Cuoc Hoi ngh the gii cac ton giao

c khai mac tai Thai Lan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuoc Hoi ngh the gii cac ton giao c khai mac tai Thai Lan.

Bangkok, Thai lan (AFP 12/06/2002) - Tren 100 khuon mat noi tieng, ai dien cac ton giao, tu hop tai Bangkok hom th T (12/06/2002) e xuc tien le khai mac hoi ngh cac nha lanh ao cac ton giao the gii, nham vao viec lam giam  bi nhng cuoc xung ot trong vung.

Theo Hoi Ngh Hoa Bnh The Gii Ngan Nam Mi (Millennium World Peace Summit), mot to chc a tao ra sang kien nay noi,  ai dien cac ton giao chnh a to chc nhieu nghi le cau nguyen tai cong vien Buddgamonton trc khi cac phien hop c chnh thc khai mac vao ngay th Nam (13/06/2002).

To chc nay noi,  mot trong nhng muc ch chnh yeu tai phien hop se la tm nhng phng phap ma cac nha lanh ao cac ton giao co the lam, e giam nhng cang thang tai nhng vung ang co cuoc xung ot.

Ong Bawa Jain, tong th ky cua Hoi Ngh Hoa Bnh The Gii Ngan Nam Mi noi trong mot thong cao rang, co mot cam thc gia cac nha lanh ao tham gia cuoc hop, ve s cap thiet phai lam giam bt nhng cang thang va xung ot.

"viec x dung ton giao e gay chia re va bao ong,  phai b oi lai bi cac nha lanh ao cac ton giao,  t  moi truyen thong, co  c muon tr thanh ngi tham gia tch cc trong viec xay dng hoa bnh."

Hoi ngh ang c tham gia bi cac tu s, muc s, Tong giam muc, cac thay rabbi cua Do Thai Giao,  va cac ao trng hoi giao,  cung nh nhng khuon mat noi tieng khac.

c to chc bi Hoi Ngh Hoa Bnh The Gii Ngan Nam mi dao thang 8 nam 2000 trong mot cuoc tu hop cua hn 1,000 nha lanh ao tinh than tai Lien hiep quoc, hoi ngh nham en viec phuc vu nh la mot nguon tai nguyen oi vi Lien hiep quoc va cac chnh phu, trong viec ngan nga nhng xung ot va  thc thi nhng no lc giai quyet.

Mot nguon tin than can cua hoi ngh noi, "chung toi hi vong cac tham d vien se a ra mot chng trnh hanh ong ac biet, e ho co the  mang ve cho cac chnh phu cua ho."

Nguon tin con cho biet them, hoi ngh co the se e cap en nhng tac ong ma cac bien co cua ngay 11/09/2001 va nhng cuoc chien tiep theo o ve chu ngha khung bo ang co oi vi cai nhn va anh hng tren cac ton giao khac nhau, ac biet la Hoi giao.

Hoi ong lanh ao cua to chc se c thong bao vao th sau (14/06/2002)

 


Back to Home Page