TC canh giac

viec Nghien cu y khoa

khong c hi sinh ao c v li nhuan

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC canh giac viec Nghien cu y khoa khong c hi sinh ao c v li nhuan.

Vatican (Zenit 12/04/2002) - TC Gioan Phaolo II canh giac chong lai nguy c cua viec nghien cu ch da tren quyen li  kinh te lam hai en pham gia con ngi. TC a ra li canh tnh trong mot la th gi cho cuoc hop quoc te c to chc tai Warsaw, Ba lan, trong hai ngay mung 5 va 6 thang 4/2002,  ve chu e "s mau thuan quyen li va tnh cach quan trong cua no trong khoa hoc va y khoa."

TC  mo ta s mau thuan nh sau: "trong khi la mot viec chac chan thch hp oi vi mot cong ty trong lanh vc nghien cu y sinh hoc hoac dc pham, e tm kiem mot li nhuan thch hp trong viec au t,  th thnh thoang xay ra rang: nhng quyen li tai chanh a khien a ra nhng quyet nh va tao ra nhng san pham, trai ngc vi nhng gia tr nhan ban thc s, va trai vi oi hoi cua cong bang, nhng oi hoi khong the tach ra khoi bat c muc ch nao cua cong cuoc nghien cu."

TC noi tiep, "ket qua la s mau thuan, mot mat, co the phat sinh gia quyen li kinh te, va mat khac, la van e cham soc y te va sc khoe. Nghien cu trong lanh vc nay phai nham en li ch cho tat ca moi ngi, bao gom nhng ngi khong co phng tien." Neu khong, th se "co mot nguy c rang, thng mai da tren khoa hoc va nhng  c cau  cham soc sc khoe,  co the c xep at khong phai e cung cap viec cham soc tot nhat co the cho ngi dan,  theo pham gia nhan v cua ho, nhng la e co li nhuan toi a va gia tang thng mai,  va lam giam bt i viec phuc vu cho nhng ngi khong the tra tien c."

TC a ra danh sach cac mau thuan quyen li ang xay ra do nghien cu y khoa va dc pham. Ngai viet, "th nhat, ieu nay co the nhn thay trong viec chon la nhng chng trnh nghien cu, tuy theo ha hen li nhuan nhanh chong,  ma bo i nhng nghien cu ton kem, oi hoi nhieu thi gian,  va oi hoi s ton trong ao c va cong bang."

TC noi tiep, "thuc ay bi viec theo uoi li tc va ch chu y en nhng g c goi la y hoc theo c muon, ky nghe dc pham thien ve nhng nghien cu a co san tren th trng san pham the gii, trai ngc vi luan ly tot lanh; nhng san pham o bao gom nhng san pham khong ton trong s sinh san va ngay ca loai bo s song con ngi a c thu thai." TC ghi nhan rang: "nhng quyet nh trong thi gian gan ay tai mot vai quoc gia dung phoi thai ngi hoac ngay ca san xuat hoac nhan ban vo tnh cac phoi thai, (clone),  e  thu lay nhng te bao cho nhng muc ch lieu phap cha tr, (nhng quyet nh nh vay)  a c hau thuan cua nhieu nha au t.  Trai lai, nhng chng trnh gia tr co the chap nhan ve mat ao c va khoa hoc, nham dung lay te bao trng thanh cho cung mot phng phap tr lieu, (nhng chng trnh nh vay)  khong phai la khong thanh cong, nhng  lai t c hau thuan,  bi v li tc thap." TC noi, "th du tai nhng quoc gia phat trien, so tien khong lo c chi ph cho nhng san pham y khoa phuc vu cho nhng muc ch hng thu, hoac  cho nhng san pham co san khac trong th trng, trong khi tai nhng vung ngheo kho tren the gii, thuoc men lai khong co san,  e cha tr cho nhng can benh hiem ngheo."

Ngai noi them, tai nhng quoc gia nay, viec co c nhng loai thuoc can ban, hau nh la mot viec khong co the, bi v s phan khi do li tc  gay ra, lai thieu vang  trong viec  cung cap nhng loai thuoc can ban nay.

Them vao o, "oi vi nhng can benh ky la, ky nghe khong ung ho tai chanh cho viec nghien cu va san pham y hoc, bi v khong co dau hieu li tc trong tng lai". Va TC con canh giac them rang , "danh sach cua s mau thuan nh the,  se  keo dai them na, neu  tinh than vu li  va phng phap v li c phep phat trien,  ma bo qua nhng oi hoi thc s cua kien thc."

Cuoi cung, TC keu goi en trach nhiem cua cong quyen phai lam sao e duy tr cong ch va nhng gia tr luan ly ung. TC a viet nh sau, trong bc th gi cho Hoi Ngh, qua trung gian c S Than Toa Thanh tai Balan:

"Nh la ke gn gi  cong ch, nhng  ke nam gi cong quyen co mot vai tro phai chu toan, e bao am sao cho cong viec nghien cu c hng en  ieu tot cho dan chung va cho xa hoi,  cung nh  e kiem soat va hoa hp nhng li ch khac nhau. Qua viec e ra nhng tieu chuan hng dan va x dung cong quy e tr cap ung theo nhng nguyen tac ho tr, nhng ai nam gi cong quyen can tch cc nang nhng lanh vc nghien cu nao khong c nang bi nhng t nhan muon hng li. Nhng ke nam gi cong quyen cung nen  chuan b san sang, e ngan nga cong cuoc nghien cu nao lam hai s song con ngi va nhan pham, hoac khong biet g en nhng nhu cau cua nhng dan toc ngheo nhat tren the gii, cach chung khong co u phng tien ky thuat e thc hien nhng nghien cu khoa hoc.

Cau chuc cho s thanh cong cua Hoi ngh quan trong nay, toi muon xac nh lai rang Giao Hoi Cong giao nhn nhng nha khoa hoc va nhng nha nghien cu vi niem hy vong va tin tng.

Sau o, TC nhac lai nhng g ngai a noi trong thong iep Tin Mng S Song (Evangelium  Vitae) ve n goi va vai tro cua nhng nha tr thc va nghien cu  Cong giao; o la ho co trach vu hien dien  tch cc trong nhng trung tam co tam anh hng trong lanh vc van hoa, nh cac trng hoc, cac ai hoc, cac trung tam nghien cu khoa hoc va ky thuat, vi s dan than het sc mnh e phuc vu cho nen van hoa cua s song. Cuoi cung, ket thuc  bc th, TC  qua quyet: "Chnh  nh cai nhn rong rai nh va noi tren ve s dan than phuc vu cho s that va cong ch ma nhng nghien cu  va hoc hoi y khoa, a viet  c nhng trang lch s  noi len tien bo ch thc, ang c nhan loai nhn nhan va biet n."

 


Back to Home Page