Buoi tiep kien th 1,150

cua c Gioan Phaolo II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buoi tiep kien th 1,150 cua c Gioan Phaolo II.

Tin Roma (VIS, Apic 13/10/2004) - Buoi tiep kien chung sang th T  ngay 13 thang 10 nam 2004, tai quang trng thanh Phero, vi s hien dien cua khoang 16 ngan tn hu, mac cho tri luc o co ma, la buoi tiep kien chung lan th 1,150, ke t khi c Gioan Phaolo II c chon len ke v thanh Phero tren ngai toa Roma. ay cung la buoi tiep kien chung, 3 ngay trc ngay ky niem  26 nam TC ke v Thanh Phero, ngay 16 thang 10 nam 1978 - 16 thang 10 nam 2004.

V ly do sc khoe, nen TC ch oc mot phan ngan bai huan c, trong o TC  nhac cac tn hu nh lai rang ho c mi goi song thanh thien va khong t o, khong phai tren bnh dien nghi thc ben ngoai, nhng trong tnh yeu men Chua.

Trong phan chao chuc cac nhom tn hu hien dien, bang tieng Bo ao Nha, va bang tieng Y, TC mi goi anh ch em tn hu hay cung co c tin mnh trong Nam Thanh The.

Tai Viet Nam, trong th chung nam 2004, Hoi ong Giam Muc Viet Nam a quyet nh khai mac Nam Thanh The vao Chua Nhat 10 thang 10 nam 2004. Trong khi o, tai Roma, TC Gioan Phaolo II se khai mac Nam Thanh The vao Chua Nhat 17 thang 10 nam 2004. Luc 5.30 chieu Chua Nhat 17 thang 10 nam 2004, TC se chu s Thanh Le ben trong en Th Thanh Phero, e khai mac Nam Thanh The. Sau thanh le la co gi Chau Mnh Thanh Chua.

c biet, vao ngay 16 thang 10 nam 2004, TC ket thuc 26 nam va bat au nam th 27 ngai ke v Thanh Phero tai ngai toa Roma. Vao chieu ngay 15 thang 10 nam 2004, --- nh a loan tin trc ay --- Ban Nhac cua Quan oi Nga se en trnh dien tai Vatican e mng TC.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page