TC Gioan Phaolo II

nhan giai thng quoc te Charlemagne

v a co cong co vo Hoa Bnh

va Hiep Nhat Au Chau

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II nhan giai thng quoc te Charlemagne v a co cong co vo Hoa Bnh va Hiep Nhat Au Chau.

Tin Vatican (Apic, VIS 24/03/2004) - Th T, 24/03/2004, Ong Jurgen Linden, th trng thanh pho Aachen, c Quoc, cung vi Ong chu tch Hoi ong Giai Thng Charlemagne, a trao cho c Gioan Phaolo II giai thng quoc te mang ten V Hoang e cua Nhng Ngi Franks, Hoang e Charlemagne (742-814). Hang nam, Thanh Pho Aachen, ben c, trao giai thng Charlemagne, cho nhng nhan vat noi tieng, co cong xay dng Hoa Bnh va Hiep Nhat Au Chau. Thanh Pho Aachen la ni sinh trng cua Hoang e Charlemagne vao nam 742, va cung a la thu o cua Vng Quoc cua hoang e Charlemagne.

Le Nghi Trao Giai Thng a dien ra sang th T 24 thang 3 nam 2004, tai Vatican, vi s hien dien cua cac V Hong Y tai Giao Trieu Roma, va nhng v ai s canh toa thanh cua cac quoc gia c, Ao, Phap, B va Anh quoc. Giai Thng nay a c thanh lap vao nam 1949, sau the chien th hai; va ke t nam 1950 en nay (2004), hang nam eu co trao giai thng nay cho nhng nhan vat noi tieng co cong xay dng s hiep nhat va hoa bnh Au Chau, chang han nh cho Thu tng Konrad Adenauer, ngi c, vao nam 1953; cho Thu Tng Anh Quoc Winston Churchill vao nam 1955; cho Robert Schuman vao nam 1958; cho Thong Che George Marshall vao nam 1959. ac biet cho nam 2004, th co hai lan trao giai thng, lan thong thng va lan ngoai thng. V c nhan giai Charlemagne thong thng cua nam 2004 la Ong Pat Cox, chu tch Ngh Vien Au Chau, va le nghi trao giai thng se dien ra tai Toa Th Chnh Thanh Pho Aachen vao thang 5 nam 2004. Va  giai thng Charlemagne Ngoai Thng c trao cho c Gioan Phaolo II; va le nghi trao giai a dien ra tai Vatican, th t 24 thang 3 nam 2004.

Trong bai dien van  oc trong dp nay, TC Gioan Phaolo II a noi len m c cua ngai ve mot Au Chau hiep nhat, trong o t do ton gao va t do xa hoi c tro sinh nh  nhng hoa trai quy bau cua kito giao. TC a noi nh sau: Au Chau ma toi m c trong tam tr mnh la S Hiep Nhat Chnh Tr va Tinh Than trong o nhng chnh tr gia co niem tin  Kito thuoc moi quoc gia ket thanh Au Chau nay dan than hanh ong, vi y thc ro rang, theo anh sang c tin va nhng gia tr nhan ban. Toi ngh en mot Au Chau khong co tinh than quoc gia ch ky, trong o cac quoc gia c nhn nhan nh la nhng trung tam cua s phong phu van hoa ang c bao ve va co vo e mu ch cho tat ca moi ngi. Toi ngh en mot Au Chau trong o nhng thanh at khoa hoc, kinh te, va s phat trien xa hoi, khong dan en tinh than hng thu vo ngha, nhng hng en viec phuc vu cho moi cong dan, va en viec tr giup v tnh lien i cho nhng quoc gia ang co gang cung cap an sinh xa hoi cho ngi dan cua mnh. Toi ngh en mot Au Chau ma s hiep nhat c xay dng tren s t do that... Khong co t do, th se khong co  trach nhiem, trc Thien Chua cung nh trc con ngi. Quoc gia tan tien ngay nay khong the nao c goi la mot quoc gia theo phap quyen, neu quoc gia o khong bao ve va khong co vo s t do cua cac cong dan c bieu lo chnh mnh tren bnh dien ca nhan cung nh cong ong... c g Au Chau, sau khi a au kho nhieu v nhng cuoc chien am mau trong lch s cua mnh, -- tr thanh yeu to tch cc xay dng hoa bnh tren the gii.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page