Nhng li khuyen khch cua TC

cho cac  Giam muc Nigeria

en Roma  vieng Toa Thanh

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng li khuyen khch cua TC  cho cac  Giam muc Nigeria en Roma  vieng Toa Thanh.

Th bay 20/04/2002, TC tiep chung cac Giam muc Nigeria en Roma vieng mo hai Thanh Tong o Phero-Phaolo va tng trnh ve tnh cua moi giao phan len Toa Thanh. Nigeria la mot trong quoc gia rong ln nhat tai Chau phi va cung la mot trong cac quoc gia co con so ngi Kito ong hn ca: chiem khoang 38%, trong o co khoang 12% la cong giao. Hoi giao khoang 45%; phan con lai theo cac ton giao truyen thong a phng.

Ngi cong giao Nigeria trong nhng nam va qua gap nhieu kho khan vi Hoi giao cc oan, cach rieng tai cac Tieu Bang mien trung va mien bac, bi v Nha cam quyen a phng (cac vien thong oc) b ap lc cua Hoi giao (chiem a so trong mien nay), muon ap at luat le Hoi giao cho cac tn hu thuoc cac ton giao khac. Do o a xay ra nhng vu bao lc.

Trong dien van oc cho cac Giam muc Nigeria, TC nhan manh en s can thiet cua viec oi thoai vi cac ngi theo cac ton giao truyen thong Chau phi va Hoi giao. Ngai noi: Toi vui mng biet rang, du co nhng kho khan, moi quan he tot cua quy c Cha ang em lai nhng bc tien trong nhieu moi trng khac nhau cua viec oi thoai lien ton va ai ket. Thc ra gia tai van hoa cua nhieu chung toc khac nhau song tren at Nigeria phai c coi nh mot nguon phong phu cho Quoc gia, khong phai nh ly do tranh chap va chia re. Toi nhan thay rang, e chuan b cuoc tong tuyen c nam ti ay, quy c Cha ang tm cach ay manh s cong tac ai ket va lien ton, e giup cac ngi chnh tr, cac v lanh ao cac ton giao truyen thong va cac v lanh ao ton giao cung chung nhau lam viec, e bao am mot tien trnh bau c t do, ng an va trong an bnh.

e oi pho vi s lo lang ve cac nhom Hoi giao qua khch hien  nay tai cac Tieu Bang thuoc Lien Bang Nigeria, muon ap at luat Hoi giao cho moi ngi dan va t choi t do ton giao, TC can dan cac V chu chan Nigeria nh sau: Toi khuyen khch va ung ho manh me moi co gang cua quy c Cha, e len tieng cach can am va manh me trc hien tng nay. Quy c Cha phai nhac lai cho cac v lanh  ao Chnh phu, a phng cung nh Lien Bang, va cho moi ngui thien ch thuoc moi ton giao, bon phan bat buoc moi Chnh phu phai bao am cong khai rang: s bnh ang cua moi cong dan trong nc trc phap luat,  khong bao gi c vi pham  cach cong khai hay len lut, v ly do tn ngng. Chnh phu co bon phan bao am rang: quyen t do ton giao, t do lng tam phai c phap luat cong nhan va thc s phai c ton trong oi vi moi cong dan va oi vi ca nhng ngi ngoai quoc hien c ngu trong Nc (x. S iep Ngay the gii hoa bnh nam 1998, so 1).

Van e quan trong khac c TC e cao trong dien van la viec huan luyen cang ngay cang hoan thien them va lien tuc cho cac linh muc, nhng ngi cong tac trc tiep cua cac Giam muc. Trong cac dien van oc cho cac  oan Giam muc khac nhau,  en Roma  vieng Toa Thanh, TC eu nhan manh en iem nay. Chac chan ngai coi ay la van e nong cot , e cong viec muc vu va rao giang Tin Mng trong moi giao phan c phat trien va tien manh. Nhieu Giam muc khong quan tam u oi vi viec huan luyen chu ao cac linh muc va  ong hanh vi cac linh muc  trong khi thi hanh tha tac vu tai cac giao x . TC nhac i nhac lai van e nay, e cac giam muc y thc ro rang ve trach nhiem nang ne va rat quan trong cua  mnh oi vi cac linh muc.

Cach rieng  vi cac Giam muc Nigeria, TC noi: Moi lien quan cua cac c Cha vi cac linh muc phai luon luon c ghi dau bang s hiep nhat, tnh huynh e va s ton trong. Tat ca nhng ai a lanh nhan B tch Chc Thanh eu c ong hnh anh vi Chua Kito, la au va Chu chan Giao hoi. V the cac v phai bat chc viec hien than hoan toan cua Ngi e mu ch cho an chien va cho s phat trien cua Nc Chua. Dan than  thc hien viec tr lai lien l ni moi ngi, la mot yeu to nen tang cua i song va tha tac vu linh muc. Chung ta phai luon luon lam song lai n cua chung ta, n cua viec c ong  hnh dang vi Chua Kito, qua B tch phong chc.

TC noi tiep: Chc linh muc khong bao gi c coi nh phng the e lam cho i song c de dai, sung tuc hn, hoac e chiem uy tn. Linh muc va ng sinh len chuc linh muc thng song mc o cao hn, ve vat chat cung nh ve giao duc, (cao hn) cac gia nh cua chnh cac v va nhng ngi cung la tuoi; v the rat de  theo chc cam do coi mnh troi hn ngi khac. Khi nao xay ra nh vay, th ly tng phuc vu cua linh muc va cua viec hien than hoan toan co the b lu m, va lam cho linh muc tr nen de bat man va nan ch.

TC can dan them: V ly do nay, i song cua cac c Cha va cua linh muc phai chieu doi c kho ngheo Phuc am ch thc va  tach ri khoi cac s vat va khoi nhng thai o cua the gian; Hn na  gia tr cua luat oc than, nh viec hien than hoan toan cho Chua va cho Giao hoi phai c tuan gi cach chu ao. Mot thai o gay nen gng mu, phai chu y xa tranh het sc, --- va cac c Cha phai ch than cu xet cac vu to cao ve mot thai o nh vay,  va a ra nhng bien phap cng quyet, e sa cha tai cho a xay ra gng mu.

TC nhan manh iem nay, bi v hien nay tai nhieu ni, nhat la tai may giao phan Hoa ky, co nhng vu to cao ve gng mu cua mot so linh muc va oi Toa Giam muc boi thng. V the, trong nhng ngay, TC trieu tap cac v Hong Y Hoa ky ve Roma, e cung vi ngai va cac v cong tac cua ngai tm giai phap tai lap bnh an va tn nhiem ni cong ong giao dan, b xuc pham do nhng gng mu a xay ra.

Lien he en viec huan luyen Linh muc, TC e cao viec huan luyen tai chung vien. Ngai noi:  Viec huan luyen tai cac chung vien rat quan trong, bi v nhng xac tn va viec huan luyen thc hanh cho cac linh muc tng lai,  la nen tang cho nhng thanh cong cua s vu cua Giao hoi. V the, la nhng ngi cha ch thc cua cac linh muc, viec canh tan va tang trng thieng lieng cac linh muc,  phai la mot trong cac u tien cua cac c Cha (x. Optatam totius, so 22).

Mot iem mi la,  va la lan th nhat TC nhac lai cho cac Giam muc (thuoc x truyen giao) , la viec goi cac linh muc va tu s nam n,  do cac giam muc  gi i hoc ngoai quoc, tr ve nc,  sau khi a hoc xong. TC noi ro: ieu ang khuyen khch la cac c Cha an nh thi gian hp ly, trong thi gian o phai hoc xong va tr ve Giao phan. ieu nay cung co gia tr cho cac Tu s nam n song va hoc tai ngoai quoc: bat c li khuyen khch va s ung ho nao ma cac c Cha co the em en cho cac Be tren cua cac Cong ong tu s, eu la quan trong ca.

TC giai thch: Thc ra, s lo lang va san soc muc vu cua cac c Cha gom ca cac Tu s nam, n, thuoc giao phan cua cac c Cha... Qua li li khan Phuc Am ve Kho ngheo, Khiet tnh, Vang li, ho minh chng Nc Tri va xay dng Nhiem The Chua Kito, bang viec hng dan ngi khac tr ve vi Chua va vi i song thanh thien... Trong khi cac c Cha ton trong va benh vc tnh cach t tr hp ly va viec quan tr noi bo cua cac Cong ong tu s trong a hat cua cac c Cha, vai tro cua cac c Cha la luon luon gi nhng tiep xuc chat che vi cac Tu s nam n nay, va em en cho ho moi s ung ho co the , e ho trung thanh vi ac sung cua Tu hoi, trong luc ho cong tac vi cac c Cha, Chu chan cua Giao hoi, bang cong viec tong o cua ho (x. Mutuae relationes, so 8). Cac c Cha hay to ra s anh gia cao va long biet n oi vi cac Tu s nam, n trong Giao phan cua cac c Cha ve tat ca nhng s tot lanh ho lam: bang cau nguyen va bang cac hoat  ong trong cac lanh vc khac nhau cua i song muc vu a phng.

TC khong quen can dan cac V Chu chan Nigeria  lo lang en  viec cung co gia nh, hien b e doa  ni tan nen tang cua hiep nhat va cua tnh cach ben b hon nhan,  gay nen bi che o a the, li d, pha thai, mai dam, nga thai, va bi nhng hanh ong duc tnh vo trach nhiem, nguyen nhan lam gia tang chng benh AIDS. TC noi: Cac c Cha hay hoat ong e giup cac gia nh song i song Kito cach trung thanh va quang ai, nh nhng giao hoi tai gia ch thc (Lumen gentium, so 11). TC khuyen khch cac Giam muc nang gii phu n Phi chau va co vo viec ton trong pham gia va cac quyen cua ho. Thc s ngi phu n Chau phi con b khinh miet nhieu, b ap bc va khai thac...

oi vi anh ch em giao dan, TC nhan manh en viec giang day giao ly va hoc hoi Thanh Kinh, e giup ho song sau xa c tin va hieu biet giao ly Kito, va nh vay ho co the chiem cho phu hp vi  n goi cua ho trong Giao hoi va trong xa hoi. TC ca ngi viec nhieu anh ch em giao dan Nigeria a tham gia tch cc vao i song quoc gia, ke ca viec lanh nhan trach nhiem chnh tr na. Cac Giam muc co bon phan ch ng,  e di s hng dan cua tinh than Phuc Am, ho tr nen men, va gop cong vao viec thanh hoa the gian, (x. Lumen gentium , so 31).

Sau cung TC nhac lai nhng ieu cac V chu chan tng trnh trong dp  vieng Toa Thanh lan nay: canh ngheo kho, ca canh cung cc na va viec lan tran s lanh am ao c luan ly, can c gay nen nhieu toi ac, nan tham nhung, va coi thng tnh cach thanh thieng cua s song... ng trc nhng tai hoa nay, TC nhan manh en viec phac hoa nhng chng trnh nghiem chnh ve huan luyen,  danh anh ch em giao dan, theo giao ly Kito a c trnh bay trong Cuon sach Giao ly cua Giao hoi cong giao,  va theo Hien che  Tn Ly ve  Li Chua cua Cong ong Vatican II, e co the tao nen nhng ngi giao dan vng chac trong c tin, va c chuan b chu ao, co kha nang ap lai nhng oi hoi trong moi hoan canh cua i song va cua hoat  ong cua ho.

TC ket thuc bang nhac lai chuyen vieng tham cua ngai cach ay bon nam,  tai Niegeria, e ton phong ay t Chua, Cha Cyprian Michael Iwene Tansi, len bac Chan phc, va bang viec cau chuc cac V chu chan Giao hoi Nigeria, sau cuoc hanh hng ben mo hai Thanh Tong o Phero-Phaolo, tr lai que hng vi ngh lc mi, e tiep tuc viec rao giang Tin Mng. TC phu thac cac V chu chan, cac linh muc, Tu s nam, n va anh ch em giao dan Nigeria cho s che ch cua Me Maria, Me Thien Chua va Me Giao hoi va  la Me cua Chan phc Tansi.


Back to Home Page