Vài Nhận Ðịnh
của Ðức Hồng Y Godfried Daneels
Tổng Giám Mục Malines-Bruxelles
về Khóa Họp Thượng Hội Ðồng
Giám Mục Âu Châu, kỳ II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài Nhận Ðịnh của Ðức Hồng Y Godfried Daneels, Tổng Giám Mục Malines-Bruxelles về Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, kỳ II.

(Apic 22/10/99) - Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu kỳ II kéo dài từ ngày mùng 1 cho đến ngày 23 tháng 10/1999. Vào ngày áp chót của khóa họp, ngày 22 tháng 10/1999, Hãng Tin Công Giáo Thụy Sĩ Apic đã phổ biến vài nhận định của Ðức Hồng Y Daneels, Tổng Giám Mục Malines- Bruxelles, về Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu mà chúng tôi muốn chia sẽ với quý vị và các bạn trong bài nầy.

Theo Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Malines-Bruxelles, điều quan trọng nhất của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu kỳ II, "không phải là bản những đề nghị, nhưng là tất cả những phát biểu của các nghị phụ trong tuần lễ đầu của Khóa Họp, và những bài tường trình của các nhóm nhỏ. Dĩ nhiên, Văn Kiện tổng kết kết quả, thường được gọi là "Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu", hiện đang được chờ đợi và chắc chắn sẽ được công bố trong tương lai, (văn kiện đó) cũng sẽ rất quan trọng.

Theo Ðức Hồng Y Daneels, bầu khí trong suốt khóa họp, là bầu khí thật sự an bình, thanh thẩn, không có nhiều lúc "nổi sóng", cách chung khá tốt đẹp. Công việc soan thảo bản Những Ðề Nghị, thật khá gay go, và không thõa mãn mọi người. Ðức Hồng Y trưng dẫn lý do: sở dĩ như vậy, là vì người ta phải tổng kết 300 đề nghị khác nhau và 400 ý kiến xin thay đổi, để soạn lại bản văn duy nhất.

So sánh với Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu Kỳ I vào năm 1991, cách đây 8 năm, Ðức Hồng Y Daneels cho biết như sau: "Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu Kỳ I đã là một cuộc đối chứng giữa những Giáo Hội Ðông và Tây Âu, sau biến cố Bức Tường Berlin bị sụp đỗ. Lúc đó, các nghị phụ cố gắng tìm biết lẩn nhau, và ý thức về những khác biệt trong các phản ứng. Rồi dần dần trong tám năm qua, Ðông và Tây Âu từ xích lại gần nhau hơn, nhất là nhờ sự trao đổi những linh mục và những giáo sư. Dù vậy, theo Ðức Hồng Y Daneels, vẫn còn sự khác biệt khá lớn giữa những cộng đoàn Giáo Hội tại Ðông Âu và tại Tây Âu.

Xét về nội dung các lời phát biểu, thì Ðức Hồng Y Daneels nhấn mạnh đến 5 điểm quan trọng sau đây:

Theo nhận định của Ðức Hồng Y Daneels, vấn đề sự độc thân của Linh Mục và việc phong chức linh mục cho những người đã có gia đình, là hai vấn đề chỉ được bàn sơ qua trong các nhóm nhỏ, bởi vì đây không phải là những điều riêng biệt của Âu Châu. Có thể là, trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thông Thường vào năm 2000 sắp tới, những vấn đề trên sẽ được đưa vào chương trình nghị sự.

Cuối cùng khi được hỏi về vấn đề Hồi Giáo, vấn đề lần đầu tiên được trực tiếp nhắc đến trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, và được tóm gọn trong đề nghị thứ 10, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Malines-Bruxelles đã phát biểu ý kiến như sau: "Người ta không nên bi thảm hóa vấn đề Hồi Giáo, nhưng đồng thời cũng không được nhắm mắt làm ngơ."


Back to Radio Veritas Asia Home Page