Mot nha lanh ao

giao hoi Cong Giao Philippines  keu goi

sa thai nhng linh muc b benh au dam

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mot nha lanh ao giao hoi Cong Giao Philippines  keu goi sa thai nhng linh muc b benh au dam.

Manila (AFP 2/04/2002) - Mot nha lanh ao cao cap cua giao hoi Cong Giao Philippines keu goi hom th ba (2/04/2002) hay sa thai tat ca cac linh muc b benh au dam va hay kiem tra chat che hn e tranh nhng ngi nay lanh chc linh muc. TGM Oscar Cruz, thuoc hoi ong giam muc Cong giao Philippines, noi trong mot thong bao, rang "giai phap can co  oi vi linh muc b benh au dam rat ro; ho phai b sa thai ra khoi hang ngu cac linh muc."

Giao hoi Philippines ang theo doi nhng vu tai tieng lien quan en viec xam pham tnh duc tre em cua cac linh muc tai Hoa ky.

TGM Cruz noi, ngai lo lang rang, nhng ngi xam pham tnh duc tre em tai Philippines, co the se khong b kham pha ra, trc khi nhng ngi nay c chu chc va noi them rang, "cac cuoc trac nghiem tam ly la viec cap bach cho cac chung sinh."

Ngai noi, that la mot viec "nhuc nha va tai tieng" neu bat can e nhng ngi nay c chu chc linh muc, ngai noi them, mac dau hien nay "mot cach chac chan rang, van cha co linh muc mang benh nay trong hang ngu linh muc Philippines."

Ngai cung dien ta s  tin tng vao tng lai cua giao hoi, ngai noi, "toi khong lo lang ve tng lai cua Giao hoi;  toi rat  xac tn rang Giao hoi van se ton tai sau khi nhieu the he qua i."

 


Back to Home Page