TC Gioan Phaolo II

vieng tham Thuy S vao thang 6 nam 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II vieng tham Thuy S vao thang 6 nam 2004.

Thuy S (Bern) (AFP 4/12/2003) - Hom th Nam (4/12/2003), Hoi ong Giam Muc Thuy S loan bao rang TC Gioan Phaolo II se vieng tham nc nay t ngay 5-6 thang Sau nam 2004.

ay la lan th hai c Gioan Phaolo II vieng tham Thuy S, ung 20 nam sau chuyen vieng tham au tien dao thang 6 nam 1984. Mot phat ngon vien cua Hoi ong Giam Muc Thuy S cho biet ung ra TC ch ghe Thuy S co mot ngay ma thoi, nhng v ly do sc khoe cua ngai nen ban to chc quyet nh them mot ngay na vao chng trnh. Trong dp vieng tham ti ay tai Thuy S, TC se gap g 10 ngan ai bieu tham d mot hoi ngh gii tre va c hanh thanh le. Cung theo Hoi ong Giam Muc Thuy S th TC se khong co cuoc gap g chnh thc nao trong chuyen vieng tham nay.

 

(Viet Hung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page