Sa Thai Tat Ca

Cac Linh Muc Lam Dung Tnh Duc

Khong Phai La Chien Lc Hieu Qua

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sa Thai Tat Ca Cac Linh Muc Lam Dung Tnh Duc Khong Phai La Chien Lc Hieu Qua.

Vatican (CNS 7/04/2003) - Trong khi hai long ve cach thc ma Giao hoi Cong Giao ang thc hien e oi pho vi van e  xam pham tnh duc tre v thanh nien, mot uy ban quoc te gom cac nha chuyen mon noi cho cac vien chc Toa thanh Vatican rang, sa thai tat ca cac linh muc vi pham viec lam dung tnh duc tre em, khong phai la cach thc e oi pho vi van e.

8 nha tam ly va y khoa chuyen mon noi tieng quoc te a c mi e hng dan cuoc hop, c to chc tai Vatican t ngay mung 2 en mung  5 thang 4 nam 2003, do Han Lam Vien Toa Thanh Ve S Song ng ra to chc.

Tham d cuoc hop la cac vien chc en t Phu Quoc Vu Khanh Toa Thanh,  Bo Giao Ly va c Tin, cac linh muc, cac c quan giao duc cong giao, cac tu s va giam muc. Nhieu linh muc va n tu tham gia cach trc tiep vao viec cha tr nhng ngi b to la lam dung cung c mi en e tham d.

8 nha chuyen mon, --- khong ai la ngi cong giao, --- en t c, Hoa ky va Canada, a ch trch chnh sach "khong dung th" (zero tolerance) oi vi tat ca cac linh muc a tng lam dung tnh duc tre em. Ho cho rang, nhng chnh sach loai tr nh the, a khong e y en nhng kho khan  xac nh nguy hiem tng lai do ngi pham toi gay ra va  nh the co the gia tang nguy  hiem thc s.

 

(VK)


Back to Home Page