Cac Giao Hoi tai c Quoc

c hanh Ngay ai Ket lan au tien

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac Giao Hoi tai c Quoc c hanh Ngay ai Ket lan au tien.

Tin Berlin/c Quoc (Zenit 27/05/2003) - Nhng ai dien cua hang giao dan cua Giao Hoi  Cong Giao va Giao Hoi Tin Lanh Luthero tai c Quoc cung nhau c hanh Ngay ai Ket lan au tien; Nhng c hanh cua Ngay ai Ket nay c thc hien keo dai trong vong nam ngay, bat au t  hom th T, ngay 28 thang 5 nam 2003, vi nhng sinh hoat nh thao luan ban tron, thuyet trnh, c hanh thanh le, cau nguyen, va nhng sang kien phuc vu khac. Uy Ban Thng Trc cua Hoi ong Giam Muc c nhan nh Ngay ai Ket nay nh la mot dau ch ay khch le cho sinh hoat c Tin tai c Quoc. Bi viec cung nhau lam chng cho Tin Mng cua Chua Kito va cung nhau co mot lap trng e ng au vi nhng thach thc cua thi ai, tat ca moi ngi Kito tai c mang lay trach nhiem ve the gii ngay nay.

Tong thong c ong Johannes Rau va Thu Tung c Ong Gerhard Schroeder a en tham d nghi thc khai mac Ngay ai Ket.

T pha Giao Hoi Tin Lanh Luthero, co Muc S Konrad Kaiser, tong th ky cua Hoi ong The Gii Cac Giao Hoi va Giam Muc Giao Hoi Luthero Wolfgang Huber, giam muc Berlin.

T phia Giao Hoi Cong Giao, co HY Walter Kasper, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Hiep Nhat Kito, HY Karl Lehmann, chu tch HGM c; HY Georg Sterzinsky, TGM Berlin, va c TGM Giovanni Lajolo, s than Toa Thanh tai c.

 

(TD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page