Sc khoe cua TC Gioan Phaolo II

ang tr nen tot hn

va hien tng kho th a c che ng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sc khoe cua TC Gioan Phaolo II ang tr nen tot hn va hien tng kho th a c che ng.

Tin Vatican (Apic 4/02/2005) - Tra th Sau, mung 4 thang 2 nam 2005, ngi phat ngon cua Toa Thanh, Tien S Navarro-Valls a co thong bao chnh thc cho biet tnh trang sc khoe cua TC ang tr nen tot hn. Hien tng kho th a c che ng va TC an uong ieu hoa tr lai. Theo chng trnh, th vao tra th Hai, mung 7 thang 2 nam 2005, mi co thong bao mi. Tuy nhien, khi can, th cung se co thong bao ac biet.

Ve chng trnh hoat ong cua TC trong nhng ngay nay, tien s Navarro-vallls a cho biet nh sau: vao chieu th Bay, mung 5 thang 2 nam 2005, dp le Knh c Me cua Long Pho Thac, quan thay cua Chung Vien Roma, TC se theo doi qua he thong truyen hnh mot nghi thc dien ra ben trong ai Thnh ng Phaolo VI. c Tong Giam Muc Leonardo Sandri, phu ta quoc vu khanh ac trach noi vu, se oc bai dien van cua TC cho cac Chung sinh Roma, nhan dp c hanh nay. c biet, TC Gioan Phaolo II luon luon at tam quan trong cho cuoc gap g hang nam gia ngai va cac chung sinh cua giao phan Roma. TC en tham Chung Vien Roma hang nam; nhng nam va qua (2004), v tinh trang sc khoe, TC a khong en tham Chung Vien Roma, ma ngc lai, cac chung sinh a en tham TC tai ai Thnh ng Phaolo VI. Va nam nay (2005) cung the, bat ng TC b au phai vao benh vien, nen TC gap g cac Chung Sinh Roma qua he thong truyen hnh, t phong benh cua ngai benh vien a khoa Gemelli, Roma.

Ngi phat ngon cua Toa Thanh cung cho biet them rang TC cung se gi thoi quen oc Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat, vao tra Chua Nhat mung 6 thang 2 nam 2005, d nhien t can phong TC ang ngh dng tai benh vien Gemelli. Nhng chuan b ky thuat cho bien co nay ang c thc hien. Trong hai lan vao nha thng Gemelli trc ay, mot vao thang 5 nam 1981, khi b mu sat, va mot vao thang 10 nam 1996, TC cung a hng dan buoi oc kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat, t ging benh cua ngai benh vien Gemelli.

Tien s Navarro-Valls con cho biet them rang, ke t khi TC vao benh vien Gemelli en nay, rat nhieu th, ien van, ien th, fax, hoa ti, a c gi en Vatican t khap ni, noi len tam tnh cau nguyen cho TC va mong ngai sm c bnh phuc.

c biet theo chng trnh a c hoach nh trc, th TC se tiep kien tan ngoai trng hoa ky, N Tien S Rice, vao th Ba, mung 8 thang 2 nam 2005. Nhng v tnh trang sc khoe, cuoc gap g nay c huy bo. Tuy nhien, tan ngoai trng Hoa Ky, N Tien S Condolezza Rice, van en tham Vatican va co cuoc gap g rieng vi c Hong Y Sodano, quoc vu khanh Toa Thanh.

Cung ngay th Sau, mung 4 thang 2 nam 2005, TC a rat buon khi hay tin c Hong Y ln tuoi nhat hien nay trong hong y oan, va la cu s than Toa Thanh tai Berlin, c Quoc, va la cu bo trng bo Phong Thanh, c Hong Y Corrado Bafile, ngi Italia, va qua i hom th Nam mung 3 thang 2 nam 2005, hng tho 101 tuoi. Thanh le an tang c co hong y c c hanh sang th Bay mung 5 thang 2 nam 2005.

c biet, c Co Hong Y Corrado Bafile, a c c Co Giao Hoang Phaolo VI phong Hong Y ngay 24 thang 5 nam 1976. Va c Co Hong Y a tham d hai lan Mat Vien, e bau c co Giao Hoang Gioan Phaolo I va c ng kim giao hoang Gioan Phaolo II. La nha chuyen mon ve giao luat, c co Hong Y Corrado Bafile a ong vai tro quan trong trong cac khoa hop Cong ong Chung Vaticano II, va a gop phan quan trong cho Hien Che Cong ong ve Phung Vu Thanh. c co Hong Y cung a ong gop nhieu vao viec soan bo giao luat mi, a c ban hanh nam 1983.

Hien tai, vi s qua i cua c co Hong Y Corrado Bafile, Hong Y oan con 183 v, trong so nay co 119 v di han tuoi 80 con quyen vao mat vien bau giao hoang, va 64 v tren 80 tuoi.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page