Ban ve viec Toa Thanh Vatican

m cac Van Kho t nam 1922 en nam 1939

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ban ve viec Toa Thanh Vatican m cac Van Kho t nam 1922 en nam 1939.

(Radio Veritas Asia - 16/02/2003) - Bat au t ngay th bay 15 thang 2 (nam 2003), Toa Thanh m kho Van Kho  trong khoang thi gian t nam 1922 cho en nam 1939, thi cua c Giao Hoang Pio XI, cho cac hoc gia en nghien cu.

Giao S  ngi c Walter BrandMuller, thanh vien cua  Han Lam Vien Giao Hoang ve Khoa S, a lu y rang ngi ta khong nen qua ch i se tm c nhng tai lieu co tnh cach giat gan.

Tuy nhien, mac du nhng bien co va nhng tai lieu chnh yeu cua thi ky lch s nay, -----thi ky khai sinh nhng chu ngha oc tai toan tr--- a  c biet roi, nhng cac s gia van con nuoi hy vong la se con gap c nhng thong tin  hay tai lieu giup soi sang ro rang hn ve nhng lap trng va nhng hoat ong cua Toa Thanh trong thi gian nay. a so nhng Van Kho cua thi ky nay, c lu gi tai bon Bo sau ay cua Toa Thanh: Bo Giao Ly c Tin, Bo Truyen Giao, Bo ong Phng, va Bo  Giao Duc.

Vao thi cua c Pio XI,  Bo Giao Ly c Tin cha c la mot Bo rieng tach ri nh hien nay, nhng tuy thuoc trc tiep vao c Giao Hoang va co lien he chat che vi Phu Quoc Vu Khanh Toa Thanh. V the nhng Van Kho cua Bo Giao Ly c Tin trong khoang thi gian t 1922-1939, la rat quan trong. Cac nha nghien cu cung tm oc nhng Van Kho cua Bo Giao Duc Cong Giao, ma trc ay c goi la Bo ac trach cac chung vien, bi v sau khi lanh tu Hitler len nam quyen vao nam 1933, th ch con cac ai hoc cong giao la co t do hn e  noi len lap trng cua mnh. Nhng Van Kho cua Bo Truyen Giao trong thi gian nay, cung rat quan trong e c tham khao.

Chung ta cung nen biet rang tai Toa Thanh Vatican, --- khong giong nh tai cac quoc gia khac, ---- khong co mot c quan trung ng ac trach chung cac Van Kho. Ben canh Th Vien Quoc Gia Vatican, nam trong noi thanh Vatican, co mot toa nha danh e cat gi cac Van Kho cua Phu Quoc Vu Khanh, va Van Kho cua vai Bo khac na... Moi Bo chu trach nhiem lu gi  nhng Van Kho rieng cua bo mnh,  va co nhng quy luat rieng  e cho phep cac nha nghien cu en tham khao cac Van Kho nay.

Vao ngay 15 thang 2 nam 2002 (cach ay mot nam), khi loan bao la Toa Thanh chuan b m kho Van Kho,  Tien S Navarro Valls, giam oc phong bao ch Toa Thanh, a cho gii bao ch biet la c Gioan Phaolo II rat quan tam en viec m kho Van Kho  cua khoang thi gian t nam 1922 en nam 1939. Nhng ch mi m c mot phan thoi, bi v hien tai, va xet ve nhng Van Kho cua Phu Quoc Vu Khanh Toa Thanh, th ch nhng Van Kho nao lien quan en nhng tng quan gia Toa Thanh va hai quoc gia c va Ao, mi  san sang e  cac nha chuyen mon nghien cu.

Gii han nay la ieu ang tiec, bi v, theo linh muc Peter Gumpel, tng trnh vien cua vu an phong chan phc cho c Pio XII,  th  can xet en nhng lien he cua Toa Thanh vi cac chnh phu khac na, e cuoc nghien cu co c tnh cach pho quat va toan dien hn. Phan TC Gioan Phaolo II, th  ngai ha la vao nam 2005, tat ca Kho Van Kho cua thi ky 1922-1939, mi  c m ra tron ven ay u.

Linh Muc Gumpel, la cu giao s  cua  Giao Hoang ai Hoc Gregoriano Roma, va ngai ngh rang tot hn nen ch en nam 2005, e m tat ca Van Kho cung mot lan. Ve phan mnh, HY Jorge Mejia, th vien trng cua Toa Thanh th nhan nh rang viec m ra cac kho Van Kho cua Toa Thanh cho cong chung tham khao, la mot bien co  ac biet trong lch s  Giao Hoi. ong thi, HY  cung cho rang nhng kham pha mi - neu co - t nhng Van Kho t nam 1922 cho en nam 1939, --- cung khong co g la giat gan ca. Cuoc tranh tung hien nay ve s thinh lang cua c Pio XII, co the c khi day, xet v  trong khoang thi gian t 1922 en 1939, ngai la Kham s Toa Thanh tai c Quoc, roi sau o ve lam quoc vu khanh.

Lien quan en viec m Van Kho ra cho cong chung tham khao, th  trc thi c Leo XIII, khong co quy luat  nao c at ra ca.  Chnh c Leo XIII, vao nam 1881, la ke au tien quyet nh m ra vai Van Kho - ch khong phai tat ca cac Van Kho. Va ngai muon rang cac Van Kho lien quan en trieu ai cua mot giao hoang, ch c m ra cho cong chung tham khao, 70 nam sau khi v giao hoang o qua i. Va quy luat th hai, la v Giao Hoang co the  cho m ra  phan  nhng Van Kho, tiep lien vi nhng  Van Kho a c v giao hoang tien nhiem m ra truc.

Nh the, c ch cua c Gioan Phaolo II --- cho m ban phan nhng Van Kho  t nam 1922-1939 ----- khong theo bat c quy luat nao c noi tren. Ngai a d tru trc viec m ra Van Kho cua c Pio XI, qua i thang hai nam 1939. Nam 1998, c Gioan Phaolo II a cho m mot phan Van Kho cua thi trc nam 1922. Do c ch nay, xem ra c Gioan Phaolo II, muon tao ra mot s bat buoc cho v Ke nghiep, bi v Ngai a tuyen bo trc la tat ca cac Van Kho t nam 1922 en 1939, se c m cho cong chung tham khao cach tron ven vao nam 2005.

Hom ngay 15 thang 2 nam 2003, trong so nhng Van Kho cua Vatican, th ch  cho m nhng Van Kho nao t nam 1922-1939, co lien he en cac Toa S Than Toa Thanh tai c Quoc va Ao Quoc. Chnh nhng gii han ve phung dien ky thuat  a khong cho phep Vatican cong bo mot luc, toan the nhng Van Kho cua mnh.

 


Back to Home Page