Tong so tien thuoc Ngan qu thanh Phero

tai Toa thanh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tong so tien thuoc Ngan qu thanh Phero tai Toa thanh.

Vatican (Zenit 5/07/2002) - Theo thong bao hom ngay th sau mung 5 thang 7/2002,  cua hoi ong Hong y ac trach nghien cu ve nhng van e To Chc va kinh te cua Toa thanh,  th Ngan qu thanh Phero, dung e gop phan vao cac cong tac bac ai va tr giup cho cac giao hoi au kho, a nhan c 51.2 trieu My kim nam 2001, tc Giam 18%  t 63.6 trieu,  so vi nam thanh 2000.

Ngan qu thu c,  giup cho TC co the tiep tuc  tr giup ngi  ngheo va nhng cong oan giao hoi au kho. Thong bao cua cac v Hong y giai thch rang, ngan qu c phan phoi bi TC "ac biet en cac cong oan giao hoi cho nhng nhu cau muc vu can thiet va e nang cao ieu kien cua nan ngheo kho va tnh trang b bo ri, th du nh trng hop cac nan oi va tham trang thien nhien."

Thong bao noi them, mac cho hoan canh kho khan quoc te, s rong lng cua qua nhieu ngi, nhng ngi c muon  thc hien tnh lien i nhan loai va Kito,  a khong bo qua c hoi e giam bt s au kho cua nhng ngi b thiet thoi nhieu nhat.

 


Back to Home Page