Nc Y chu trng bao ve thai nhi

trong viec thu tinh nhan tao

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ve nguyen tac, nc Y chu trng bao ve thai nhi trong viec thu tinh nhan tao.

Tin Roma (Zenit 13/06/2002) - Quoc hoi Y ang thao luan ve khoan luat mi lien quan en viec thu thai nhan tao, theo o, tren ly thuyet, se co nhng bien phap bao ve quyen li cac thai nhi.  c chuan thuan vi t so 247 chong 177 trong cuoc bo phieu kn hom Th Ba 11/06/2002, ieu khoan 1 quy nh: Viec tao sinh co tr phu cua y khoa am bao quyen li cua tat ca moi ca nhan lien he, gom ca a tre cha sinh ra.

Nhng ngi tranh au bao ve s song nhn nhan rang: cac ngh s se phu nh e xuat huy bo ngay viec thu tinh nhan tao, du ay nguyen nhan gay ra cai chet cua biet bao nhieu mang ngi do viec loai bo cac phoi thai.

 


Back to Home Page