TC gi s iep

cho cac v tham d Hoi ngh cua

To Chc Lng Nong cua Lien Hiep Quoc (FAO)

tai Roma

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC gi s iep cho cac v tham d Hoi ngh cua To Chc Lng Nong cua Lien Hiep Quoc (FAO) tai Roma.

Sang th bay 03/11/2001, TC c HY Angelo Sodano, Quoc Vu Khanh Toa Thanh, en tru s FAO (Food  and Agriculture Organisation) (To Chc Lng Nong   cua LHQ), e  oc S iep cua ngai gi cho cac v tham d Hoi ngh th 31 cua to chc. Cung nen nhac lai rang: To chc Lng Nong cua LHQ c thanh lap nam 1945, hien nay gom 183 quoc gia hoi vien.

en ni, HY  Sodano a c ong Jacques Diouf, Tong Giam oc To chc va c TGM Agostino Marchetto, ai dien Toa Thanh canh To chc, on tiep.

Trc het , nhan danh TC, HY Quoc Vu khanh chao mng cac Phai oan cua cac Quoc gia hoi vien tham d Khoa hop lan nay, roi oc s iep cua TC  gi cho Khoa hop lan nay. c Gioan Phaolo II mi goi cac v tham d hay tr nen dau hieu hy vong cho the gii, v cac v la nhng ngi co trach nhiem bao am thc pham cho moi mot phan t trong gia nh nhan loai va co trach nhiem cham dt nhng bat bnh ang va bat cong tren the gii hien nay.  TC viet:  Nhng trang Sach Thanh ta lai s doi dao ve tai san cua the gii c tao dng va qua quyet rang: tat ca nhng g con ngi can en e song i song xng ang mot tao vat a c tao dng giong hnh anh Thien Chua (ST 1, 26). V the khong the co s kien nay la trong the gii co tng trieu, trieu con ngi khong c an no hay phai oi khat. Trai at nay co the tru lieu cho ho nhng cai can thiet va v the ly do cua viec thieu thc pham phai tm kiem   ni khac.

Chnh con ngi phai chu trach nhiem ve ly do thieu thon thc pham nay.  TC viet: Trong Sach Sang The, Thien Chua trao trong tay con ngi tat ca tao vat (xem ST 1, 26.28). Va trong chnh chieu hng nay, chung ta phai nhn xem, neu chung ta muon hieu nhng roi loan hien nay.  Thc ra, tren Trai at nay khong co mot viec ieu hanh cong bnh ve tai san, v chung ta thay ro rang: khong co s ong eu trong viec phan chia tai san.

e loai tr canh ngheo kho, can phai co nhng sang kien cu the. Trong cac sang kien nay, TC neu len quyet nh cua cac Quoc gia giau thnh ve viec danh mot phan so san xuat cua ho cho viec phat trien cac nc ngheo va quyet nh ve viec x dung moi no lc co the, e giam bt so n ngoai quoc. Ngai viet: Can phai kien nhan trong cac no lc nay, ca trong nhng luc cac nhu cau khan cap khac  tren bnh dien quoc gia va quoc te oi phai t bo nhng no lc nay.

Nhac lai nhng bien co xay ra ngay 11 thang 9/2001  (vu khung bo khiep s tai New York va Washsington)  va en nhng cuoc thao luan rong rai ve nhng g lien he en cong bnh va viec khan cap sa lai nhng bat cong, c Gioan Phaolo II nhan manh en bat cong gay xuc ong cua nan oi kho ni tng trieu con ngi, vi nhng phan chieu tieu cc tren van e hoa bnh gia cac quoc gia. TC viet: Trong vien tng nay, khoa hop cua  quy v muon dan than tr nen dau hieu cua hy vong cho the gii, bang viec cho thay rang: con co nhng ngi quyet nh thc hien mot viec ieu hanh co trach nhiem va giau sang kien, nham bao am thc pham cho moi mot thanh phan cua gia nh nhan loai. Mot  quyet nh nh vay c thiet lap tren viec cong nhan s kien nay la moi mot ca nhan hng quyen bat kha xam pham cua mnh: o la quyen c nuoi dng xng hp va cong nhan rang: tat ca moi ngi, cach rieng nhng ai chiem a v trach nhiem trong xa hoi, do o co bon phan bao am rang: quyen bat kha xam pham nay phai c ton trong. ay la mot nguyen tac phai ap dung khong nhng cho tng ca nhan, nhng ca cho cac quoc gia na: khi con ngi khong co kha nang oi pho vi nhng nhu cau can ban cua ho, do can c chien tranh, canh ngheo kho, mot chnh phu bat lc, tham nhung, hoac mot viec ieu hanh vung ve, hay do nhng thien tai... Trong nhng trng hop nh vay, ngi khac co bon phan luan ly can thiep e giup ho.

Chien au chong nan ngheo kho, tc la giup vao viec phat trien con ngi toan dien,  phat trien cac tan toc. Nh vay cung la chien au cho hoa bnh the gii, v nh c Phaolo VI (1963-1978) a noi ro trong Thong iep thi danh cua ngai Populorum Progessio (Phat trien cac dan toc),  cong bo  nam 1967 va c c Gioan Phaolo II nhac lai trong s iep gi cho cac V Tham d Khoa hop cua FAO lan nay: Phat trien la ten mi cua hoa bnh (xem Populorum Progressio, so 76-77). Roi TC giai thch them: T o, nhng li cua V Tien nhiem cua toi luon luon ung that. Viec phat trien ch thc mang theo nhieu kha canh, nhng kha canh th nhat la viec quyet nh bao am cho moi ngi nam, n, cho tre em  viec co cua an ma ho can en. Nh vay, Khoa hop cua cac Ngai khong nhng lo en viec bao am thc pham, nhng ca en hoa bnh the gii, trong mot thi ai cac gia tr nh vay b e oa tram trong.

TC ket thuc s iep bang nhng li sau ay: Nhan thay trach nhiem nang ne  va ca nhng hy vong  m ra trc mat quy v, toi ch biet cau nguyen. Trong nhng ngay nay, toi bao am vi quy v s gan gui thieng lieng cua toi, va khan cau Thien Chua Quyen nang ban xuong cho  cong viec cua Khoa hop quy v, nhieu phuc lanh cua Ngi, ngo hau to chc FAO co the gop phan vao viec gia tang tren Trai at nay Hoa bnh va Cong Ly, en t ang Toi Cao.

c TGM Aogstino Marchetto, lanh ao Phai oan Toa Thanh, trong bai phat bieu tai Khoa hop cua FAO, hom th t 07/11/2001,  a yeu cau can co s san sang oi vi ngi khac: ca nhan, cung nh cong ong, dan toc cung nh quoc gia. Noi the khac, s san sang ay co ngha la vi thai o cu the biet thi hanh mot ng loi chnh tr ve san xuat, ve phan phat va ve chia se... trong cach co the i en viec quan bnh hoa moi lien lac gia nhng nhu cau thc pham cua dan toc the gii, du co s gia tang nhan so va s san co thc pham cho nhng ai --noi chung---van c nuoi dng ay u. V ai dien Toa Thanh noi them: Viec bao am thc pham khong the ch c ngh en, thao luan va thc hien oi vi nhng trng hp khan cap hoac cu tr nhng tnh hnh hnh nguy ngap, nhng can phai co nhng la chon chnh tr dai han nham giup nhng ngi ngheo kho va nhng ngi oi khat, vi mot trach nhiem: trach nhiem nay lien he en moi thanh phan cua Cong ong quoc te.

ai dien cua cac Quoc gia Hoi vien c trieu tap hai nam mot lan e thao luan ve van e thc pham tren the gii va e chong nan ngheo oi, van lan rong tai nhieu ni. Khoa hop th 31 ket thuc hom ngay 13 thang 11/2001. Hoi ngh Thng nh ve Thc pham  (vi s tham d cua cac Quoc trng, Thu tng), c trieu tap cach ay 5 nam, se tr lai hop tai tru s FAO Roma vao thang 6  nam 2002.

 


Back to Home Page