D thao cua cong hoa Czech

khong lien quan g en

viec tra lai tai san cua Giao hoi

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

D thao cua cong hoa Czech khong lien quan g en viec tra lai tai san cua Giao hoi.

Prague, Cong hoa Czech (Zenit 5/07/2002) - Bo trng Van Hoa, ong Pavel Dostal cua Cong hoa Czech noi, "chnh phu cong hoa Czech a chap nhan d thao thoa thuan ve cac moi lien he vi toa thanh Vatican cung nh lap trng cua Giao hoi Cong giao trong nc." Tuy nhien, ong Dostal giai thch, "ban van khong giai quyet nhng van e te nh cua viec phuc hoi tai san cua Giao hoi Cong giao, a b tch thu bi nha cam quyen cong san trc ay." Ong noi them, theo ban d thao c chap nhan hom th T (3/07/2002). hai ben phai lam viec,  e tm "mot s giai quyet nhanh chong va co the chap nhan,  cho ca hai ben" oi vi van e nay. "Ban van ton trong s ngang hang hien hu cua cac cuoc hon nhan ton giao va dan s, mac dau d thao cua nha nc co khuynh hng chap nhan  cac cuoc hon nhan theo nghi thc  dan s." ong Dostal xac nh rang, ban van oi hoi s chuan y bi quoc hoi va phai c chap nhan bi tong thong Vaclav Havel e ban van  co hieu lc.

Cong hoa Czech vi dan so 10.3 trieu dan, khoang 4 trieu la ngi Cong giao. Tuy nhien, t le viec thc hanh ton giao lai thap nhat tren the gii.  ay la cong hoa Au chau cuoi cung hien tai a co s thoa thuan nay vi Toa thanh Vatican.

 


Back to Home Page