vo ngha cho nhng ai tham d vao B Tch Thanh The, ma lai e mnh b thong tr bi u buon. Niem vui Kito khong choi bo s au kho, ban tam, va s au n. Trong tieng khoc cua noi cc ra i gieo giong, ngi ta hoc on nhan niem vui cua mua gat. Trong au kho cua ngay th sau tuan thanh, ngi ta ch i niem vui cua sang Phuc Sinh.

B Tch Thanh The huan luyen ta biet vui len vi anh ch em, khong gi lai ch rieng cho mnh niem vui a lanh nhan. Thien Chua cung chung ta va v chung ta; Ngai ghi dau s hien dien cua Ngai tren nhng u buon cua chung ta, gia nhng au n cua chung ta, va trong chnh chung ta ang lam canh kho. Mi goi chung ta hiep thong vi Ngai, Chua an ui chung ta trong moi noi gian truan, ngo hau chung ta en phien mnh co the an ui nhng ai ang gap phai bat c s buon phien nao (x. 2Co 1,4).

31. S Mang.

Xin Thien Chua toan nang chuc lanh.

Ite, missa est. Hay ra i bang an!

Benedicat vos omnipotens Deus... Xin Thien Chua toan nang.. chuc lanh cho chung ta...

c ket thanh bi cac tn hu thuoc moi tieng noi, moi dan toc va moi quoc gia, Giao Hoi la hoa trai cua s mang ma Chua Giesu a trao pho cho cac Tong o va khong ngng c thoi thuc bi menh lenh truyen giao. (x. Mt 28,16-20). T Hy te Thap Gia luon ton tai trong B Tch Thanh The va t s hiep thong vi Mnh va Mau Thanh Chua Kito, Giao Hoi muc lay sc manh thieng lieng can thiet e chu toan s mang cua mnh. Nh the, Thanh The tr nen nguon mach va chop nh cua tron ca cong viec rao giang Phuc am, bi v muc ch cua Giao Hoi la hiep thong con ngi vi Chua Kito, va trong Chua Kito ma ket hiep vi Chua Cha va vi Chua Thanh Than (T ve B tch Thanh The, s o 22).

Trong li cau nguyen giao dan, trong Kinh Nguyen Thanh The, trong nhng li cau nguyen cua nhng Thanh Le cho cac nhu cau rieng, li khan cau cua Giao Hoi khi c hanh cac mau nhiem thanh, om tron the gii, om tron nhng niem vui va noi buon cua nhan loai, nhng au kho va tieng keu cua ngi ngheo, khat vong cong bang va hoa bnh t khap ni tren mat at nay (x. Mane nobiscum Domine, 27-28).

Li chao ket thuc viec c hanh Thanh The khong phai n thuan la thong bao cho biet hanh ong phung vu a ket thuc: Li chuc phuc, nhat la theo nhng cong thc long trong, i trc li chao ket thuc, nhac chung ta nh rang chung ta buc ra khoi nha th vi s mang lam chng cho the gian biet rang chung ta la ngi kito. c Gioan Phaolo II a nhac ieu nay nh sau: Li chao luc ket thuc Thanh Le la mot menh lenh, thoi thuc ngi kito dan than cho cong cuoc pho bien Phuc Am va cho viec linh ong xa hoi theo tinh than kito (Mane nobiscum Domine, 24). Chng IV cua Tong th ve Nam Thanh The, ban ve b tch Thanh The nh la nguyen ly va la d an cua moi cong cuoc truyen giao.

Cuoc gap g vi Chua Kito khong phai la nen bac e em chon, nhng e lam tro sinh hoa trai trong hanh ong va li noi. Viec rao giang Phuc am va chng ta truyen giao phat sinh t ban tiec Thanh The (x. Dies Domini, 45). S mang la mang Chua Kito, mot cach ang tin, vao trong nhng moi trng cua cuoc song, cua lao ong, cua met nhoc, au kho, va lam sao cho tinh than cua Phuc am c tr nen nh chat men cua lch s, va tr thanh d an cho nhng tng quan con ngi c ghi dau hng ve tnh lien i va hoa bnh. Th hoi Giao Hoi co the thc hien c hay khong, n goi rieng cua mnh ma khong vun trong mot tng quan lien l vi b tch Thanh The, ma khong nuoi dng mnh bang cua an Thanh The, mot cua an co sc thanh hoa, ma khong nng ta vao s nang thieng lieng can thiet cho cong viec truyen giao? e rao giang Phuc Am cho the gii, th can nhng tong o chuyen vien trong viec c hanh, ton th va chiem ngam B Tch ThanhThe. (GP II, s iep cho ngay quoc te truyen giao, nam 2004, so 3).

Th hoi lam sao rao giang Chua Kito, neu khong tr lai thng xuyen vi viec biet Chua trong nhng mau nhiem?

Lam sao lam chng cho Chua ma khong muc lay thc an ni nguon mach la s thong hiep thanh the vi Chua?

Lam sao tham d vao s mang cua Giao Hoi, va vt qua c nguy c cua chu thuyet ca nhan, ma khong vun trong moi giay thanh the lien ket tat ca moi anh em co long tin, hay hn na vi tat ca moi ngi?

B Tch Thanh The co the dc goi la Banh cua S Mang; mot hnh anh ep, theo ngha nay, la cua an c ban cho tien tri Elia, ngo hau tien tri tiep tuc chu toan s mang cua mnh, ma khong lui bc trc nhng kho khan cua cuoc hanh trnh: vi sc manh c lng thc ban cho, tien tri Elia a i bo trong vong 40 ngay em cho en nui Oreb, Nui Thanh cua Chua (1 Vua 19,8).

 

Ket Luan

45. Ket thuc nhng trang nay, sau nhieu gi y va e ngh, chung ta hay tr ve vi iem thiet yeu va nh lai rang c Thanh Cha, trong tong th ve Nam Thanh The (Mane Nobiscum Domine), a noi en Nam An Sung. That vay, tat ca nhng g chung ta co the thc hien, se co y ngha, neu c at vao trong vien canh cua An Sung Chua ban. Nhng sang kien ch la nh nhng con ng c m ra, ngo hau An Sung, luon c Thanh Than Chua trao ban, c chay tran xuong va c tng ca nhan cung nh cac cong oan on nhan. Li tha xin vang cua c N ong Trinh can mot lan na mang en am ieu cho li tha xin vang cua toan the Giao Hoi, mot Giao Hoi luon lanh nhan mon qua Mnh va Mau Thanh Chua Kito cung vi hong an Tnh Mau T cua Me Maria: ay la Me Con! (x. Giao Hoi t Thanh The, so 57).

Thanh qua cua Nam Thanh The chac chan tuy thuoc vao chieu sau cua viec cau nguyen. Chung ta c mi goi c hanh B Tch Thanh The, lanh nhan Thanh The, va ton th Thanh The, vi c tin cua nhng v Thanh. Trong ngay cong bo Van Kien Gi Y nay, ngay phung vu c hanh le knh nh Thanh Teresa thanh Avila, lam sao co the quen c long sot sang cua nha ai huyen b ngi Tay Ban Nha, va la tien s  Hoi Thanh nay? Ve viec lanh nhan b tch Thanh The (viec rc le), thanh n Teresa Avila a viet nh sau: Khong can phai i that xa e tm kiem Chua. Bao lau sc nong t nhien khong lam tan mat i nhng yeu to chat the cua banh, th bay lau Chua Giesu nhan lanh con hien dien gia chung ta: chung ta hay tien en gan Ngi! (Con ng tron lanh, 8).

Nam ac Biet nay (tc Nam Thanh The) phai giup chung ta gap c Chua Giesu trong B Tch Thanh The va giup chung ta song nh ngai. Viec giang day giao ly ve Mau Nhiem Thanh The cung can nham en muc tieu nay. c Thanh Cha yeu cau cac v muc t hay dan than ac biet vao viec giang day giao ly nay (x. Mane nobiscum, Domine). Lap lai li keu goi cua c Thanh Cha, chung toi muon ket thuc vi mot oan trch t mau nhiem luan cua Giao Hoi Tay Phng, t tap sach noi ve Cac Mau Nhiem (De Mysteriis) cua thanh Ambrogio nh sau:

Chnh Chua Giesu tuyen bo: ay la Mnh Ta ... Trc viec chuc tung bang nhng li tren thien quoc, th Li Chua ch cho thay mot yeu to ac biet. Sau viec truyen phep, Li Chua ch ve Mnh va Mau Thanh Chua Kito. Chnh Chua Kito a goi ay la Mau cua Ta. Trc khi c truyen phep, banh o c goi bang mot ten goi khac. Sau khi c truyen phep, th c goi la Mau Thanh Chua. Va con tha: Amen, co ngha la c c nh the. ieu mieng noi ra, th tr hieu xac nhan. ieu li noi cong bo, th con tim cam nghiem.

 

Ban hanh t Bo Phung t va ky luat b tch, ngay 15 thang 10 nam 2004, ngay le knh thanh Teresa Avila, trinh n va tien s Hoi Thanh.

(An ky)

Hong Y Francis Arinze (Bo Trng)

TGM Domenico Sorrentino, tong th ky.

 

(ang The Dung chuyen dch Viet ng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page