TC keu goi tr giup

cho nhng anh ch em kito

tai Thanh a va tai Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC keu goi tr giup cho nhng anh ch em kito tai Thanh a va tai Iraq.

Tin Vatican (Zenit 27/06/2003) - c Thanh Cha Gioan Phaolo II keu goi nhng ngi cong giao hay lam tat ca nhng g co the, e tr giup cho nhng anh ch em kito tai Thanh a va tai Iraq.

TC a len tieng keu goi nh the hom th Nam ngay 26 thang 6 nam 2003, khi tiep kien 70 thanh vien  cua Hoi Nhng To Chc Tr Giup cho cac Giao Hoi ong Phng, goi tat la ROACO,  quy tu 19 to chc tr giup, t Hoa Ky, c, Phap, Thuy S, Hoa Lan va Ao. TC  nhn nhan tam quan trong cua nhng to chc nay, xet v nan bao lc tai Thanh a, tnh trang chien tranh tai Iraq, va nan oi tai Etiopia va Eritrea.

Thanh a, Iraq, Etiopia va Eritrea, o la bon iem u tien cua nhng To Chc Tr Giup cho cac giao hoi ong phng.

Cac dan toc tai Thanh a ang can co mot nen hoa bnh vng ben. Nhng cong oan cong giao tai Thanh a ang chu nhieu au kho va can c tr giup,  trong nhieu nhu cau khan thiet. Hng ve Iraq, TC cau mong cho nen Hoa Bnh mau c cung co, va cho cac dan toc tai Iraq, von a chu nhieu au kho t lau, nay co the song trong s hoa hp vi nhau. S tr giup cua Hoi se mang lai sc song cho tng lai cua toan the at nc Iraq. Tuy nhien, TC lu y them rang: Tuy can thiet phai co c s, van phong, nha ca, nhng ieu quan trong hn la viec huan luyen cac lng tam va gn gi tron ven c Tin a lanh nhan t cha ong. Va e thc hien ieu va noi, th can phai co cong viec giang day giao ly, nghiem chnh c hanh Phung Vu  theo nghi thc cua Giao Hoi ma mnh thuoc ve, chu y en viec huan luyen cho hang giao s  va cho hang giao dan, thai o ci m sang suot oi vi phong trao ai ket, va s hien dien co tnh cach tien tri e nang cho ngi ngheo.

 

(TD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page