TC chuan b i hanh hng

en Thanh c Me Pompei

vao ngay 7 thang 10 nam 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC chuan b i hanh hng en Thanh c Me Pompei vao ngay 7 thang 10 nam 2003.

Tin Vatican (Vat. va Apic 7/09/2003) - Tra Chua Nhat mung 7 thang 9 nam 2003, trc khi oc Kinh Truyen Tin vi cong oan tn hu tai San Trong cua Nha Ngh Mat  tai Castel Gandolfo, TC Gioan Phaolo II nhac en cuoc hanh hng  cua ngai tai en Thanh c Me Pompei, vao ngay 7 thang 10 nam 2003, ngay le Knh c Me Man Coi.

TC a noi nh sau:

ung mot thang na, ngay 7 thang 10, neu Chua cho phep, Toi se i hanh hng en en Thanh Knh c Me Pompei. ay se la giay phut ac biet co y ngha cua Nam Man Coi, nam a c khai mac ngay 16 thang 10 nam va qua (2002), vi viec cong bo, tai Quang Truong Thanh Phero, tong th ve Kinh Man Coi cua c N ong Trinh Maria. Ngay t hom nay, Toi muon bat au cuoc hanh hng trong tinh than en en Thanh Mau noi tieng nay, trung tam cua nen Tu c Kinh Man Coi, va cung vi Me ma chiem ngam dung mao Chua Kito, trong nhng mau nhiem cua Ngi, nhng mau nhiem vui ti, sang lang, au kho va hien vinh. Ngay le phung vu Sinh Nhat cua Me Maria, vao ngay 8 thang 9, la that  thuan tien e bat au cuoc hanh trnh thieng lieng nay. That vay, bien co Me Maria sinh ra, ket thanh  dng nh the mot nhap e cho Mau Nhiem Nhap The:  Me Maria nh la Bnh Minh, i trc Mat Tri cua ngay mi, va loan bao trc Niem Vui cua ang Cu The.

c biet, trc ay vai ngay, trong buoi tiep kien chung sang th T mung 3 thang 9 nam 2003, TC cung a len tieng mi goi nhng ngi kito hay song an vui hanh phuc, song tin tng vao Thien Chua. Va Nam Man Coi cung a c thiet lap e cau nguyen cho cac gia nh va cho nen hoa bnh tren the gii, t  thang 10 nam 2002 cho en thang 10 nam 2003. TC se ket thuc Nam Man Coi vi le mng 25 nam ngai c chon len ke v Thanh Phero tren ngai toa Roma.

Tng  cung nen nhac lai ay rang TC se thc hien chuyen vieng tham quoc te lan th 102, tai Slovakia, t ngay 11 en ngay 14 thang 9 nam 2003, e phong chan  phc cho hai v T ao do bi va vao thi che o cong san tai ay.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page