Bo Truyen Giao to chc khoa huan luyen

cho cac Giam Muc thuoc x truyen giao

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bo Truyen Giao to chc khoa huan luyen cho cac Giam Muc thuoc x truyen giao.

Vatican - (VIS 12/09/2003 - Hom th Hai (8/09/2003), Bo Truyen Giao a khai mac khoa huan luyen danh cho cac Giam Muc noi tieng Anh, va chu chc trong vong 5 nam va hien ang cai quan nhng giao phan thuoc cac x truyen giao.

Khoa huan luyen c to chc tai Giao Hoang Hoc Vien Thanh Phaolo va se ket thuc vao ngay 20 thang 9 nam 2003. Trong so cac tham d vien co 169 v Giam Muc va nhieu thanh vien trong giao trieu Roma. 169 v Giam Muc gom co 63 v t Chau Phi, 88 v t cac nc A Chau, 5 v t 5 nc Chau My va 13 v t Papua Tan Guinean thuoc Chau ai Dng. Trong bai dien van khai mac, HY Crescenzio Sepe, tong trng bo truyen giao nhac lai luc khi au, cong cuoc phat trien va cac hoat ong truyen giao cua giao hoi noi chung; va cua Bo Truyen Giao noi rieng. Chng trnh cac ngay trong suot khoa huan luyen bao gom hai buoi hop moi ngay, co gi danh rieng cho cac cau hoi, thao luan va trao oi. Cac e tai chu y ac biet en ba trach vu cua v Giam Muc, o la: day do, thanh hoa va ieu hanh, chu trong ti tng hoan canh cu the cua moi x truyen giao.  Ngoai ra cac tham d vien cung se thao luan cac e tai lien quan ti cong tac huan luyen trong cac chung vien, quan he vi giao trieu Roma, vi cac Hoi ong Giam Muc, giao huan xa hoi, s hiep nhat ai ket, cong tac bac ai; va oi thoai lien ton.

Vao ngay ket thuc khoa huan luyen (20/09/2003), cac Giam Muc ong te thanh le va c TC tiep kien rieng.

 

(Viet Hung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page