Nhng chuyen vieng tham quoc te trong tng lai

cua TC Gioan Phaolo II

 

 Hnh anh TC tham hoi mot em be

trong buoi tiep kien dan chung

tai quang Trng Thanh Phero ngay th T 11/06/2003

Sau khi TC t Croat ve lai Roma ngay 9/06/2003

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng chuyen vieng tham quoc te trong tng lai cua TC Gioan Phaolo II.

Tin Vatican (Apic 09/06/2003) - TC Gioan Phaolo II a ket thuc chuyen vieng tham quoc te lan th 100 tai Croatia, met moi v nhng di chuyen va kh hau nong bc, nhng van kien  nh thc hien nhng chuyen vieng tham tiep theo trong tng lai.

Tien s Navarro-Valls, ngi phat ngon cua Toa Thanh, trong mot nhan nh, c ang trong nhat bao Ngui a Tin Chieu, so phat hanh th Hai mung 9 thang 6 nam 2003, cho biet rang: mac du met nhoc, nhng c Gioan Phaolo II khong thay oi chng trnh ve cac chuyen vieng tham quoc te trong tng lai. Mac du TC ngoi tren xe lan e dang Thanh Le, nhng kha nang tinh than cua ngai e thong truyen t tng, khong b giam sut.  Dan chung a hieu c va chap nhan nhng gii han the ly cua c Gioan Phaolo II, va TC dung nhng gii han nay e thc hien s mang cua ngai.

Tien s Navarro-valls xac nhan la chuyen vieng tham th 101 cua TC, vao ngay 22 thang 6 nam 2003, tai Banja Luka, thuoc Cong Hoa Bosnia, se c thc hien. Roi vao  thang 9 nam 2003, TC d tru se vieng tham Cong Hoa Sloveni.

Chuyen vieng tham Mongolia, a c d tru vao thang 8 nam 2003, nay van cha co quyet nh g mi, v  nhieu ly do khac nhau, chang han nh nguy hiem b lay benh la SARS, tnh cach phc tap cua viec chuan b, va kho khan to chc tram dng chan tai Kazan, mot thanh pho trong Lien Bang Nga. Theo Tien S Navarro-valls, th chuyen vieng tham cua TC tai Mongolia ang c chuan b; mac du cha chuan b xong, nhng cha b huy bo.

 

(Lm ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page