Nhng li nhan nhu

cua TC Gioan Phaolo II

cho cac Giam Muc

thuoc giao tnh Besancon va Strasbourg

ben Phap

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng li nhan nhu cua TC Gioan Phaolo II cho cac Giam Muc thuoc giao tnh Besancon va Strasbourg, ben Phap.

(Radio Veritas Asia 1/03/2004) - Quy v va cac ban than men, Th Sau 27/02/2004, TC Gioan Phaolo II a tiep kien chung nhom cac giam muc Phap thuoc giao Tnh Besancon (B-san-xong) va Tong Giao Phan Strasbourg  (= Stras-bourd), nhan dp chuyen vieng tham Toa Thanh va vieng mo hai thanh Tong o Phero va Phaolo, theo nh  luat nh. Trong nhng ngay trc o, TC a tiep rieng tng v. Va hom th Sau, ngay 27 thang 2 nam 2004, TC a tiep chung tat ca, va a oc cho cac ngai bai dien van nhac en nhng thach thc quan trong ma cac giam muc Phap ang phai oi dien. Muc thi s hom nay xin lt thuat phan th nhat cua bai dien van nay.

Sau khi chao chuc va noi len niem vui c gap chung cac giam muc Phap, van e au tien c TC nhac en  la s hiep nhat cua ai Luc Au Chau nh c tham nhuan nhng gia tr kito. TC  noi nh sau:

Toi ac biet cam nhan viec anh em a nhac en c Tong Giam Muc Michael Courtney, s than toa thanh tai Burundi, a b giet chet hoi thang 12 nam 2003. Trc ay, khi ngai thi hanh s vu Quan Sat Vien Thng Trc cua Toa Thanh tai Stras-bourg, ngai a la mot ke xac tn xay dng s cong tac cua cac Quoc Gia thuoc ai luc Chau Au nay. Ngay nay, toi  mi goi cac gao hoi a phng hay dan than moi ngay mot manh me hn e ung ho cho viec hoa hp toan Chau Au. e at en ket qua nay, th can phai oc lai lch s va nh rang, qua cac the ky, nhng gia tr kito tren bnh dien nhan hoc, luan ly va thieng lieng, a ong gop nhieu e hnh thanh cac quoc khac nhau tai Au Chau va e det nen nhng moi giay lien ket sau xa. Nhieu ngoi nha th ep e, dau ch cho c tin cua nhng the he trc chung ta, c dng len tren ai luc au chau, chng minh  ro rang ieu noi tren va nhac chung ta nh rang nhng gia tr kito nay a va con ang la nen tang, la chat xi-mang lien ket nhng tng quan gia cac ca nhan cung nh gia cac dan  nc; vay ngi ta khong the thc hien s hiep nhat au chau va gay thiet thoi cho nhng gia tr kito, hoac trong cach thc nghch lai nhng gia tr nay. Qua that, nhng tng quan gia cac quoc gia khac nhau khong the ch da tren nhng li loc kinh te hay chnh tr. --- nhng tranh luan quanh viec toan cau hoa chng minh cho chung ta thay ro ieu nay --- cung khong the da tren nhng lien ket v tien li; nhng lien ket nh the co le lam cho viec ni rong cong oan au chau tr nen mong don, va co the dan en viec phuc hoi nhng y thc he qua kh, a tng day ap con ngi va nhan loai. Nhng moi day lien lac noi tren phai nham en muc tieu la ket thanh mot Au Chau hiep nhat cac dan toc, va nh the cho phep vt qua mot cach vnh vien va tan can nhng cuoc xung ot a lam cho ai luc au chau am mau trong suot the ky 20. Vi gia a phai tra, se phat sinh Au Chau ma thc the se c da tren mot cong oan nhng gia tr, mot au chau cua tnh huynh e va cua tnh lien i, mot au chau co kha nang lu y en nhng khac  biet, bi v nham en viec co vo pham v con ngi, en viec ton trong nhng quyen li khong the nhng c, va nham en viec mu tm cong ch, ngo hau tat ca moi ngi c hanh phuc va thnh vng. Do bi s hien dien t nhieu the ky trong nhng quoc gia khac nhau cua ai luc au chau, do bi s tham d vao s hiep nhat gia cac dan toc va gia cac nen van hoa cung nh tham d vao sinh hoat xa hoi, nhat la trong nhng lanh vc giao duc, t thien, y te va xa hoi, Giao Hoi mong c gop phan moi ngay mot hn vao s hiep nhat cua ai luc nay (x. Tong Huan Giao Hoi tai Au Chau, so 113). Nh toi a noi vi  ban chu tch Ngh Vien Au Chau, ieu ngi ta tm kiem trc het  la viec phuc vu cho con ngi va cho cac dan toc, trong s ton trong nhng niem tin va nhng khat vong sau xa.

Trong lan hop Hoi ong Giam Muc va qua, anh em a e cap en cho ng cua Giao Hoi trong xa hoi, trong vien tng cua viec i tm cuoc chung song tot ep hn. Mot trong nhng ac iem cua nhng mon e Chua Kito la c muon tham d tch cc, ---tren bnh dien ca nhan hay nh qua hiep hoi, --- vao sinh hoat cong cong, moi giai tang xa hoi, e phuc vu cho nhng anh ch em mnh. Trong  quan niem va trong tnh thng oi vi con ngi, Giao Hoi khong the lanh am vi cuoc song cua con ngi; va giao hoi xem the gii nh la moi trng cho mnh hien dien va hoat ong.

 

o la nhng nhan nh cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II ve s Hiep Nhat Au Chau da tren nhng gia tr kito. Van e th hai c TC nhac en la viec giao duc danh cho gii tre. TC a noi vi cac giam muc Phap nh sau:

 

Co le toi khong noi qua, khi khuyen khch cac v chu chan hay chu y en viec huan luyen toan dien cho gii tre, nhat la cho nhng ai se lanh lay trach nhiem phuc vu quoc gia, ngo hau, bat c lam viec ni au va trong bat c s dan than nao, ho co c nhng yeu to can thiet e suy ngh ve nhng hoan canh cua con ngui va xa hoi, vi s chu y danh cho con ngui, e roi i en quyet nh da tren nhng tieu chuan luan ly; Giao Hoi c mong cong hien cho ho anh sang Phuc Am va Giao Huan cua mnh. Trong lanh vc nay, nhng ai Hoc Cong Giao co mot s mang ac biet e cung suy t vi nhng thanh phan xa hoi khac, ngo hau giup ho phan tch nhng hoan canh cu the va lam the nao e luon luon at con ngi vao trung tam cua nhng quyet nh. Mot ng loi hoat ong nh the khong nhng c danh cho cac tn hu cong giao, nhng con cho tat ca moi ngi thien ch muon suy ngh trong s that ve tng lai cua nhan loai. Ve van e nay, toi muon ca ngi cong viec cua nhng Tuan Le Xa Hoi c to chc tai Phap; ay la ieu anh em rat tran trong va sap mng ky niem mot tram nam thanh lap. Trong nhng cuoc gap g hang nam quy tu cang ngay ngay nhieu tham d vien hn, --- va ay la dau ch cho biet rang nhng nghien cu cua Tuan le Xa Hoi ap ng nhng ch i cua con ngi, --- (trong nhng cuoc gap g hang nam nh vay) cac tham d vien c dp at ra cho mnh nhng cau hoi ve van e xa hoi ma the gii chung ta ang phai ng au, theo anh sang cua Tin Mng va cua giao huan xa hoi cua Giao Hoi; giao huan nay khong ngng c lam phong phu them, ke t thong iep Tan S cua  c Le-o th XIII, v tien nhiem cua toi. Toi vui mng ve nhng moi lien lac ma cac Tuan Le Xa Hoi co vo va phat trien tai Au Chau, va nh the tao ra trong ai Luc Au Chau mot phong trao suy t ve nhng van e cang ngay cang phc tap hn cua the gii hien nay va lien ket nhng con ngi lai vi nhau trong cong viec thiet lap nhng nen tang cho xa hoi ngay mai.

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la nhng nhan nh cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II trong dp tiep kien cac giam muc Phap thuoc giao tnh Besancon (B-san-xong) ben Phap, hom th Sau ngay 27 thang 2 nam 2004, ve hai van e: S Hiep Nhat Au Chau da tren nhng gia tr Kito va viec giao duc toan dien danh cho gii tre. Trong bai dien van, TC con noi en van e ve s tham d cua giao dan vao trong sinh hoat cong cong trong xa hoi. Chung toi se ke lai iem nay trong muc Thi S ky ti.

Mong quy v va cac ban se theo doi.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page