S iep cua TC Gioan Phaolo II

ve Ngay the gii cau nguyen cho cac n keu goi

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep cua TC Gioan Phaolo II ve Ngay the gii th 39 cau nguyen cho cac n keu goi.

Nhat bao Quan Sat Vien Roma (L'Osservatore Romano), so ra ngay Chua nhat 25.11.2001, ang nguyen van S iep cua TC Gioan Phaolo II ve Ngay the gii th 39 cau nguyen cho cac n keu goi. S iep c ky ngay mong 8  thang 9 nam 2001, le Sinh nhat c Trinh N Maria,  tai Trai He Castelgandolfo; nhng ch c cong bo vao th bay   24.11.2001 va c ang tren bao ch cong giao ngay hom sau. Ngay the gii cau nguyen cho n keu goi c c hanh hang nam vao Chua nhat th bon Phuc sinh. Nam ti ay 2002 se c c hanh vao ngay 21 thang 4/2002 trong toan Giao hoi cong giao. Tai mot so quoc gia, v nhng ly do khac nhau, HGM an nh vao ngay khac.

TC cho cong bo trc s iep, e moi ngi, cach rieng cac v co trach nhiem ve muc vu, ve co vo cac n keu goi suy t, pho bien,  giai thch va cau nguyen. au e cua S iep la n goi nen thanh. n goi nen thanh lien ket chat che vi i song cua moi  tn hu Kito, va cung la li mi goi a c TC nhan manh trong Tong th be mac Nam Thanh Novo Millennio ineunte (Bc vao Ngan nam mi). T au nam 2001, trong nhieu dp va trong nhieu dien van oc cho cac gii khac nhau, cach rieng cho cac v Giam muc en Roma  vieng Toa Thanh (Ad Limina), TC nhan manh en bon phan nen tang va khan cap nay. Trong s iep TC con ro rang hn na: Giao hoi la nha cua s thanh thien, va c ai cua Chua Kito, do Chua Thanh Than o tran ay, la linh hon cua Giao hoi. Trong Giao hoi moi tn hu Kito giup lan nhau kham pha va thc hien n goi rieng cua mnh trong viec lang nghe Li Chua, trong cau nguyen, trong viec tham d tch cc vao cac B tch va trong viec tm kiem lien l khuon mat cua Chua Kito ni anh ch em mnh.  Rieng vi cac Giam muc va Linh muc, TC viet: Cac Giam muc va cac Linh muc, nhng ngi au tien can tr nen  chng nhan cua s thanh thien cua Tha tac vu a lanh nhan nh n ban rieng. Cung vi i song va giao huan, cac v hay bieu lo  niem an vui theo Chua Giesu, Chu chan nhan lanh, va hay bieu lo sc hieu nghiem canh tan cua Mau nhiem Phuc sinh cu chuoc.

n goi nen thanh cua cac Giam muc cung a c nhieu Ngh phu e cap en cach rieng trong Khoa hop thng le th 10 va qua cua Thng Hoi ong The Gii ve e tai: Giam muc ngi phuc vu Tin Mng cua Chua Giesu Kito cho niem hy vong cua the gii. Khong nhng TC mi goi cac v co trach nhiem cao trong Giao hoi tr nen thanh, nhng ngai con yeu cau cac ngai hay giup , bang chnh s thanh thien i song cua mnh, nhng ngi c trao pho cho cac ngai, e ho cung  tien len bac tron lanh, nh Cong ong Vatican II a day: Viec nen thanh la n goi chung cua moi tn hu Kito.

Trong s iep ve Ngay cau nguyen cho cac n keu goi, TC khong giau giem nhng kho khan chung cua viec khan hiem cac n keu goi Linh muc va i song tan hien, nhng khong v the ma t oi hoi hn vi cac th sinh va tr nen bang  long vi viec huan luyen thieng lieng tam thng, e co nhieu n keu goi. ay la ieu tuyet oi sai lam. Trai lai TC can dan: Phai lu y la chon chu ao hn va chu en viec huan luyen hoan toan het sc co the, oi vi nhng ai, sau khi a tr nen nhng tha tac vien va chng nhan cua Chua Kito, se c goi xac nhan, bang s thanh thien i song cua mnh, ieu ho se rao giang va c hanh.

Cac v trach nhiem ve i song chung vien cung nh Tap vien, v ly do khan hiem n keu goi, cach rieng tai the gii Tay phng hay v hoan canh kho khan nao o, ng e mnh b cam do quan tam ve lng hn la pham.

Noi en muc vu n keu goi, TC nhan manh: Khong mot ai c phep cam thay mnh khong co trach nhiem ve muc vu n keu goi. Ngai viet: Thc s, tat ca Cong ong Giao hoi la ni trong o cac n keu goi do Chua thuc ay c bieu lo, phat trien. Nhng TC nhan manh cach rieng en s quan trong cua cac n keu goi rieng biet ve i  tan hien trong chc linh muc, trong i song tu dong... Neu moi mot n keu goi trong Giao hoi - li TC - la e phuc vu s thanh thien, nhng co mot so, nh n keu goi ve Tha tac vu thanh va i song tan hien, la mot phuc vu  hoan toan khac thng, bi v nhng ai la chon con ng cua Tha tac vu thanh, biet ro rang rang: Tha tac vu thanh xet theo ban chat la mot n goi tien len ng thanh thien, ngha la n goi cua viec c mong theo gng Chua Kito ngheo kho, khiet tnh va vang phuc; la mot n keu goi cua tnh yeu hoan toan oi vi cac linh hon va hien than cho ch li cua ho.

TC nhac en vai tro quyet nh cua cac gia nh ve n keu goi. Trong van e n keu goi gia nh nam gi mot vai tro quan trong,  bi v gng sang cua cha me la quyet liet oi vi s ap lai quang ai cua con cai. S thanh thien cua tnh yeu oi ban, s hoa hp cua i song gia nh, tinh than c tin, nh tinh than nay cac van e kho khan hang ngay cua i song c vt qua, viec ci m vi ngi khac, nhat la oi vi cac ngi ngheo kho, viec tham d vao i song cong ong Kito .... tat ca eu tao nen moi trng xng hp cho viec lang nghe tieng Chua goi va cho viec ap lai quang ai cua con cai.

Trong boi canh cua Ngay the gii cau nguyen cho n keu goi c c hanh ngay 21 thang t nam 2002, TC nhac en ai Hoi th Ba cua Chau My ve n keu goi: Tha tac vu thanh va i song tan hien, c to chc tai Hoa ky, vao Chua nhat th bon Phuc sinh. TC viet: Toi rat hai long ve sang kien nay, mot sang kien nham giai quyet mot trong cac van e then chot cua Giao hoi tai Chau My  va cua viec tai rao giang Tin Mng tai Luc a nay.

TC ket thuc S iep bang nhac lai li Chua day Cac con hay xin Chu ruong sai nhieu th en trong canh ong cua Ngi (Mt 9, 38; Lc 10, 2). Roi ngai xin cac Cong ong cau nguyen lien l va sot sang cho cac n keu goi. Ngai c mong, nh ngai a viet trong Tong th Khi au ngan nam mi (Novo Millennio ineunte)  la cac cong ong cong giao tr nen trng hoc cua cau nguyen (so 33).

Cung vi s iep, TC co gi kem theo mot li Kinh do chnh ngai soan trong dp nay e cau nguyen cho cac n keu goi. Chung toi se noi ve Li Kinh nay trong muc oi Thoai vi thnh gia vao Chua Nhat ti.

 


Back to Home Page