TC Gioan Phaolo II

ton vinh nhng v t ao v c tin

trong lch s Giao Hoi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II ton vinh nhng v t ao v c tin trong lch s Giao Hoi.

Tin Vatican (Vat. 29/08/2004) - Trong bai huan c trc khi oc kinh truyen tin tai Nha Ngh Mat Castel Gandolfo, vao Tra Chua Nhat 29 thang 8 nam 2004, ung ngay le knh Thanh Gioan Baotixita b T Nan, TC Gioan Phaolo II a ton vinh tat ca nhng v t ao v c Tin thuoc moi thi ai.

TC a noi nh sau: Mau gng anh hung cua Thanh Gioan Tien Ho lam chung ta ngh en tat ca nhng v t ao v c Tin a bc theo vet chan cua ngai trong suot lch s.

TC cung ac biet nhac en nhieu ngi kito cua the ky 20 va qua a la nan nhan cua s han thu oi vi ton giao tai nhieu quoc gia au chau. Ngai noi tiep nh sau: Ngay hom nay cung the, tai vai ni tren the gii, nhng tn hu tiep tuc phai chu nhng th thach nang ne v long gan bo cua ho vi Chua Kito va vi giao hoi cua Ngi. TC nhan manh them rang s t  ao la dau ch noi bat cho s thanh thien va la chng ta cao ca nhat cho s that luan ly. Mac du khong phai tat ca moi ngi kito eu phai chu t ao, nhng ho phai san sang song chng nhan hang ngay, ca cho en mc o phai tra gia bang nhng au kho va nhng hy sinh. Nhng ngi kito hang ngay phai lam chng, nh bi s dan than oi khi anh hung, e khong chun bc, trong cuoc song hang ngay, trc nhhng kho khan va nhng thoa hiep.

c biet, TC con lu lai tai Nha Ngh Mat Castel Gandolfo cho en th T 29 thang 9 nam 2004, roi mi ve lai Vatican. Trong thi gian c ngu tai Castel Gandolfo nay, --- theo nguon tin cua hang tin Apic, --- th TC khong ch hoan toan ngh ngi; trc het ngai a danh ra vai tuan e chuan b cho mot tap sach mi na noi ve Au Chau vao The Ky 20, chu anh hng cua nhng chu thuyet quoc gia qua khch va cua chu thuyet cong san; tiep en TC bat au lai nhng buoi tiep kien rieng danh cho cac nhan vat quan trong, va nhng tiep kien cac giam muc Hoa Ky ve Roma vieng mo hai thanh Tong o Phero Phaolo, theo nh giao luat quy nh.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page