Cac giam muc Au chau quyet nh

gia tang pham chat

cho viec  cham soc muc vu gii tre

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac giam muc Au chau quyet nh "gia tang pham chat" cho viec  cham soc muc vu gii tre.

Rome (Zenit 30/04/2002) - Giao hoi tai Au chau quyet nh thc hien gia tang pham chat cho viec cham soc muc vu gii tre. Trong buoi be mac cua hoi ngh cac giam muc Au chau c to chc t ngay 24 - 28/04/2002. cac giam muc noi, ho nhan thc quyet nh thc hien "mot thay oi muc vu thc s va thch hp",  trong o gii tre Thien chua giao "khong ch c xet nh mot thanh phan ac biet hoac muc ch cua viec cham soc muc vu, nhng con c nhn nhan va chap nhan nh mon qua cua Chua Kito trong tat  ca cac s vu cua Giao hoi."

Cac v giam muc tham gia trong cuoc hop, noi trong mot thong bao cuoi cung rang, quyet nh noi tren am ch en viec cong tac vi gii tre va nghien cu "hoan canh,  van e, va thc hien nhng chng trnh va sang kien vi ho."

Ban van noi tiep, "viec nay keu goi mot s  nhay vot chat lng, mot s bien cai muc vu ch thc va xng hp. e giup gii tre, trong viec huan luyen ho va e thiet lap vi ho ng loi  lang nghe,  oi thoai,  gap g,  lap d an va thoa man c muon cua Thien chua."

ay la lan au tien, mot cuoc hop cua lien hoi ong gam muc Au chau co s tham d cua gii tre, nhng ngi nay en t nhieu quoc gia khac nhau. Trong thong bao uc ket, cac giam muc xac tn thc hien s ong gop cua ho trong viec xay dng ngoi nha "chung" Au chau, c  nhan ban va co tinh than Kito  hn.

Cac phai oan gii tre hi vong tm thay trong moi giam muc "mot s hng dan tinh than. Nhng ngi khong ch la thay day, nhng con la chng nhan gia gii tre trong cuoc gap g ca nhan vi Chua Kito." Trong s lien ket nay, gii tre keu goi cac giam muc cua ho "hay day ho cau nguyen,  va hay cau nguyen vi ho va v ho va giup  gii tre tai kham pha va song y ngha thc s cua phung vu, cung nh co c hoi e gap g, e co the tiep tuc con ng ma hoi ngh nay a bat au."

Cac giam muc nhan thc trong thong bao cua ho rang, "that kem may man, mot ieu thng xay ra rang, nhieu ngi tre nhn  giao hoi, mot ni t nhien e gap g Chua Kito, vi khoang cach, xa la, khong ang tn nhiem, va khong co kha nang noi chuyen oi vi con ngi thi ai cua chung ta."

Vi hoan canh nh the, cac giam muc tin rang, mot mat, nhng g can thiet la "cac cong oan cong giao (cac giao x, c cau ton giao, cac phong trao va nhng thc the ton giao khac) trong o nhng moi lien lac nhan loai tr nen sau xa va thc s c song, mot cuoc song phong phu trong s hiep thong va than hu."

Mat khac, cac giam muc noi tiep, nhng thc the phai co the "thc hien mot e an c tin cao hn muc ch cua no, chnh xac hn ve chat lng, xau sac hn ve tam linh, duy tr s iep ket hiep gan gui oi vi cuoc song con ngi va oi vi nhng ky vong  hu ly nhat cua tam hon nhan loai."

Cac v giam muc noi tiep, "gii tre khong ch la ngi lanh nhan li cong bo, nhng ho cam nghiem n goi  ni ho nh la nhng ngi chuyen at s vu en vi gii tre va nhng ngi khac. S cong hien cua gii tre ngay nay, phai c nhan thay nh la mot s can thiet va tot lanh khong the thay the c cho viec phuc am hoa Au chau."

e at c nhng muc tieu tren, cac giam muc Au chau a ra ba tieu chuan sau:

(1) Th nhat ho nhn nhan rang "tien tuyen mi cua viec phuc am hoa tai Au chau keo theo mot s nhan thc truyen giao mi, vi nhng sang kien cu the can am va sang tao." Cac ngai noi, ch co mot cong oan truyen giao hoan toan mi, mi co the lam cho chng nhan Tin mng trong xa hoi ang tin va co y ngha; ay la ly do tai sao viec huan luyen truyen giao tr nen mot tieu chuan can ban cho can tnh cua mot Kito hu.

(2) Th hai, cac giam muc xac tn chnh ho  can "phuc am hoa gii tre va cho phep chnh gii tre c loan truyen phuc am cho nhau."

(3) Th  ba, cac giam muc se thc hien moi no lc e lang nghe gii tre, nhng ngi ang yeu cau cac giam muc cua ho "hay tm thi gian ac biet  e oi thoai vi ho, cung nh  khuyen khch bang th t va cung nhau chia se nhng van e, nhng van nan, nhng kinh nghiem, vi tam hon thong cam va s khon ngoan, theo Tin Mng, va ong thi giup ho song Tin mng."


Back to Home Page