Lineamenta
THÐGM Hội nghị đặc biệt về Á Châu

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ
Ðịnh Hướng Tùng Thư

BẢN CÂU HỎI

Chương I: Các thực trạng của Á châu

Chương II: Truyền bá Phúc âm tại Á châu

Chương III: Ý định của Thiên Chúa trong lịch sử

Chương IV: Ðức Giêsu Kitô Ðấng Cứu độ là Tin Mừng của Thiên Chúa đến với mọi người

Chương V: Giáo hội như mối hiệp thông

Chương VI: Sứ mạng yêu thương và phục vụ của Giáo hội tại Á châu


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page