Cu Giam Muc Macau lo ngai

cho tng lai Giao hoi Cong giao Trung Quoc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cu Giam Muc Macau lo ngai cho tng lai Giao hoi Cong giao Trung Quoc.

c (Konigstein) (Zenit 2/12/2003) - Giam Muc ve hu cua Macau la c Cha Arquiminio Rodriguez da Costa, a bay to quan ngai ve tng lai cua Giao hoi Cong giao tai Trung Quoc.

Trong bai dien thuyet hoi tuan trc tai khoa hoi thao ben Fatima-Bo ao Nha ve chu e "Kito Giao tai Hoa Luc", c Cha Da Costa noi rang neu che o hien tai van tiep tuc nam quyen tai Trung Quoc, th ngai khong thay Giao hoi Cong giao tai o co mot tng lai nao khac hn la mot giao hoi b bach hai. Chnh quyen Trung Quoc muon kiem soat moi s, ke ca kiem soat hoat ong cua cac ton giao. Co rat nhieu ban bao cao e xac nhan ieu nay.

c Cha Da Costa a song tai Macau t nam 1938 en nam 1989. Macau trc ay la thuoc a cua Bo ao Nha va c trao tra lai chu quyen cho Trung Quoc vao thang 12 nam 1999. Cuoc hoi thao noi tren do Dong Ngoi Li to chc, c s bao tr cua hai c quan bac ai cua giao hoi Bo ao Nha va c.

 

(Viet Hung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page