TC Gioan Phaolo II Noi

Luat Kinh Te Th Trng

Khong c Lam Hai Gia nh

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II Noi Luat Kinh Te Th Trng Khong c Lam Hai Gia nh.

Vatican (Zenit 24/02/2003) - TC Gioan Phaolo II keu goi en cac doanh nhan hay ho tr gia nh ma ngai cho rang khong ang phai chu kho, do bi nhng nh luat cua th trng.

TC a ra li keu goi hom th bay 22/02/2003 khi ngai tiep kien vi 150 tham d vien  cuoc hop c to chc bi  lien oan toan quoc Cac Hiep S  cua Cong Viec, tai Italia.

TC Gioan Phaolo II keu goi cac doanh nhan hay tr thanh "ngi co vo cho s phat trien kinh te hp ly va can bang."

Ngai noi them, trong mot xa hoi hien ai, gia nh thng b thiet thoi v nhng nguyen tac c ap at, do bi san xuat va th trng. V the, gia nhng no lc cua qu v,  can phai ke en no lc  nang gia nh cach hieu qua,  e gia nh luon luon c ton trong, nh la mot sc manh tch cc  trong lanh vc cua  san xuat va kinh te.

Ngai giai thch them rang ay con la mot nhiem vu khan thiet hn, xet v s tien bo hien nay cua xa hoi, c ghi dau bi tien trnh cua toan cau hoa, ma trong tien trnh nay, can phai  duy tr nhng gia tr  cua tnh lien i,  s bao am cho co c  s hng dung cac  tai nguyen, va viec  phan phoi cong bang  nhng  san pham.

Cuoi cung, TC yeu cau cac thng gia hay "au t vao gii tre va giup chung vut qua s khac biet gia giao duc va nhng oi hoi  ch that cua nhng x nghiep san xuat."

 


Back to Home Page