Chuan b cuoc gap g co the

gia c Gioan Phaolo II

va gii tre Thuy S

vao thang 6 nam 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuan b cuoc gap g co the gia c Gioan Phaolo II va gii tre Thuy S vao thang 6 nam 2004.

Tin Thuy S , Berne (Apic 13/02/2004) - Trong hai ngay mung 5 va 6 thang 6 nam 2004, cac ban tre Cong Giao Thuy S se gap nhau tai thu o Berne. Hoi ong Giam Muc Thuy S a gi li mi TC Gioan Phaolo II en tham d  ngay Gii Tre nay. Tuy nhien, ban to chc phai oi dien vi mot van e cha co cau tra li chac chan; o la lieu TC se en tham d hay khong? Ke t mua thu nam 2003, moi di chuyen cua TC ch co the quyet nh dt khoat vao phut chot ma thoi, tuy theo trnh trang sc khoe cua TC luc o. V the ma ngay t bay gi, mac du cong viec chuan b cho ngay Gii Tre Thuy S ang mc cao iem, nhng ban to chc cha the biet chac chan la TC co en hay khong. Neu TC khong en, th ban to chc se phai cung cap phng tien va tiep on khoang 10 phong vien en quan sat va tng thuat bien co; nhng neu TC en, th ban to chc phai lo lieu cho hang tram phong vien t khap ni tren the gii keo en. Neu TC khong en, th con so cac ban tre tham d co the se khong ong, va trung tam the thao cua thanh pho vi sc cha khoang 10 ngan ngi co the tam u. Nhng neu TC en, th phai lieu sao cho co mat bang that rong e co the cha hang tram ngan ngi keo en e gap TC.

Phat ngon vien cua Hoi ong Giam Muc Thuy S, Ong Marc Aellen a cho biet la ban to chc hien phai het sc co gian, e co the thch nghi nhanh chong vi moi tnh huong.

Ve phng dien tai chanh, e to chc bien co sap en, Ban To Chc d tru mot ngan sach tam thi khoang 1 trieu 800 ngan quan Thuy S. Bat au t ngay 11 thang 2 nam 2004, ban to chc a bat au dung Internet e thu nhan nhng ang ky tham d. Moi ban tre tham d phai ong gop so tien 40 quan, e phu vao chi ph chuyen ch va c tru trong hai ngay Gap G.

e chuan b tinh than thieng lieng cho bien co, mot Uy ban muc vu a c thanh lap, gom nhng ai dien cua ca ba mien ngon ng (Phap, Y va c) cua Thuy S. Uy Ban Muc Vu chu trach nhiem to chc nhng chuan b va nhng sinh hoat thieng lieng trong nhng ngay Gap G, nh cuoc hanh hng cua cac nhom tre t khap ni tien ve a iem thu o Berne, chng trnh canh thc vao chieu toi th bay 5/06/2004, to chc ca oan va thanh le sang Chua Nhat 6/06/2004.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page