S Than Toa Thanh Se lai Baghdah

Ngay Ca Neu Chien Tranh Xay Ra

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

S Than Toa Thanh Se lai Baghdah Ngay Ca Neu Chien Tranh Xay Ra.

Baghdad, Iraq (Zenit 18/03/2003) - S than Toa Thanh tai Baghdad a tai xac nhan y nh cua ngai  lai Iraq,  ngay ca khi chien tranh xay ra, e  c gan gui  vi nhng ngi au kho.

c TGM Fernando Filoni, s than toa thanh tai Iraq t hn mot nam qua, a  noi rang: "chung toi se lai, ngay ca  khi chien tranh xay ra. Chung toi khong thay oi y nh, neu chung toi c phep, chung toi se lai."

c TGM giai thch, ngai c muon "c gan gui vi nhng ngi au kho, e  ho cam thay rang ho khong b bo ri",  va e bao am viec "phuc vu cho giao hoi a phng."

Ngi Cong giao chiem 2.8% cua 24 trieu dan;  Va  c s than toa thanh cho biet hoat ong cua giao hoi Cong giao tai Iraq "van tiep tuc eu an."

Ngai noi, "chac chan co s lo lang  t pha cac gia nh cua cac chung sinh, nhng chung vien van con m ca, cac giao x ang chuan b san sang cho bat c nhng  g co  the xay ra, trong khi van tiep tuc cac cong viec thng ngay."

 

(VK)

 


Back to Home Page