Hoa Ky keu goi Nga

cac nc cu Lien Bang So Viet

ton trong t do ton giao

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoa Ky keu goi Nga, cac nc cu Lien Bang So Viet ton trong t do ton giao.

Hoa Ky (Washington) (AFP 19/09/2003) - Hom th Sau (19/09/2003) Hoa Ky a len tieng keu goi cac quoc gia trong vung Au Chau va Au A (Eurasia) hay gi li cam ket trong viec am bao ton trong quyen t do ton giao.

Bo ngoai giao Hoa Ky a ra li keu goi nay sau khi Hoa Ky nhan c bao cao ve nhng vu vi pham quyen t do ton giao, tai Nga, Belarus, Georgia, Turkmenistan va Uzbekistan. Tin tc ve nhng bien co ang quan tam va noi c trnh bay tai mot hoi ngh ve t do ton giao, tai cac nc Au Chau va Au A ma Hoa Ky va mot so nc Au Chau ong to chc vao trung tuan thang 9 nam 2003. Thong cao cua bo ngoai giao Hoa Ky co oan ghi nh sau: Bo Ngoai Giao Hoa Ky tai Washington cung nh cac ai s quan Hoa Ky nc ngoai keu goi cac chnh phu ni long nhng gii han ap at tren cac ton giao, ong thi gi ung li cam ket ton trong quyen t do ton giao cua dan chung.

Moi nam, bo ngoai giao Hoa Ky cho cong bo mot ban bao cao ve tnh hnh t do ton giao tren the gii, va ban bao cao cho nam 2003 se c cong bo vao thang 10 nam 2003. Da tren ket qua ban bao cao nay, bo trng ngoai giao Hoa Ky se ch nh nhng quoc gia --- ni ma quyen t do ton giao b vi pham nghiem trong nhat, --- vao danh sach "cac quoc gia ang quan tam cu the". ieu nay co the dan en viec nhng quoc gia co ten trong danh sach chu nhng bien phap cam van t Hoa Ky. Thang 3 nam 2003, ngoai trng Colin Powell a liet ke sau quoc gia vao danh sach va noi, gom co: Trung Quoc, Iran, Iraq, Myanmar, Bac Han va Sudan. Tuy cha co quoc gia nao thuoc Au Chau hay Au A nam trong danh sach nhng cac tham d vien tai hoi ngh noi tren ghi nhan co van e tai mot so cac quoc gia trong nhng vung nay, cu the la tai Turkmenistan, Uzbekistan va Belarus. Ben canh o, nhieu thuyet trnh vien tai hoi ngh cung keu goi bo ngoai giao Hoa Ky nen tiep tuc ap lc Nga gi li cam ket ton trong quyen t do ton giao, ac biet la ke t khi Nga la quoc gia a len tieng trc keu goi ton trong nhan quyen va thang tien mot xa hoi dan chu va dan s tai cac quoc gia trong vung A Au, ma a so la nhng quoc gia thuoc cu Lien Bang So Viet.

 

(Viet Hung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page