Ngay 21 thang 11/2001

Le c Maria dang mnh trong en Thanh

Ngay the gii cua cac Dong chiem niem

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngay 21 thang 11/2001: Le c Maria dang mnh trong en Thanh, Ngay the gii cua cac Dong chiem niem. (Pro Orantibus).

Ngay 21 thang 11 hang nam, Le knh nh c Maria dang mnh trong en Thanh, Giao hoi c hanh Ngay the gii cua cac Dong chiem niem, goi la Ngay pro Orantibus.

Ngay nay c thanh lap nam 1953 va t o c c hanh trong toan Giao hoi vao Ngay le c Maria dang mnh trong en Thanh; ay la ngay mang y ngha sau xa oi vi cac linh hon tan hien phuc vu Thien Chua va nhan loai.  Nam 1952, Van Phong tr giup cac N tu Dong Kn c thanh lap vi hai muc ch nay: nhac lai cho cong ong Giao hoi gia tr khong the bo qua c cua viec cau nguyen trong i song chiem niem va i song Kito -  roi keu goi cong ong cong giao bieu lo cach cu the tnh lien i huynh e va long quang ai oi vi cac N tu Dong Kn, nhng ngi suot i chuyen lo viec cau nguyen va hy sinh cho Giao hoi va nhan loai.

Van Phong tr giup cac N tu Dong Kn c thanh lap sau e nh the chien. Moi ngi thay ro rang: chien tranh a gay nen biet bao nan nhan va e lai biet bao tan pha, o nat. Nhieu Tu vien ve i song chiem niem do o phai song trong hoan canh  rat kho khan. V the ngay The gii cua cac Dong chiem niem Pro Orantibus nham keu goi ap lai nhng nhu cau cua cac N tu nay, cach rieng cac N tu gia yeu. Trong i song chiem niem, cac N tu gap nhieu thieu thon. Nhieu tu vien khong u  kha nang oi pho vi nhng chi ph can thiet hang: cm an, ao mac. Mot so Tu vien khac can co nhng dung cu e lam viec, e sa cha cac c cau va e thch nghi vi nhng luat le mi cua Nha nc. Ngoai ra Van phong con nhac lai viec on nhan khach en tnh tu trong Tu vien hoac nhng ph ton ve ieu tr, ve thuoc men, nhat la nhng luc ieu tr  tai benh vien. Cac N tu chiem niem co the ieu tr tai  benh vien danh rieng. Benh vien nay c xay cat nh vao long quang ai cua mot an nhan. Nhan vien phuc vu tai benh vien la nhng linh hon tan hien thuoc Hoi Thanh Teresa Margarita Redi, nhng ho cung can co g e song, nhat la cac y ta va bac s.

Van Phong tr giup cac N tu chiem niem thong bao: trong nam 2000 va qua, trong Ngay cua cac N tu chiem niem Pro Orantibus a thu c 250 trieu tien Y. So tien thu c ch la mot giot nc trong ai dng cua nhng nhu cau cua cac Tu vien chiem niem tren ca the gii. c Cha Nesti, cu th ky Bo Dong Tu, giai thch ve so tien thu c trong nam va qua nh sau:  Trong so cac c quan giup nhieu hn ca, trc het phai ke en cac Dong N i  song hoat ong tong o. Cac Dong N hieu rang: s nang thieng lieng cua cac ch em trong luy cam la rat can thiet cho cong viec tong o cua mnh va cho toan Giao hoi. Nh s giup cua cac  linh muc, cac tn hu cong giao va cua cac Dong N chuyen hoat ong tong o, Van Phong a giup c, t thang 9 nam 2000 en thang 8 nam 2001, tren 200 Tu vien chiem niem.  Nhng cac nhu cau con rat nhieu. Van Phong keu goi long quang ai hn na cua toan Giao hoi. So tien giup cac Tu vien chiem niem xin gi ve Tru s Bo cac Dong Tu tai Roma.

c Cha Nesti noi: Ngoai muc ch giup vat chat cho cac N tu chiem niem, ngay the gii danh cho cac Dong Chiem Niem, Pro Orantibus, con cong nhan gia tr quan trong cua i song chiem niem, nh trung tam thieng lieng  cho s  dan than trong  viec co vo  s hiep nhat gia cac tn hu Kito. c Giam muc giai thch them nh sau: Chnh n thanh va ch n thanh ma thoi co sc bien oi tam hon ben trong. Va n thanh lanh nhan c do li cau nguyen va hy sinh. Trong mot thi ai chay theo vat chat, ca tung sc san xuat va nhng hoat ong ben ngoai, Giao hoi tiep tuc e cao gia tr cu van cua li cau nguyen. c Cha Nesti nhan manh en gng sang cua Thanh N Teresa Hai ong Giesu, Tien s Hoi Thanh, v Thanh trong i song chiem niem, khong bao gi bc chan ra khoi Tu vien, i en cac x truyen giao, nhng Ngai a c ton phong lam Quan Thay cac x truyen giao va cac nha truyen giao, nh Thanh Phanxico Xavie.

Cong nhan s can thiet cua li cau nguyen, cach ay gan 10 nam, chnh TC Gioan Phaolo II a cho lap mot Tu vien chiem niem trong Noi Thanh Vatican e cau nguyen lien l cho Giao hoi va cho The gii. Cung v hieu sau xa  va thanh tn ve gia tr va sc manh cua cau nguyen va hy sinh, trong gi oc kinh Truyen Tin Tra Chua nhat va qua vi dan chung tu hop tai Quang Trng Thanh Phero,  TC noi: Chung ta biet rang li cau nguyen co mot sc manh ln lao, neu c kem theo bang viec an chay va bo th... V the toi xin cac tn hu cong giao: vao ngay 14 thang 12/2001, hay c song nh ngay an chay va trong ngay nay, hay cau nguyen sot sang xin Thien Chua ban cho the gii c mot nen hoa bnh ben b, xay dng tren cong ly va xin Ngai giup tm ra nhng giai phap xng hp cho cac vu tranh chap hien ang gay au kho cho the gii nay. Va nhng g a danh c trong ngay an chay nay se c dung e giup cac ngi ngheo tung, cach rieng nhng ngi au kho trong luc nay, do nhng hau qua cua nan khung bo va chien tranh (L'Oss.Rom. 19-20.11.2001).

Ngoai viec xin cac tn hu cong giao an chay, cau nguyen va bo th,  TC con mi goi ai dien cac ton giao tu hop nhau tai Assisi, vao ngay 24 thang Gieng nam 2002, nh nam 1986 va 1993 trc ay, e cung nhau cau nguyen va co vo hoa bnh. Ngai noi: Toi loan tin nay na la toi muon mi ai dien cac ton giao the gii en Assisi ngay 24 thang Gieng nam 2002, e cau nguyen cho viec lt  thang nhng xung khac va cho viec co vo mot nen hoa bnh chan chnh....

Tiec thay, nhieu tn hu cong giao khong cau nguyen bao gi, hay cau nguyen qua t. ay la mot tai hoa ln lao. Khong cau nguyen, se xa khoi Thien Chua va sa nga de dang trong toi loi. Co ngi cho viec cau nguyen la vo ch va mat gi. Thc ra ho khong hieu gia tr va s quan trong cua cau nguyen. Thanh Alphonso noi: Ai cau nguyen se c cu roi. Ai khong cau nguyen se b h mat. Trong ngay the gii danh cho cac N tu chiem niem Pro Orantibus, moi ngi trong chung ta hay t kiem thao ve bon phan cua mnh oi  vi Thien Chua, oi vi chnh ban than. Cung trong dp nay, ngi cong giao bat c au, hay ap lai li keu goi cua TC, cung nhau cau nguyen cho hoa bnh the gii. Nhng e at ti hoa bnh , moi ngi hay t cai thien i song, ieu kien tien quyet e c hoa bnh ben trong va ben ngoai. Hoa bnh la mot n ban cua Thien Chua. Phai cau xin va phai song xng ang e c lanh nhan n ban nay.

 


Back to Home Page