Lineamenta
THÐGM Hội nghị đặc biệt về Á Châu

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ
Ðịnh Hướng Tùng Thư

MỤC LỤC

Lời tựa
Dẫn nhập

Chương I: Những thực tại của Á châu

Chương II: Truyền bá Phúc âm tại Á châu

Chương III: Ý định của Thiên Chúa trong lịch sử

Chương IV: Ðức Giêsu Kitô, Tin Mừng về sự cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người

Chương V: Giáo hội như mối hiệp thông

Chương VI: Sứ mạng yêu thương và phục vụ của Giáo hội tại Á Châu

Kết luận


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page