TC Gioan Phaolo II

a hoan tat tap sach th t co ta e

Ky c va Can Tnh

Cuoc oi Thoai Gia Hai Ngan Nam

ban ve chu thuyet quoc xa

va chu thuyet cong san

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II a hoan tat tap sach th t co ta e la Ky c va Can Tnh. Cuoc oi Thoai Gia Hai Ngan Nam ban ve chu thuyet quoc xa va chu thuyet cong san.

Tin Roma (Vis, Apic 6/10/2004) - Chieu th T ngay 6 thang 10 nam 2004, tai Hoi Ch Quoc Te ve Sach thanh pho Franfurt ben c, Tien S  Joaquim Navarro Valls, Giam oc phong bao ch toa thanh, a gii thieu, tap sach th t cua TC Gioan Phaolo II, co ta e la: Ky c va Can Tnh. Cuoc oi Thoai gia hai ngan nam. Trong tap sach, TC Gioan Phaolo II nhn ve the ky 20 va noi ve chu ngha quoc xa va chu ngha cong san ma ngai a co kinh nghiem song tai BaLan. TC cung keu goi e phong trc chu thuyet vo than va chu thuyet duy vat, ma TC cho la co trach nhiem lam h hai lng tam con ngi.

Xet ve ban chat cua tap sach day 140 trang nay, tien s Navarro Valls cho biet rang ay khong phai la loai sach t thuat, nhng trnh bay cuoc oi thoai gia c Gioan Phaolo II va hai ngi ban than BaLan cua ngai la Giao S Triet gia Jozef Tischner, a qua i nam 2000, va Giao S Krystof Michalski, tai Nha Ngh Mat Castel Gandolfo vao nam 1993. Cuoc oi thoai a c thau bang va sau o c nhng cong s vien cua TC chuyen thanh van, va xep at lai nhng van e. TC a oc lai ban thao va quyet nh cho in thanh sach, sau khi a sa cha vai iem.  Tien S Navarro Valls cung cho biet la tap sach th t nay se do nha xuat ban Rizzoli gi  ban quyen phat hanh, va se c bay ban cho cong chung vao mua xuan nam 2005.

Ngoai nhng li gii thieu cua Tien S Navarro Valls, nha xuat ban Rizzoli cung a cho pho bien mot thong cao bao ch  qua quyet rang c Thanh Cha Gioan Phaolo II e cap en nhng van e quan trong nhat cua the ky 20, va ap lai nhng van nan ln ve i song hien ai va ao sau nhng tng quan gia cac nen van minh va cac ton giao.

c biet ba tap sach trc cua c Gioan Phaolo II a c trao cho nha xuat ban Mondadori phat hanh; o la:

- Tap sach Bc Qua Ngng Ca Hy Vong, xuat ban nam 1994;

- Tap sach n Goi cua Toi, Hong An va Mau Nhiem noi ve kinh nghiem i linh muc cua c Gioan Phaolo II, va c xuat ban vao nam 1996;

- Tap sach th ba Hay ng Day! Chung Ta i thoi! noi ve kinh nghiem i giam muc cua c Gioan Phaolo II va a c xuat ban thang 5 nam 2004.

- Va cuon sach th t  Ky c va Can Tnh. Cuoc oi thoai gia hai ngan nam se c phat hanh vao mua xuan nam 2005, nhng do nha xuat ban  Rizzoli.

- Ngoai bon tap sach va ke tren, TC Gioan Phaolo II con la tac gia cua tap th co ta e la Tam Luan Roma

c Thanh Cha Gioan Phaolo II la v giao hoang au tien trong lch s co sach c bay ban cho cong chung trong th trng thng mai.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page