Can nhng v Giam Muc

co quan he chat che vi c Kito

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Can nhng v Giam Muc co quan he chat che vi c Kito.

Vatican (Zenit 1/12/2003) - Trong mot xa hoi khong cam nghiem s iep cua giao hoi cach tch cc, th can co nhng v Giam Muc co quan he chat che vi c Kito.

Tren ay la li chia se cua TC Gioan Phaolo II vi cac v Giam Muc Phap t Cambrai va Reims, vieng tham Toa Thanh Ad Limina. Buoi tiep kien nay dien ra vao hom th Sau 28 thang 11 nam 2003. Da tren cac ban bao cao cua cac Giam Muc qua lan tiep kien rieng moi v, TC nhan nhu cac v chu chan Giao hoi Cong giao Phap rang, trong the gii ngay nay, s mang cua v Giam Muc cang tr nen phc tap va te nh hn, cu the la nhng cuoc khung hoang lien quan ti nhng van e ma cac v chu chan giao hoi phai tiep tuc len tieng. Cuoc khung hoang nay c ghi dau bi s mong gion tinh than va muc vu cung nh bau kh xa hoi, trong o cac gia tr kito va hnh anh cua giao hoi khong c nhn theo kha canh tch cc. c Gioan Phaolo II mo ta xa hoi o nh la ni ma tinh than chu quan va quan iem buong tha ve luan ly ang ng tr.

TC cho rang cac v Giam Muc phai co ap ng oi vi tnh the nay gia luc con so linh muc va nhng ngi song i tan hien ang ngay mot giam. Ngai noi vi cac Giam Muc Phap nh sau: "Du trong bat c hoan canh tong o nao, ieu quan trong la cac Giam Muc phai tr nen linh ong bi niem hy vong cua c Kito trong tha tac vu cua mnh. e at ti muc ch nay, ch  huynh  hay chu y ky hn ti i song thieng lieng cua chnh mnh, at tha tac vu cua mnh trong quan he mat thiet vi c Kito, suy gam kinh thanh nhieu hn... Qua cach nay, ch huynh se thong truyen ti cac tn hu c muon song s hiep thong mat thiet vi Thien Chua, ong thi xac nh c tin cua ho, e cung nhau mang niem tin kito ti nhng ngi dan khac trong nc. Moi mot s mang eu c da tren quan he ac biet nay vi Thien Chua".

 

(Viet Hung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page