Bo Phung T va Ky Luat B Tch

cong bo Van Kien lam phu ban

cho Tong Th cua c Thanh Cha

cho Nam Thanh The

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bo Phung T va Ky Luat B Tch cong bo Van Kien lam phu ban cho Tong Th cua c Thanh Cha cho Nam Thanh The.

Tin Vatican (VIS 14/10/2004) - Th Nam ngay 14 thang 10 nam 2004, Bo Phung T va Ky Luat B Tch a cong bo Van Kien lam phu ban cho Tong Th cua c Thanh Cha cho Nam Thanh The, co ta e nh sau: Nam Thanh The: Nhng gi y va Nhng e Ngh.

Ni so 29 cua Tong Th TC cho Nam Thanh The Mane Nobiscum Domine (Lay Chua, Xin Hay lai vi chung con!), c Thanh Cha a viet nh sau:

Tuy theo phan oan cua nhng v chu chan cac giao hoi a phng ma co them nhng sang kien. Bo Phung T va Ky Luat b tch se cung cap them vai gi y va e ngh hu dung. Tuy nhien, toi khong yeu cau them bat c ieu g phi thng, nhng ung hn toi muon sao cho moi sang kien eu co chieu sau noi tam. Nam Hong An nay (tc Nam Thanh The) c ke nh la thanh cong, neu ch at c mot ket qua nay ma thoi la phuc hng trong tat ca moi cong oan kito viec c hanh Thanh Le Ngay Chua Nhat va gia tang viec Ton Th Thanh The ngoai thanh le. ong thi, cung nen nham en muc tieu cao hn, ch khong ch bang long vi ieu tam thng, bi v chung ta biet chung ta luon co the cay nh vao s tr giup cua Thien Chua.

ap lai mong c nay cua TC Gioan Phaolo II, Bo Phung t va Ky Luat B Tch a cong bo Van Kien va noi tren co ta e: Nam Thanh The: nhng gi y va nhng e ngh. Van kien gom co phan nhap e, nam chung chnh, va phan ket luan.

Ni phan nhap e, Van Kien lu y rang ch non mot nam sau khi ket thuc Nam Man Coi, c Thanh Cha lai co sang kien mi m ra Nam Thanh The, t thang 10 nam 2004 cho en thang 10 nam 2005. Co mot s lien tuc gia Nam man Coi va Nam Thanh The; va ca hai Nam nay c at nam trong khung canh cua nhng ch dan muc vu ma c Giao Hoang a e ra cho giao hoi qua Tong Th ket thuc Nam Thanh 2000, co ta e Bc Vao Ngan Nam Mi, at dung mao Chua Kito vao trung tam cua s dan than cua Giao Hoi, theo con ng ma Cong ong Vaticano II va Nam Thanh 2000 a vach ra.

Gi ay, Nam Thanh The cong hien cho chung ta mot c hoi muc vu quan trong cho toan the cong oan kito, ngo hau cong oan co y thc hn e lam sao cho B Tch Thanh The va Hy Te nay tr nen trung tam cua i song mnh.

c Thanh Cha e tuy theo nhng giao hoi a phng ma chuan b nhng sang kien c hanh Nam Thanh The. Tuy nhien, Ngai a yeu cau Bo Phung T va Ky Luat B Tch a ra nhng gi y va e ngh co the hu dung cho moi ngi, chu chan cung nh nhng tac vien muc, moi cap bc. Van Kien khong co tham vong trnh bay tat ca moi gi y va e ngh co the, nhng ch nham e ra cach n s vai gi y co the thi hanh c.

Bo Phung T va Ky Luat B Tch trnh bay mot so nhng gi y cho cap giao phan va giao x, e bat au Nam Thanh The. Chang han nh Bo gi y soan ra nhng tai lieu noi ve Nam Thanh The va co vo nhng suy t cua cac linh muc cung nh cua giao dan ve nhng van e ly thuyet va muc vu trong khung canh a phng (chang han nh viec thieu linh muc, viec tham d thanh le Chua Nhat b giam xuong, viec bo mat viec Chau Thanh The). Van Kien cung gi y to chc nhng ai Hoi Thanh The toan quoc va mi goi cac ai hoc, cac phan hoa, cac chung vien suy ngh them ve e tai nay.

Van kien cung lu y en li mi goi cua TC hay lam sao e viec c hang ngay chua nhat tr nen sinh hoat trung tam cua giao x. Cung can huan luyen cho giao dan co thai o ung khi bc vao nha th, giup giao dan co thai do noi tam xng hp khi dang thanh le. Cac giao x can co vo viec Ton Th Thanh The, viec cau nguyen rieng ca nhan cung nh cong oan trc Thanh The, viec Chau Mnh Thanh Chua va Phep Lanh Mnh Thanh Chua, viec tr giup thieng lieng va tinh than cho nhng ai song trong tnh trang bat thng va khong the rc le.

Van kien gi y cho cac tu vien, an vien, cong oan tu tr to chc suy t ve pham chat cua viec c hanh Thanh The trong cong oan, ve s trung thanh tuan gi nhng quy luat phung vu va viec ca nhan ton sung Thanh The cung nh gia tang gi Chau Thanh The.

Ket luan, Van Kien nhan manh rang s thanh cong cua Nam Thanh The chac chan tuy thuoc vao chieu sau cua viec cau nguyen. Cac tn hu c mi goi c hanh Thanh The, on nhan Thanh The va Ton Th Thanh The vi c tin cua nhng v Thanh. Nam Thanh The phai giup moi tn hu gap c Chua Giesu va song nh va ben canh Ngi.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page