TC tiep chung

cac Giam muc Cong hoa El Salvador

en Roma vieng Toa thanh (Ad Limina)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep chung cac Giam muc Cong hoa El Salvador en Roma vieng Toa thanh (Ad Limina).

Trong Nam Thanh, v mac ban nhieu cong viec, TC phai nh lai cac chuyen vieng tham Toa Thanh (Ad Limina) cua cac Giam muc tren the gii. Sau Nam Thanh, cac Giam muc thay  nhau en Roma vieng tham Toa Thanh va tng trnh ve tnh hnh cac Giao hoi a phng. Trong thang 11 nay, TC a tiep cac Giam muc Malaysia, Singapor va Brunei; roi cac Giam muc Thai Lan; sau o cac Giam muc Mien ien (Myanmar). Th sau, 23 thang 11/2001, TC tiep chung cac Giam muc Cong hoa El Salvador.  Cac dien van cua TC oc cho cac Giam muc thuoc cac quoc  gia khac nhau, la nhng bai giao huan bo ch cho cac V chu chan toan Giao hoi. Ngoai mot vai iem danh rieng va tuy theo tng hoan canh cua moi a phng, noi chung giao huan cua TC eu co the ap dung cho tat ca cac Giao hoi khac na. Th du: viec hiep thong vi Giao hoi hoan cau, vi V Ke nghiep Phero, viec thi hanh Tha tac vu Giam muc, bon phan rao giang Tin Mng, viec huan luyen Linh muc, muc vu n keu goi,  viec huan luyen hang giao dan, muc vu gia nh, chuan b Hon nhan, viec ao tao thanh nien, viec giang day giao ly v.v... ay la nhng van e khan cap  cua moi Giao hoi a phng.

Trong dien van oc cho cac Giam muc El Salvador, trc het, TC  chao tham va cam n cac Giam muc a en Roma gap V Ke Nghiep Phero, bi v s hien dien cua cac ngai la mot dau hieu cua hiep thong va cua trung thanh vi Toa Thanh. Sau o, TC nhac lai nhng bon phan quan trong cua Tha tac vu Giam muc. Ngai noi: Muc tieu chnh cua cong viec muc vu cua quy  c Cha,  nh c qy c cha phac hoa trong chng trnh, la ay manh va lam song ong viec rao giang Tin Mng. Thc s, ay la mot trong cac bon phan quan trong hn ca cua Giam muc: lam tang trng c tin cua cac tn hu, bang cach lam cho nhng giao huan cua Tin Mng chn muoi trong tam hon ho, qua viec rao giang Mau nhiem Chua Kito, ngo hau  ho co the ca ngi Thien Chua va theo con ng tien en hanh phuc i i (x.Christus Dominus, so 12).

Trong viec rao giang Tin Mng, rao giang Li Chua, TC khuyen khch dung moi phng tien, cach rieng cac phng tien truyen thong toi tan ngay nay, e cac tn hu bat c au co the on nhan Li Chua. Mot khi a on nhan, ho se thc hanh Li Chua cach sung man  va co the noi nh Phero xa: Lay Thay, chung con se i vi ai? Ch mnh Thay co Li ban s song ma thoi (Ga 6, 68). V the -  TC noi -  ng bao gi thieu sot trong viec thi hanh tha tac vu rao giang Li Chua, bo qua viec giang day Giao ly , e tat ca cac tn hu c s song va c mot cach sung man (Ga 10.10).

TC nhan manh: Phai rao giang va loan truyen Li Chua trc het  trong Phung vu , bi v chnh Chua Giesu hien dien trong li cua Ngi, bi v chnh Ngi noi , moi khi Giao hoi oc Li Chua trong Sach Thanh  (Sacrosanctum Concilium, so 7). Ngoai Phung vu, Li Chua can c rao giang bang moi phng the  va mot cach kien tr, e s iep cu roi en vi cac tn hu cung nh nhng ngi cha tin. V the, TC khuyen khch cac Giam muc El Salvador dung moi phng tien truyen thong san co va tang cng, neu co the, e chu toan menh lenh cua Chua Kito: Hay i va hay rao giang Tin Mng cho moi tao vat (Mc 16,15).

TC nhac en cac ngi cong tac trc tiep cua cac Giam muc trong muc vu va rao giang Tin Mng: cac linh muc. Trong cac dien van oc cho cac Giam muc en vieng tham Toa Thanh, khong co bai nao ngai khong e cap en van e quan trong nay. Trong Khoa hop khoang ai THGM va qua ve e tai Giam muc ngi phuc vu Tin Mng cua Chua Giesu Kito cho nguon hy vong cua the gii,  nhieu Ngh phu cung nhan manh en iem quan trong nay. Thc s, cac Linh muc va chung sinh phai la con ngi trong con mat Giam muc. Giao phan tien hay khong cung do cac v cong tac cua Giam muc:  tc cac linh muc. Cac ngai  luon luon hang au. Linh muc phai la moi quan tam lien l cua Giam muc. Vi cac Giam muc El Salvador, TC noi: Cac ngi cong tac trc tiep cua Giam muc la cac Linh muc;  nhan danh Giam muc, cac v nay ng au coi soc cac cong ong cua Giao hoi a phng, nuoi dng cac cong ong bang Banh Li Chua va Thanh The, c hanh cac B tch, va qua s gan gui va nhng tiep xuc vi moi ngi, cac v nay phai la hnh anh song ong cua s hien dien Chua Kito, Chu chan nhan lanh, gia Dan Ngi. TC can dan them cac Giam muc nh sau: e giup cac linh muc trung thanh vi n goi va tien luon mai tren con ng thanh thien, cac c Cha phai luon luon co vo cac linh muc tr nen nhng ngi cau nguyen, bi v trong cau nguyen, cuoc oi thoai vi Chua Giesu Kito c phat trien va lam cho cac v tr nen nhng ngi ban than mat cua Ngi (Novo Millennio ineunte, so 32). Thc ra, muon khuyen khch cac linh muc trong Giao phan mnh tr thanh nhng ngi cau nguyen, trc het Giam muc phai la nhng ngi cau nguyen, theo gng Chua Giesu. Thay Chua cau nguyen nhieu lan va co khi suot em, cac mon e mi  xin Chua: Lay Thay, xin day chung con cau nguyen.

Ngoai viec cau nguyen, TC con noi en nhng moi giay lien ket gia Giam muc vi Linh muc. Giay lien ket nay oi cac c Cha luon luon gan gui va chu y en moi mot linh muc, e cac v thay rang: cac c Cha la nhng ngi cha va ngi thay. Cac c Cha hay cung cap cho cac v nhng phng tien e tiep tuc viec huan luyen va phat trien cac nhan c can thiet cho bac song cua cac v va e co the lt thang c cach bnh than va can am nhng kho khan cac v gap phai.

iem quan trong khac c TC nhac lai cho cac Giam muc El Salvador cach rieng la s khan hiem nhan s muc vu va truyen giao. Ngai noi: Trong luc khan hiem nhan s muc vu va truyen giao tai ay, cac c Cha hay co gang co vo va theo doi, vi nhieu chu y,  muc vu n keu goi, rat can thiet cho viec phat trien i song Giao hoi. Va e co nhieu n keu goi thanh thien,  TC nhan manh en viec cau nguyen lien l,  bi v chnh Chua day chung ta xin Ngi sai th en trong gat lua trong canh ong cua Ngi (x. Mt 9, 38).

Ngoai viec co vo  n keu goi, TC nhac en mot yeu quan trong co  sc loi cuon n keu goi, tc la chng ta i song. Ngai noi: Chng ta i song cua cac Linh muc va cac ngi tan hien rat quan trong. Chng ta nay phai manh me va hung hon e co the  thuc ay cac thanh thieu nien c muon theo Chua Giesu tren con ng nay, nh Thanh Phaolo a noi ve mnh: Anh em hay theo gng toi, nh chnh toi a theo gng Chua Kito(1 Cor 11, 1).

Phng dc cha lanh cac chia re va tranh chap ngay nay la viec c hanh Thanh The, v Thanh The la nguon mach cua hiep nhat va hiep thong, cua hoa hp va hoa bnh. Thanh The oan tu va lam cho moi tn hu cam thay mnh cung thuoc ve gia nh, ni ay pham gia cua moi ngi eu c cong nhan va ton trong. V the TC nhan manh en viec gi cac ngay Chua nhat  va cac ngay le trong, nh ngai a viet trong Tong th Dies Domini (ngay cua Chua). TC noi: Can phai co vo viec gi cac Ngay Chua nhat, bi v trong tien trnh cung co c tin, Thanh The la ni ac biet cua viec gap g vi Chua Giesu Kito. Y thc rang Thanh le Chua nhat phai la dan than va thc hanh lien l cua moi tn hu Kito, cac c Cha ng bao gi ngng dan than cung vi cac linh muc cua mnh co vo kha canh rat quan trong nay cua i song Giao hoi. Mi ay, trong Van kien be mac Nam Thanh, co ta e:Khi au ngan nam mi (Novo Millennio ineunte), TC con e cao kha canh quan trong nay: Viec c hanh Thanh The va Ngay Chua nhat phai c cam thay la ngay ac biet cua c tin, ngay cua Chua phuc sinh va ngay cua n ban cua Chua Thanh Than, la thc Le Vt Qua cua tuan le (so 35). TC ca ngi sang kien cua cac Giam muc ve viec chau Thanh The cach rieng  tai cac cong ong va cac giao x vao Ngay th nam trong tuan, bi v vi viec sung knh nh vay, cac tn hu tuyen xng c tin ni s hien dien that cua Chua Giesu trong Thanh The va at moi tn nhiem vao ang a ha: Cha se vi cac con moi ngay cho en tan the.

Mot so van e khac khong kem khan cap a c TC nhac en la: muc vu gia nh va muc vu Hon nhan. Trc nhng e doa hang ngay lam lung lay nen tang gia nh, can phai ay manh muc vu Hon nhan, bang viec chuan b chu ao thanh nien nam n muon i vao con ng nay, e ho y thc ro rang ve s cao ca cua B tch Hon nhan: tng trng s hiep nhat gia Giao hoi va Chua Giesu va s cong tac cua oi ban vao viec tao dng cua Thien Chua.

Giao dan nam gi mot vai tro rat quan trong trc nhng thach o hien nay va tng lai cua El Salvador. e em cac gia tr Tin Mng vao cac moi trng xa hoi, chnh tr, kinh te, van hoa, giao  duc... cac tn hu giao dan phai c huan luyen chu ao ve tnh yeu men va long trung thanh oi vi Chua Kito. V  the - TC noi - toi khuyen cac c Cha tang cng cac no lc e ao tao mot hang giao dan trng thanh, e ho cong tac tch cc vao i song va s menh cua Giao hoi.

Ngoai cac van e tren ay, TC noi en tnh hnh rieng cua El Salvador trong nhng nam gan ay: vu bao khung khiep Mitch va hai vu ong at kinh khung gay hai biet bao nan nhan va pha huy tai san. Cam thong vi dan toc El Salvador au kho, TC a c c TGM Paul Cordes, chu tch Hoi ong Toa Thanh Cor Unum en tai cho, e quan sat tnh hnh  va to chc cac cuoc cu tr cua Giao hoi cong giao. Ngoai ra TC con keu goi cong ong quoc te giup . Nhng trong cuoc gap g cac Giam muc, ngai tin chac rang: vi c tnh can cu, nhan nai va can am cua ngi dan El Salvador, chnh ho phai la ngi chu chot trong viec tai thiet quoc gia.

TC cung nhac lai tnh hnh chnh tr-quan s cua El Salvador: mot quoc gia trai qua nhieu nam cuoc noi chien. TC khuyen cac Giam muc va cac tn hu hay tr thanh nhng ngi xay dng hoa giai, hoa bnh gia noi ngi, khong phan biet khuynh hng chnh tr.

Trong phan ket thuc, TC cam n ve cong viec khong biet moi met cua cac V chu chan Giao hoi El Salvador. Ngai khuyen khch cac ngai tiep tuc hng dan Dan Chua cach can am tien en Que  that i i. Ngai xin cac Giam muc chuyen li chao tham yeu thng va Phep lanh Toa Thanh cua ngai en cac linh muc, Tu s nam n va anh ch em giao dan , cach rieng en nhng ai cong tac hang say trong viec rao giang Tin Mng va en tat ca nhng ai au kho. TC nhac en viec mng le c Ba N vng hoa bnh Quan thay cua El Salvador trong nhng ngay nay. Vi s che ch hien mau cua Me, TC xin Me bau c cho s thanh thien i song cua moi tn hu, s bnh an cho cac gia nh va nen thnh vng trong cong ly va hoa bnh cho Dan toc El Salvador.

 


Back to Home Page