Hoi Ngh Quoc Te ve Ngay Gii Tre The Gii

c to chc tai Roma

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoi Ngh Quoc Te ve Ngay Gii Tre The Gii c to chc tai Roma.

Tin Roma (VIS 3/04/2003) - Hn 230 ai dien va lanh ao cua tha tac  vu muc vu gii tre, en t  80 quoc gia  va  thuoc gan 50 phong trao, hiep hoi hoac cong oan, se tu ve Roma trong  ba ngay,  t ngay 10 en 13 thang T nam 2003, e tham d mot Hoi Ngh Quoc Te ve Ngay Gii Tre The Gii, tai Domus Mariae.

Hoi Ngh do Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan ng ra to chc.

Theo thong bao cua Ban To Chc,  c pho bien hom th Nam mung 3 thang T nam 2003, th Hoi Ngh Quoc Te nay se nham en ba muc tieu chnh sau ay:

Ngay Hoi  th nhat se nham uc ket cac kinh nghiem va nhan nh cua nhng tham d vien  Ngay Gii Tre The Gii nam 2002 va qua tai Toronto, Canada,  theo hai phung dien to chc va muc vu. Ngay Hoi th hai nham khai m mot con ng chuan b tinh than cho ngay Gii Tre The Gii sap en, se c to chc tai thanh pho Koeln, ben c, trong hai nam na. Va Ngay Hoi th ba nham suy t ve nhng thach thc va nhng u tien ma tha tac vu muc vu cho gii tre ang phai ng au ngay nay.

Nhng ai dien  cua hai Hoi ong Giam Muc Canada va c Quoc se co mat trong Hoi Ngh Quoc Te nay.

Cac tham d vien Hoi Ngh  cung vi cac ban tre Roma se c TC tiep kien ngay th Nam mung 10 thang 4 nam 2003.  Chieu th Bay 12 thang 4 nam 2003, tat ca se tham d buoi canh thc do Trung Tam Quc Te Gii Tre San Lorenzo to chc, nhan dp mng 20 nam thanh lap Trung Tam. Sau o 230 v ai dien  cung vi gii tre giao phan Roma, se tham d  Thanh Le Chua Nhat le La 13/04/2003 vi TC, e  c hanh Ngay Gii Tre The Gii lan th 18, tai quang trng thanh Phero. Chu e cua Ngay Gii Tre The Gii nam nay 2003, c c hanh khap ni cap giao phan, la cau phuc am: ay la Me Con! Thanh Gia cua Ngay Gii Tre The Gii se c phai oan Canada trao cho phai oan gii tre c Quoc trong dp nay. Trong so cac tham d vien, co cac v hong y James Francis Stafford, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve giao dan, HY Joachim Meisner, TGM Koeln, HY Karl Lehmann, giam muc Mainz va chu tch HGM c.

 


Back to Home Page