Hoi ong Toa Thanh

ve Truyen Thong Xa Hoi

mng ky niem 40 Nam Thanh Lap

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoi ong Toa Thanh ve Truyen Thong Xa Hoi mng ky niem 40 Nam Thanh Lap.

Tin Vatican (VIS 3/03/2004) - Nam 2004 la nam Ky Niem 40 nam thanh lap Hoi ong Toa Thanh ve Truyen Thong Xa Hoi. Chnh c Co Giao Hoang Phaolo VI, vi t sac In Fructibus Multis (Vi Nhieu Hoa Trai), ngay 2 thang 4 nam 1964, a thiet lap Uy Ban Toa Thanh ve Cac Phng Tien Truyen Thong Xa Hoi, vi trach nhiem tm hieu nhng van e trong the gii phim anh, truyen thanh va truyen hnh. Sau o, vi tong hien Pastor Bonus (V Chu Chan nhan lanh), do c Gioan Phaolo II ban hanh ngay 28 thang 6 nam 1988, Uy Ban Toa Thanh ve Cac Phng Tien Truyen Thong Xa Hoi, c cai to va co ten goi mi. Ke t ngay 1 thang 3 nam 1989, ten goi chnh thc cua c quan nay la Hoi ong Toa Thanh ve Truyen Thong Xa Hoi. V chu tch hien nay la c Tong Giam Muc John Foley, ngi Hoa ky, c bo nhiem vao chc vu nay ngay 9 thang 4 nam 1984.

Trong nhng ngay t mung 8 en 12 thang 3 nam 2004, Hoi ong Toa Thanh ve Truyen Thong Xa Hoi m Phien Hop Khoang ai tai Vatican, vi chu e: Sac Lenh ve Truyen Thong Xa Hoi Inter Mirifica: bon mi nam sau. c Tong Giam Muc John Foley cho biet: moi thanh vien va moi v co van cua Hoi ong, eu c yeu cau viet bai ve mot hay nhieu bien co trong lanh vc truyen thong xa hoi trong vong 40 nam qua, e t o rut ra nhng d nh cho 10 nam sap en trong nganh truyen thong xa hoi. Nhng bai viet nay se c in thanh sach va c dung lam tai lieu  e ghi dau 40 nam ban hanh Sac Lenh cua Cong ong Vaticano II ve Truyen Thong Inter Mirifica, va 40 nam thanh lap Hoi ong.

Ngoai ra trong Phien Hop Khoang ai cua Hoi ong Toa Thanh ve Truyen Thong Xa Hoi t  ngay 8 en 12 thang 3 nam 2004, cac tham d vien se thao luan ve ban thao c e ngh cho Van Kien tng lai, noi ve Tu c va Phim Anh.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page