Toa Giao  chu Moscowa huy bo

chuyen vieng tham cua HY Walter Kasper

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Giao  chu Moscowa  huy bo chuyen vieng tham cua HY Walter Kasper.

Moscowa - 14.2.2002 - Nhat bao cong giao Y so ra ngay 14/02/2002 loan tin: Toa Giao chu chnh thong Nga quyet nh huy bo chuyen vieng tham cua HY Walter Kasper, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve co vo s hiep nhat cac tn hu Kito. Chuyen vieng tham a c an nh vao cuoi thang hai nam 2002.

Ly do cua viec huy bo nay a c noi ro trong bc th gi thang cho HY chu tch: ay la mot phan ng oi vi quyet nh cua Vatican ve viec bien oi cac Giao hat giam quan tong toa thanh nhng giao phan chnh thc.

Ban van cua bc th gi cho HY Kasper do Toa Giao chu soan thao, nhng do c TGM Kirill, phu trach Phan bo ngoai giao cua Toa Giao chu, viet lai va ky ten. c TGM Kirill viet nh sau: Trong hoan canh hien tai, chuyen vieng tham cua Ngai khong the thc hien c na, vao ngay gi a c thoa thuan trc ay. c Kirill viet them: ay la mot phan ng hp ly oi vi nhng bc tien n phng cua Vatican, nham tao nen mot c cau c tap trung cua Giao hoi cong giao tai Nga, du a co s chong oi cua Giao hoi chnh thong.

Phat ngon vien cua Toa Giao chu, Igor Vyzhanov, tuyen bo vi Hang thong tan Ansa cua Y rang: Giao hoi chnh thong khong ch i th phuc ap va trong luc nay chuyen vieng tham c huy bo.

Ngay sau luc bon Giao hat quan tr Tong Toa c cat nhac len bac Giao  phan chnh toa, Toa Giao chu Chnh Thong Moscowa a lap tc phan ng gay gat va coi quyet nh cua Toa Thanh khong phai than hu g ca bang viec nhan manh rang: Quyet nh nay ch lam xa i mot cuoc gap g trong lai gia c Gioan Phaolo II va c Giao chu chnh thong Alexis e nh.

 


Back to Home Page