Toa Thanh Chuan B Cho Khoa Hop thong thng

cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

vao thang 10 nam 2004

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Thanh Chuan B Cho Khoa Hop thong thng cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii vao thang 10 nam 2004.

(Radio Veritas Asia - 17/03/2003) -Theo hang tin Cong Giao Thuy S, (Apic 25/02/2003), th hien Toa Thanh ang chuan b cho khoa hop thong thng cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii, ban ve B Tch Thanh The. Khoa hop c d tru  dien ra tai Roma, vao thang 10 nam 2004.

Ngay 26 thang 2 nam 2003,  mot  uy ban gom ba chuyen vien  a hop nhau lan au tien, e chuan b cho viec soan thao van kien chuan b khoa hop, c goi la Lineamenta  (Nhng ng net chnh), e gi  cho cac giam muc tren khap the gii, xin gop y, e  roi sau o, t nay en nam 2004,  mot ban chuyen mon  se soan ra mot van kien th hai, oc goi la Tai Lieu Lam Viec  (Instrumentum Laboris), dung lam can ban cho cong viec thao luan trong khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc, vao thang 10 nam 2004.

Van kien th nhat Lineamenta (Nhng ng net chnh) se c a ra trnh bay vao thang 3 nam 2004, cho cac thanh vien cua Van Phong Tong Th  Ky THGM, hop nhau  tai  Roma. Cac thanh vien nay se gop y e soan tai lieu  gi  cho tat ca cac giam muc tren toan the gii.

Khoa hop thong thng cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii vao thang 10 nam 2004, se la khoa hop thong thng lan th 7 trong suot 25 nam lam giao hoang cua c Gioan Phaolo II. Khong ke nhng khoa hop ac biet,  va khoa ngoai thng a qua, ngui ta co the lu y en vai khoa hop  co lien quan en tng thanh phan Dan Chua, nh sau:

- nam 1980, khoa hop thong thng ve Gia nh;

- nam 1983, khoa thong thng ve e tai Hoa Giai va en Toi;

- nam 1987, khoa hop thong thng ban ve giao dan;

- nam 1990, khoa hop thong thng ban ve viec huan luyen cac linh muc;

- nam 1994,  khoa hop thong thng ve i tan hien;

- nam 2001  khoa hop ve cac giam muc.

Vao cuoi nam 2003, Tong huan hau Thng Hoi ong Giam Muc ve giam muc nam 2001, se c cong bo.

Va nh chung ta va noi trong ban tin tren, tong huan hau Thng Hoi ong Giam Muc ac biet ve Chau Au, a dien ra vao nam 1999,  th nay sap c cong bo vao cuoi thang 6 nam 2003. Nhng cung co nguon tin, cho rang TC Gioan Phaolo II se di ngay cong bo Tong Huan nay lai cho en nam 2004; ly do la  v TC Gioan Phaolo II muon ch  cho xong  viec soan Hien Phap cho Lien Hiep Chau Au.  Van Ban Hien Phap nay con ang c soan ra trong Hoi ong Chau Au, va c d tru la se xong vao nam 2004.

Ngoai khoa hop thong thng cua Thng Hoi ong Giam Muc vao thang 10 nam 2004, ngi ta cung noi en mot khoa hop ngoai thng ac biet,  se c trieu tap vao cuoi nam 2003. ay la lan th hai co khoa hop ngoai thng. Lan th nhat co khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc ngoai thng, la vao nam 1985, nhan dp ky niem 20 nam be mac cong ong Vaticano 2. ac iem cua mot khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc ngoai thng la: nhng ngh phu tham d  khoa hop ngoai thng  ch la nhng v Tong Giam Muc va nhng v Chu Tch cac Hoi ong Giam Muc ma thoi, va  e tai cua khoa hop ngoai thng  la mot e tai lien he en sinh hoat thi s cua Giao Hoi. Con nhng ngh phu tham d Khoa Hop Thong Thng cua Thng Hoi ong Giam Muc, la nhng giam muc c cac Hoi ong Giam Muc khap ni chon ra lam ai dien ve hop.  Khoa hop thong thng c d tru trieu tap vao thang 10 nam 2004, ban ve e tai B Tch Thanh The, mot chu e ang gap nhieu xao tron, nhat la trong lanh vc sinh hoat Phung Vu. c Thanh Cha Gioan Phaolo II a to ra rat quan tam en nhng xao tron nay, xet v B Tch Thanh The la trung tam cua c Tin Cong Giao.

Ngoai khoa hop thong thng cua Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The, nguon tin t Vatican cho biet them rang: mot Thong iep va mot Ghi Chu Giao Ly ve B Tch Thanh The se c cong bo  trong thi gian gan ay, co the la trc Mua He nam 2003 nay.

 

(TD)

 


Back to Home Page