Vai nhan nh ve viec

TC Gioan Phaolo II thanh lap

Van Phong mi ve The Thao

trong Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai nhan nh ve viec TC Gioan Phaolo II thanh lap Van Phong mi ve The Thao trong Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan.

(Radio Veritas Asia 23/08/2004) - Vao thi gian trc The Van Hoi 2004, c Giao hoang Gioan Phaolo II, v giao hoang yeu thch the thao nhat t trc en nay, a thanh lap mot van phong mi nam trong Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan, nham giup moi ngi tham gia the thao c x theo cach co tinh than the thao hn.

Van phong mi nham vao viec gay dng lai cac ly tng va tinh than ban au cua the thao, va loai tr moi hnh thc c x vo ao c ma co the huy hoai cac ly tng va tinh than the thao nay; nhng hnh thc vo ao c o la bao lc, chu ngha phan biet chung toc, li ch kinh te qua mc, tham nhung va viec s dung chat kch thch.

c giao hoang Gioan Phaolo II, mot ngi yeu the thao nong nhiet, a chi bong a va tham gia cac mon cheo xuong, trt tuyet, bi loi, i xe ap va i bo ng dai. Tham ch sau khi a tr thanh giao hoang, ngai van tiep tuc bi loi va trt tuyet, va theo doi cac s kien the thao ln tren truyen hnh.

Trong trieu ai giao hoang cua ngai, c Giao hoang Gioan Phaolo II a ngay cang nhan thc ve the thao nh la mot kha canh ngay cang quan trong trong i song cua con ngi tren toan the gii. Tuy nhien, mot so "xu hng" ang "cang ngay cang lam cho nhieu hoat ong the thao mat i cac ly tng ban au cua the thao," va c Gioan Phaolo II ket luan rang "gi lai cac gia tr c ban trong lnh vc nay la ieu cap bach."

  c thanh cha muon Giao hoi y thc ve thc tai nay va gay nhieu chu y hn cho tat ca nhng ngi quan tam en the thao --- van ong vien, cau thu, huan luyen vien, ong bau va ngi ham mo. Ngai xem the thao nh la "mot trong nhng trung tam au nao cua nen van hoa ng thi, va la mot trong nhng lnh vc truyen giao mi." Ngai con coi no nh la moi trng tot cho viec truyen giao cua Giao hoi trong the ky 21 va la mot lnh vc cot yeu cho viec nuoi dng s hoa hp va tnh hu ngh gia con ngi va gia cac quoc gia.

Nh en ieu o, ngai a thanh lap mot Van phong mi hoan toan tan tam cho "Giao hoi va The thao", va van phong mi nay c at trong Hoi ong Toa Thanh ve Giao dan.

Toa Thanh a cong bo van phong mi nay hom 3/08/2004, luc Trung Quoc va Nhat Ban chuan b tranh chc Vo ch giai Bong a chau A Bac Kinh, va ngay sau khi cac chc vo ch tng t dien ra chau Au, Chau My Latin va chau Phi.

Van phong mi la nh mot li keu goi tat ca cac giam muc, linh muc, nam n tu s, va giao dan tham gia s mang quan trong nay, en vi gii the thao, va khuyen khch tat ca nhng ai tham gia cac hoat ong the thao a ra nhng g la tot ep nhat trong tng mon the thao cua ho, ve mat gia tr va ly tng cua con ngi, va loai tr bat ky cac yeu to tieu cc nao co the a nay n va hien trai vi nhng ly tng o va cac gia tr c ban.

Van phong mi uoc thanh lap nay se la mot tieu iem cho s menh cua Giao hoi gia gii the thao, va la mot iem tham khao cho toan bo gii the thao. c giao hoang a giao pho cho van phong nam nhiem vu chnh:

1) Trong Giao hoi, la mot iem tham khao cho tat ca cac to chc the thao trong nc va quoc te.

2) Khuyen khch cac Giao hoi a phng cham soc muc vu cho nhng ngi quan tam en the thao, va co vu s cong tac thiet thc gia cac hiep hoi the thao Cong giao.

3) Nuoi dng mot nen van hoa the thao biet nang cao c tam nhn ve cac hoat ong the thao nh la phng tien phat trien ca nhan toan dien, va la mot cong cu phuc vu hoa bnh va tnh hu ngh gia cac dan toc.

4) e xuat nghien cu cac chu e ac trng lien quan en the thao, ac biet la t quan iem ao c.

5) To chc va duy tr nhng sang kien nham vao viec khi day chng ta cho i song Kito gia nhng ngi yeu thch the thao.

  Viec Thanh lap van phong mi nay co the c xem nh la ket qua hp ly cua s a thch the thao cua c Gioan Phaolo II , va cua cuoc oi thoai gia ngai vi cac van ong vien va nhng ngi yeu thch the thao khac, trong suot 26 nam lam giao hoang cua ngai.

  c Gioan Phaolo II a ac biet bieu lo s thch nay khi ngai nhan manh rang cac chng trnh trong Nam Thanh 1984 va nhat la trong ai Nam Thanh 2000, phai co mot ngay danh rieng cho nhng ngi yeu thch the thao. Cac bai dien van cua ngai vao cac dp o a neu len mot giai phap, e hieu c s ong gop ma ngai mong muon van phong Vatican mi thc hien.

Noi vi cac van ong vien en t tat ca cac chau luc tai San van ong Olympic Roma vao ngay 29 thang 10 nam 2000, --- ngay c hanh Nam Thanh danh cho gii the thao --- c Gioan Phaolo II a keu goi moi ngi trong gii the thao, hay tham gia "mot cuoc kiem iem lng tam," bi v "viec nhan ra va nang cao nhieu kha canh tch cc cua the thao la that quan trong.

Ve mat tch cc, TC a nhan manh en tam quan trong cua viec chi the thao, va giai thch rang no co the giup ay manh "cac gia tr quan trong" ni gii tre, nh "long trung thanh, tnh kien nhan, tnh ban, s chia se va tnh oan ket," "s quen mnh," "mot y thc canh tranh lanh manh," va "bai tr tnh khong tha th" va "vt qua nhng s khac nhau gia cac nen van hoa va cac quoc gia." Noi cach khac, The Thao gop phan vao "s phat trien toan dien" cua con ngi va tnh hu ngh gia con ngi.

T quan iem cua Kito giao, TC noi the thao nh la mot mon qua cua Chua "trong o con ngi ren luyen c the, tr tue va y ch, va tha nhan cac kha nang nay nh la nhng mon qua cua ang Tao hoa."

TC a co lan phat bieu nh sau: "The thao co the la mot trng day c hanh va la mot cong cu xay dng hoa bnh gia cac dan toc" va tang cng "trach nhiem ln lao" cua cac van ong vien bi v "ho c keu goi bien the thao thanh mot c hoi gap g va oi thoai, vt qua moi rao can cua ngon ng, chung toc hay van hoa." "The thao co the gop phan hieu qua vao s hieu nhau gia cac dan toc trong an bnh va thiet lap nen van minh tnh thng mi."

c biet 5 ngay sau khi thanh lap van phong mi, c Gioan Phaolo II a noi ve the thao, tai ni Ngai ang ngh he, hom mung 8/08/2004; Ngai lu y rang The Van Hoi lan th 28 cua thi hien ai nay se khai mac tai Athens, Hy Lap, va Ngai a gi nhng li chuc tot ep nhat en tat ca cac tham d vien, va c mong sao cho The Van Hoi nay tr nen mot c hoi e gap g trong thanh bnh, va giup ay manh s hieu biet lan nhau va hoa bnh gia cac dan toc." Va TC a at khong nhng The Van Hoi ma con "toan bo the gii the thao" di s che ch cua c N ong Trinh Maria.

 

Va roi la vai nhan nh  ve viec TC Gioan Phaolo II thiet lap Mot Van Phong Mi ve The Thao trong Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung soan lai t bai viet cua UCA News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page