Chia cach ky thuat so (Digital divide)

can phai c noi lai

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

"Chia cach ky thuat so" (Digital divide) can phai c noi lai.

New York (Zenit 19/06/2002) - Tai Lien Hiep Quoc, Toa Thanh  a len tieng keu goi hay vt qua s "chia cach ky thuat so" trong ky thuat thong tin ang gay chia cach gia ngi giau va ngi ngheo.

TGM John P. Foley, chu tch hoi ong toa thanh ve truyen thong xa hoi,  len tieng ve nhng ban tam cua TC trong lanh vc nay khi ngai oc bai dien van tai cuoc hop cua hoi ong Lien hiep quoc ve ky thuat thong tin va vien thong  phuc vu  cho viec phat trien. Cuoc hop dien ra trong hai ngay  th hai (17/06/2002)  va th ba (18/06/2002).

TGM Foley noi, "van e quan trong nhat ve tien trnh ky thuat la lieu no co giup moi ngi tr nen "that s tot hn" hay khong. Co ngha la trng thanh hn ve mat tam linh, nhan thc ro hn pham gia  ban tnh nhan loai cua ho, co trach nhiem hn, ci m hn vi ngi khac, ac biet nhng ngi ang tung thieu va yeu kem, va san sang hn e cho  i va giup cho moi ngi."

Dien ta moi ban tam cua ngai e lam cho viec thong tin va ky thuat thong tin co the c tiep nhan bi nhieu ngi co the,  TGM nhac lai ba nguyen tac can ban cua truyen thong, "tnh cach quan trong cua s that, pham gia cua mot nhan v, va co vo quyen li chung."

Ngai nhan manh, "noi ket s chia cach "ky thuat so" oi hoi nhieu phng phap phai c thc hien, e cham dt s phan biet  va chia cach, mot cach bat cong,   gia ngi giau va ngi ngheo, t ngay ben trong quoc gia cua ho, cung nh gia nhng quoc gia vi nhau, tren bnh dien  x dung nhng ky thuat mi e thong tin va truyen thong.

TGM Foley noi, "viec ni rong cac phuc vu truyen thong can ban, en toan the ngi dan tai nhng quoc gia ang phat trien, la mot van e cua cong bang". Ngai e ngh rang, "nguyen tac ve cac dch vu pho quat trong lanh vc ien thoai phai c ni rong e cung cap cho viec x dung c nhng dch vu cua Internet vi gia ca phai chang."

Ngai nhac rang, ky thuat truyen thong ang ni rong va c chap nhan trong tien trnh toan cau hoa, "dan en mot boi canh, trong o  nen thng mai va truyen thong, thoat khoi c nhng han che ve bien gii quoc gia."

Ngai iem ra rang, "viec nay co the tao s giau co va co vo s phat trien, tuy nhien, lai co mot s phan phoi khong ong eu ve li tc." Ngai noi, "trong khi mot vai quoc gia, cung nh mot so cong ty va ca nhan, a tr nen giau co hn, nhng ngi khac lai khong the gi hoac ngay ca tr nen ngheo hn." Ngai canh giac, "te hn na, co mot khai niem tai mot so quoc gia cho rang, toan cau hoa ang c ap at tren ho va rang ay la tien trnh ma trong o ho khong the tham gia trong mot ng loi hieu qua."

Ngai noi tiep, "trong khi toan cau hoa co nhng anh hng tieu cc va tch cc, chung ta ch co the ong y vi cac nha phe bnh ve viec ho a ra rang,  tren bnh dien thong tin  va nhng ky thuat truyen thong mi, ang  xuat hien khoang cach rong hn gia nhng cac quoc gia ngheo ang phat trien va cac quoc gia giau co , a phat trien." Ngai nhan manh, "hau qua tiep o la nhng ca nhan, nhom ngi va quoc gia phai x dung  s thong tin  va nhng ky thuat truyen thong mi e phan chia  nhng li nhuan ha hen cua viec toan cau va phat trien va e khong phai b ri lai ang sau."

Tuy nhien, ngai nhan manh, viec chuyen oi ky thuat khong ch la van e cua viec lam cho dung cu co san, nhng la loan truyen viec huan luyen va tin tc can thiet. Vai tro cua kien thc la nen tang trong s phat trien cua vien thong."

TGM noi rang, chu y phai c nhan manh en viec gia tang kien thc da tren dan so cua cac quoc gia kem phat trien, va e bao am rang, "nhu cau cho viec au t trong giao duc phai i song song vi nhu cau cho viec au t c s ha tang vien thong."

TGM ket luan, "toa thanh tin rang s phat trien khong ch c hieu trong t ng cua kinh te, nhng trong mot cach thc hoan toan nhan ban,  nang cao cu the pham gia va s sang tao cua moi ca nhan. Giao duc cho s phat trien khong phai ch la viec nhoi vao au nhng d kien, nhng phai la viec giai thoat s sang  tao cua mot nhan v."

 


Back to Home Page