Cac Nhom ton giao tai Canada

gia tang chien dch chong lai

viec hp phap hoa cac oi ong tnh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac Nhom ton giao tai Canada gia tang chien dch chong lai viec hp phap hoa cac oi ong tnh.

Tin Canada (Apic 1/09/2003) - Trong thi gian nay, trong khi Toi Cao Phap Vien Canada ang cu xet  D Thao Luat nham hp phap hoa cac oi ban ong tnh, cac nhon ton giao gia tang no  lc m chien dch chong lai d an luat nay.

Theo nguon tin cua ai Phat Thanh Canada, th cac nhom ton giao nay d tru m cuoc hop  bao vao th Ba 2/09/2003, e cong bo danh sach 30 v dan bieu cua bang Ontario, Canada, ung ho d  thao luat cua chnh quyen Lien Bang Canada.

Chua nhat mung 7 thang 9 nam 2003, cac nhom ton giao chong d thao luat nay d nh to chc khap ni nhng Buoi Cau Nguyen, nham gay ap lc tren cac v dan bieu.

Muc s  Jim Wallace, tai Calgary, a len tieng khuyen khch dan chung hay tch cc tham d  ong ao cac sinh hoat tren.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page