TC Gioan Phaolo II tiep kien

nhng tham d vien Phien Hop Khoang ai

cua Han Lam Vien Giao Hoang ve S Song

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II tiep kien nhng tham d vien Phien Hop Khoang ai cua Han Lam Vien Giao Hoang ve S Song.

Tin Vatican (Vat 21/02/2004) - Luc 11 gi tra th Bay 21/02/2004, TC Gioan Phaolo II a  tiep kien nhng tham d vien Phien Hop Khoang ai cua Han Lam Vien Giao Hoang ve S  Song. Trong bai dien van oc trong dp nay, TC nhac lai lap trng cua Giao Hoi Cong Giao chong lai viec thu thai nhan tao, va khuyen khch cac nha khoa hoc, nhat la nhng nha khoa hoc co c Tin, hay dan than nghien cu e tm gap nhng phng the phu hp vi luat t nhien nham vt qua tnh tranh vo sinh, khong the co con cua nhng oi v chong. Hanh ong v chong, qua o ngi chong tr nen ngi cha, va ngi v tr thanh ngi me, luon phai m rong on nhan s song con ngi mi. ay la hanh ong cao quy, qua o ngi nam va ngi n trao hien tron ven cho nhau va tr nen nhng cong tac vien cua Thien Chua ang Tao Hoa. ay knh mi quy v va cac ban theo doi  bai dien van cua c Thanh Cha. M au, TC Gioan Phaolo II noi li chao chuc moi tham d vien nh sau:

 

Anh ch em rat than men,

Toi vui mng c ch than gap tat ca anh ch em, thanh vien cua Han Lam Vien Giao Hoang ve S Song, trong dp ac biet nay, trong o anh ch em mng ky niem Mi Nam Thanh Lap Han Lam Vien, va nh en tat ca nhng ai a gop phan khai sinh Han Lam Vien nay, nhat la ac biet nh en giao s noi tieng va nhieu cong Jerome Lejeune, chu tch au tien cua Han Lam Vien, ma en nay toi van con nh ro va biet n.

Toi xin cam n V Chu Tch Han Lam Vien, giao s Juan de Dios Vial Correa, v nhng li tot ep a noi vi toi, va toi cung chao V Pho Chu Tch, c Cha Elio Sgreccia va nhng thanh vien cua Hoi ong Ch ao; toi xin bay to vi tat ca long toi tran trong s dan than to ln cua moi ngi e nang hoat ong cua Han Lam Vien nay. Chu e ma anh ch em ang ban en trong Phien Hop Khoang ai cho thay co keo theo nhieu van e va nhng he luan tram trong, ang c chu y khao sat. Nhng van e co lien he en nhng gia tr thiet yeu khong nhng oi vi ngi tn hu kito, ma con oi vi moi ngi noi chung. Luon c noi bat hn na moi giay khong the tach ri gia viec truyen sinh cho mot con ngi mi va hang ong ket hiep v chong; qua hanh ong ket hiep nay ngi chong tr thanh cha nh qua s  phoi hp vi ngi v, va ngi v tr thanh me nh qua s  phoi hp vi ngi chong. Y nh nay cua ang Tao Hoa c khac ghi trong chnh ban tnh the xac va tinh than cua ngi nam va ngi n, va nh the co mot gia tr pho quat. Hanh ong trong o ngi chong va ngi v tr thanh ngi cha va ngi me, qua viec trao hien hoan toan cho nhau, lam cho ca hai ngi tr nen nhng ke cong tac vi ang Tao Hoa, trong viec a vao trong the gii mot con ngi mi, c mi goi bc vao s song va song i i. Mot c ch het sc phong phu y ngha nh vay, mot c ch vt qua chnh s song cua cha me, khong the nao c thay the bi mot hanh ong thuan tuy ky thuat, b ngheo nan i y ngha nhan ban va chu tuy thuoc vao nhng nh luat khong thay oi cua ky thuat va dung cu.

Trach vu cua nha khoa hoc la trach vu nghien cu ve nhng nguyen nhan cua viec khong the co con ni ngi nam cung nh  ni ngi n, e co the nga trc hoan canh au kho cua nhng oi v chong ao c gap c ni a con mot s xac nhan va mot s hoan tat cho viec trao hien ho tng cua ho (Donum vitae II,2). Chnh v vay ma toi muon co vo nhng nghien cu khoa hoc nham vt qua mot cach t nhien viec khong the sinh con cua oi ban, cung nh muon khuyen khch cac nha chuyen mon hay tm ra nhng can thiep co the mang en ket qua cho muc tieu va noi. c mong sao cho tren con ng thc hien viec phong nga ch that va viec cha tr chan chnh, the gii khoa hoc co the at c nhng tien bo ay khch le;  ay la li keu goi c ac biet gi en nhng nha khoa hoc  co c tin.

Han Lam Vien Giao Hoang ve S  Song se khong thieu sot trong viec lam tat ca nhng g co the e khuyen khch moi sang kien co gia tr e tranh viec leo lai nguy hiem i kem vi nhng dien tien cua viec thu thai nhan tao.

c g cong oan cac tn hu dan than nang nhng co gang ch that trong cong cuoc nghien cu, va chong lai, trong nhng luc phai quyet nh, (chong lai) nhng gi y cua mot ky thuat thay the cho tnh cha va tnh me, va nh the xuc pham en pham gia cua bac lam cha me cung nh cua con cai.

Vi nhng cau chuc tren, toi xin ban phep lanh cho tat ca anh ch em, va cho tat ca nhng ke than yeu cua anh ch em.

 

Quy v va cac ban than men, va roi la bai dien van cua TC trong buoi tiep kien cac tham d vien  Khoa Hop Khoang ai cua Han Lam Vien Giao Hoang ve S  Song. TC a nhac lai giao huan ro rang cua Giao Hoi ve viec truyen sinh, khong chap nhan viec thu thai nhan tao. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page