TC tiep chung cac Giam muc Venezuela

en Roma  vieng Toa Thanh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep chung cac Giam muc Venezuela en Roma  vieng Toa Thanh.

(Radio Veritas Asia - 13/06/2002) - Sang th ba 11/06/2002, TC  a tiep chung cac Giam muc Cong hoa Venezuela en Roma vieng tham Toa Thanh va tng trnh ve tnh hnh Giao hoi a phng, theo Giao luat an nh c 5 nam mot lan. Hoi ong Giam muc Venezuela la mot trong cac Hoi ong Giam Muc ong ao, v the chuyen vieng tham keo dai t may tuan qua, e TC co u th gi gap tng v chu chan cua moi  Giao phan, trc khi tiep chung tat ca.

Trong dien van dai oc cho cac V chu chan Giao hoi tai Venezuela, trc het TC nhac en  ieu ngai a noi trong chuyen vieng tham muc vu tai ay nam 1986, tc la nhng thach o ln lao ang ch i Giao hoi Venezuela trong Ngan Nam mi.

Cung nen nhac lai: TC vieng tham Venezuela lan th nhat vao thang Gieng nam 1986, va lan th hai vao thang 2 nam 1996.

Trc nhng thach o ln lao cua Ngan nam mi, TC vui mng c on tiep cac V chu chan cua Giao hoi Venezuela en Roma, vieng Toa Thanh, khuyen khch cac ngai  trong tha tac vu chu chan, hng dan Dan Chua l hanh  tai Quoc gia yeu qu nay.

Cung nh vi cac V chu chan cua cac ni khac en Roma vieng Toa Thanh, TC nhac lai muc ch chuyen vieng tham nay la e bieu lo y ch cng quyet cua s hiep thong vi ang Ke nghiep Phero, ngi a lanh nhan ni Chua Kito, ang sang lap Giao hoi, s menh cung co c tin anh em mnh (Lc 22, 39), va lam dau hieu va nen tang hu hnh cho s hiep nhat c tin va hiep thong Giao hoi (LG , so 18).

Sau o, c Gioan Phaolo II nhac en bien co quan trong cua Giao hoi Venezuela hien nay: Viec trieu tap va c hanh Cong Ngh Toan Quoc au tien, vi muc ch oan ket cac no lc, e mu ch chung cho cac Giao hoi a phng, qua viec ay manh hoat ong rao giang Tin Mng  cach sau rong hn, ong thi  e bieu lo mot no lc chung cua moi ngi, nham i en viec lam cho c tin ln len va tr nen anh sang  cua chan ly, cho moi ngi.

Ve hiep nhat va hiep thong, sau kinh nghiem Nam ai Toan xa, TC noi:  Mot trong cac thach o ln lao cua Giao hoi la chnh viec lam cho Giao hoi thanh ngoi nha va trng hoc cua  viec hiep thong, qua mot con ung tu c sau xa;  khong co con ng nay tat ca cac dung cu, cac to chc ben ngoai cua s hiep thong ... se khong giup ch g, va tr nen nh nhng guong may khong co linh hon. TC noi tiep: V the Cong Ngh toan quoc rieng cua Venezuela, mot bien co noi bat cua Giao hoi,  phai c song va hoan tat nh mot kinh nghiem ac biet cua Chua Thanh Than, ang hng dan Giao hoi va bao ton s hiep nhat c tin va c ai. Thanh qua au tien cua Cong Ngh la s hiep thong gia cac V chu chan va sau o, cac v chu chan tr nen nguyen tac cua s hiep nhat trong cac Giao hoi, ma cac ngai co trach nhiem hng dan.

TC nhan manh them nh sau: Toi mi goi quy c Cha nuoi dng,   trong moi giai oan cua Cong Ngh,  tinh than oi thoai, s  hoa hp huynh e va cong tac thanh thc, va tranh moi bat thuan co the gay lac hng gia cac tn hu,  hoac gay nen can c cho nhng ngi co nhng mu c  theo uoi nhng li loc khac, khong phu hp vi cong ch cua Giao hoi.

TC  khuyen khch  cac V chu chan hay gan gui vi an chien mnh, cach rieng trong mot thi ai co nhng bien oi nhanh chong,  ieu kien hoa viec rao giang Tin Mng va oi nhieu can am de oi pho.  Trong cong viec canh tan thieng lieng, c Cong  Ngh toan quoc Venezuela nham en, TC nhac lai s quan trong cua viec giang day giao ly cho moi tang lp, cach rieng cho gii tre. Trong boi canh xa hoi va nen van hoa b tuc hoa, trong bau kh lanh am ton giao va nhieu the che truyen thong vng chac cua xa hoi, th du nh gia nh, b lung lay hoac tan ra,  th cac trung tam cong giao, cac trng hoc co nhiem vu thong truyen c tin va co vo viec giao duc cong giao cho cac the he mi. TC nhac lai: Trong cong viec xay dng Nc Chua, can phai co mot s hang say mi ni cac V chu chan (Giam muc va linh muc) va ni cac giao ly vien,  ngo hau,  cung vi chng ta i song va tinh than sang tao, cac ngai tm c nhng hnh thc xng hp hn e em anh sang Chua Kito en trong cac tam hon. Sach Giao ly cua Giao hoi Cong giao giup rat nhieu cho viec giang day giao ly va xng hp cho moi tang lp cac tn hu.

TC khong quen nhac en van e n keu goi. Ngai noi: Vi tinh than cua V Chu chan nhan lanh, cac c Cha thay ro li Chua Lua chn ay ong, nhng th gat lai qua t (Mt 9, 37). ieu an ui la tai Venezuela so n keu goi gia tang. Nhng cac c Cha biet ro rang: viec khuyen khch cac n keu goi va viec ton trong cac V chu chan cua mnh, he tai  viec ng bao gi ngng viec nuoi dng  mot bau kh huynh e gia cac ngi cong tac trc tiep cua quy c Cha; va  Tnh cach ch thc cua cac ac sung khac nhau  phong phu hoa moi Giao hoi a phng.

TC noi en tnh trang ngheo kho cua ngi dan, cua nhieu gia nh, trong luc Venezuela co nguon tai san doi dao. --- (Venezuela la mot trong cac quoc gia san xuat so lng cao ve dau hoa ---). Nhng con biet bao ngi, nhat la ngi dan nong thon va dan tho c b loai ngoai le xa hoi, biet bao tre em b bo ngoai ng, ngi gia  yeu song co lap, phu n b khai thac, thanh nien that nghiep... Khong the  lam ng i qua trc anh ch em mnh b so phan ham hiu (Lc 33, 35)... nhieu luc ho can c s chu y tc khac, trc khi phan tch can c cua s bat hanh xay en cho ho. Giao hoi luon luon quan tam en cac ngi ngheo kho, luon luon co vo cong ong cong giao va s cong tac cua cac thanh  vien mnh, luon luon rao giang tnh lien i  gia toan the  dan Chua tai Venezuela cung nh tai bat c ni nao tren the gii.

ng trc nhng khan cap nh vay, TC nhan manh: Cac c Cha cam thay s can thiet gop phan vao viec xay dng mot trat  t xa hoi cong bnh, hoa hp va li ch hn cho moi ngi. Thc s, Giao hoi khong tranh gianh, ganh ua vi nhng g thuoc lanh vc rieng cua Nha Cam quyen dan s. Nhng Giao hoi nhieu luc c mi goi len tieng thay cho nhng ai khong co tieng noi va khong bao gi c lang nghe.... Giao hoi thanh thc cong tac trong moi sang kien nham thang tien toan dien con ngi, bi v nhng sang kien nay phu hp vi s menh cua Giao hoi va cung phu hp vi muc ch rieng biet cua cac to chc xa hoi. Cac to chc xa hoi nay khong the bo qua va cung khong the khong biet en s ong gop quan trong cua Giao hoi trong nhieu phng dien thuoc cong ch.

TC xac nhan rang:  viec thi hanh tha tac vu giam muc khong phai la ieu de  dang, nhieu luc b hieu lam, b giai thch theo chieu hng nay, chieu hng khac... Nhng  xin quy c Cha biet ro rang: Giao hoi khong hoat ong theo cai nhn cua the tuc, trai lai Giao hoi c muon co vo bau khi oi thoai ci m va xay dng, nhan nhuc va vo v li vi cac v co trach nhiem cong cong, e pham gia va cac quyen bat kha vi pham cua con ngi, c ton trong trong bat c d an nao, chng trnh nao cua xa hoi, nh vay e lam cho trai at nay tr nen huynh e hn va lien i hn, e c song cach tot ep hn, va e s lanh am, nhng bat cong va thu ghet, khong bao gi co cho ng na (Dien van doc cho Ngoai giao oan canh Toa Thanh 10.01.2002, so).

TC ket thuc dien van bang viec phu thac Tha tac vu Giam muc cua cac V chu chan Giao hoi Venezuela cho c Me Maria c ton knh tai en Thanh quoc gia Coromoto.  Truc anh thanh Me, toi a qu goi trong chuyen vieng tham nam 1996,  e cau xin s che ch cua Me cho Dan toc Venezuela va hom nay ay  toi tiep tuc xin Me giup cho cac tn hu cong giao cua Quoc gia yeu qu nay tr nen muoi va anh sang cho ngi khac, nh nhng chng nhan cua Chua Kito, (trch  Bai giang tai en Thanh Coromoto 10/03/1996, so 6).

 


Back to Home Page