Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu
bước vào giai đoạn kết thúc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu bước vào giai đoạn kết thúc.

Vatican - 21.10.99 - Sứ điệp của các Nghị phụ gửi Dân Chúa được công bố trưa thứ Sáu 22.10.99. Bản thảo đã được cứu xét trong những ngày này tại các nhóm, được đọc và được bỏ phiếu trong phiên họp chung chiều thứ Năm 21.10.99. Bản văn cuối cùng về các đề nghị cũng được bỏ phiếu chấp thuận trong phiên họp chung này. Các Ðề Nghị sẽ được đệ lên ÐTC, để soạn thảo Văn Kiện sau cùng của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu, được gọi là "Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục". Việc công bố Văn Kiện này phải chờ đợi thời gian khá lâu. Trong thời gian chờ đợi, Ủy Ban soạn thảo được bầu trong những ngày cuối cùng của Khóa Họp sẽ hội họp tại Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong Nội Thành Vatican, ít ra hai lần, để cùng làm việc dưới sự hướng dẫn của Vị Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục: Ðức Hồng Y Jan Schotte. Các Ðề Nghị đệ lên ÐTC luôn luôn phải giữ kín. Những gì thuộc về nôïi dung tiết lộ ra ngoài, là do sự bất cẩn mật của một người nào đó. Chẳng hạn như lần này, một trong các đề nghị liên hệ đến luật độc thân linh mục đã được báo chí nói đến và giải thích không đúng sự thực. Ðề nghị của Thượng Hội Ðồng Giám Mục là "Luật độc thân được coi như là yếu tố cấu thành Chức Linh Mục". Ðề nghị này đã trở thành một tranh luận sôi nổi giữa các Nghị Phụ thuộc Lễ Nghi Latinh và Lễ Nghi Ðông Phương, vì lễ nghi này chấp nhận Linh Mục có gia đình; trái lại luật độc thân bắt buộc trong Giáo Hội Latinh. Ðức Cha Virgil Bercea, người Rumani, thuộc lễ nghi Ðông Phương (Hy Lạp-Công Giáo Bizantin), trong buổi gặp gỡ giới báo chí, đã không đi sâu vào đề tài. Ngài nhấn mạnh rằng: Ðề nghị của Thượng Hội Ðồng Giám Mục không nghịch với truyền thống Ðông Phương. Ðức Giám Mục giải thích: Giáo Hội thuộc Lễ Nghi Ðông Phương cho phép các Thầy Sáu được lập gia đình trước khi bước lên Chức Linh Mục. Hiện nay trong Giáo Phận của ngài có 130 linh mục, gồm những linh mục có gia đình và những linh mục độc thân. Tất cả đều được chuẩn bị như nhau trước khi lãnh Chức Linh Mục. Các linh mục độc thân làm việc toàn phần, trái lại các linh mục lập gia đình cần có thì giờ để lo cho gia đình. Các Giám Mục có bổn phận tìm hiểu hoàn cảnh của các linh mục này. Ðức Cha Bercea nói thêm: Trong Giáo Hội Ðông Phương, các linh mục có gia đình không thể được bổ nhiệm làm Giám Mục và những ai đã lãnh chức Linh Mục rồi, thì không được lập gia đình nữa. Vì thế nhiều thầy Sáu đã lập gia đình trước khi bước lên Chức Linh Mục. Hơn nữa các linh mục có gia đình, sau khi người bạn qua đời, không được tái giá. Ðức Giám Mục nhắc lại cho giới báo chí rằng: Chắc chắn đây không phải những điều khẩn cấp được Thượng Hội Ðồng Giám Mục nhấn mạnh. Mục đích của Thượng Hội Ðồng là làm sao để sự hiện diện của Giáo Hội có thể giúp đỡ và đẩy mạnh con đường tiến "của Châu Âu của các dân tộc". Dấn thân này, đối với Giáo Hội tại các nước Trung-Ðông Âu vừa thoát chế độ cộng sản vô thần, là việc huấn luyện giới trẻ về đức tin, về kỷ luật luân lý và cả về lãnh vực chính trị nữa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page