Vấn đề Ðối Thoại với Hồi Giáo
theo lời phát biểu
của Ðức Tổng Giám Mục Bernardini
Thổ Nhỉ Kỳ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vấn đề Ðối Thoại với Hồi Giáo theo lời phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Bernardini, Thổ Nhỉ Kỳ.

"Tôi sống 42 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ. một quốc gia Hồi Giáo tới 99,9% và tôi là Tổng Giám Mục giáo phận Ismir (trước đây là Smyrne) - Tiểu Á - từ 16 năm nay. Ðề tài bài phát biểu của tôi, do đó coi như đã được biết rồi: Vấn đề Hồi Giáo tại Châu Âu hiện nay và trong tiến trình tương lai. Tôi xin cảm ơn Ðức Cha Pelâtre và tất cả các vị đã nói về đề tài này trong Hội Trường thế giá này, như vậy giúp tôi khỏi dài lời và giải thích thêm về đề tài. Bài phát biểu của tôi được làm, trước hết để nói lên ÐTC một lời thỉnh cầu khiêm tốn. Ðể vắn tắt và rõ ràng, tôi xin nêu lên ba trường hợp cụ thể, vì nguồn gốc xuất xứ của nó, tôi coi là thực sự đã xẩy ra.

1 - Trong một cuộc gặp gỡ chính thức về đối thoại Hồi Giáo - Kitô Giáo, một nhân vật thế giá Hồi Giáo, trong lúc ngỏ lời với các tín hữu Kitô, với sự bình tĩnh và chắc chắn, đã nói như sau: Nhờ vào những luật lệ dân chủ của các ngài, chúng tôi sẽ xâm lăng các ngài; và nhờ vào những luật lệ tôn giáo của chúng tôi, chúng tôi sẽ thống trị các ngài". Ðây là điều đáng tín, vì việc thống trị đã bắt đầu cùng với Mỹ kim dầu hỏa, được xử dụng không phải để tạo công ăn việc làm tại các quốc gia nghèo nàn của miền Bắc Phi hay miền Trung Ðông, nhưng để xây cất các đền thờ và các trung tâm văn hóa Hồi Giáo tại các Nước Kitô giáo đón nhậïn các nguời Hồi Giáo di cư, kể cả Roma nữa. Tại Sao ta lại không thấy rõ chương trình của bành trướng và xâm chiếm này?

2 - Trong dịp gặp gỡ khác Hồi Giáo - Kitô Giáo, luôn luôn do các tín hữu Kitô tổ chức, một tín hữu Kitô tham dự công khai hỏi các người Hồi Giáo có mặt: Tại sao các người Hồi Giáo lại không tổ chức những cuộc họp như vậy, ít ra một lần thôi. Một nhân vật Hồi Giáo uy tín luôn luôn có mặt trả lời nguyên văn như sau: "Tại Sao chúng tôi lại phải làm chuyện này? Các ông không có gì để dạy chúng tôi và chúng tôi không cần học nơi các ông điều gì cả".

Phải chăng đây là một đối thoại giữa các người điếc? Ðây là một sự kiện cho thấy những danh từ như "đối thoại, công bình, hỗ tương" (có đi có lại) hoặc những quan niệm như "quyền con người, dân chủ"... có một ý nghĩa hoàn toàn khác với chúng ta. Nhưng tôi nghĩ rằng: những điều nay mọi người đã biết và công nhận như vậy.

3 - Trong một Tu Viện Công Giáo ở Giêrusalem đã có - có lẽ nay vẫn còn - một gia nhân người Hồi Giáo. Một người tử tế và liêm khiết, được các tu sĩ tôn trọng. Một ngày kia với khuôn mặt buồn sầu, anh ta nói với các Tu Sĩ trong Dòng: Các vị lãnh đạo của chúng tôi họp nhau và quyết định rằng "tất cả những người bất trung tín" phải bị hạ sát, nhưng các ngài không phải sợ hãi chi, bởi vì chính tôi đây sẽ giết các ngài mà không làm cho các ngài phải đau đớn.

Dĩ nhiên chúng ta phải biết phân biệt thiểu số cuồng tín và bạo hành với đại đa số bình thản và liêm khiết; nhưng đa số này, khi được lệnh ban ra nhân danh Allah hay Coran, sẽ luôn luôn thi hành chặt chẽ và không ngần ngại chi. Hơn nữa lịch sử dạy chúng ta rằng thiểu số cương quyết luôn luôn thành công áp đặt trên đa số thụ động và yên lặng. Không lưu ý hay tệ hơn nữa, nhạo cười ba trường hợp vừa kể lại trên đây, thực là quá ngay thơ. Ðối với tôi, cần phải suy tư nghiêm chỉnh về giáo huấn bi thảm này. Tôi không bi quan, dù bên ngoài xem ra như vậy. Người tín hữu Kitô không thể là người bi quan, bởi vì Chúa Kitô đã sống lại và vẫn sống mãi. Người là Thiên Chua, khác hẳn với bất cứ vị tiên tri nào hay tự coi mình là tiên tri. Chiến thắng sau cùng là của Chúa Kitô, nhưng thời gian của Thiên Chúa có thể sẽ rất lâu dài, và thường là như vậy. Người rất nhẫn nhục và chờ đợi việc trở lại của người tội lỗi; nhưng trong khi chờ đợi Người mời gọi Giáo Hội tổ chức và hoạt động để Nước của Người chóng đến.

Và giờ đây con xin phép đề nghị lên ÐTC, một đề nghị nghiêm chỉnh: xin tổ chức chóng hết sức có thể, nếu không một Thượng Hội Ðồng Giám Mục, thì ít ra một Hội Nghị các Giám mục và các nhân viên mục vụ nơi các người di cư, cách riêng nơi người Hồi Giáo, và mời cả các đại diện của Giáo Hội Chính Thống và Tin Lành nữa. Công việc tổ chức có thể trao cho Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu, có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề nầy, cùng với sự cộng tác của Hội Ðồng các Giáo Hội Kitô. Hội nghị phải cùng nhau đào sâu vấn đề các người Hồi Giáo tại các nước Kitô Giáo, và để tìm ra một kế hoạch chung nhàm đối phó và giải quyết vấn đề theo cách thức tinh thần Kitô và khách quan. Cần phải tìm ra những nguyên tắc chung, dù việc áp dụng sẽ thay đổi tùy nơi, tùy người. Không có gì gây hại cho bằng việc không đồng ý với nhau trên nguyên tắc.

Tôi xin kết thúc bằng lời khuyên do kinh nghiệm thúc đẩy: đừng bao giờ nhường một nhà thờ Công Giáo cho việc phụng tự của người Hồi Giáo, bởi vì đối với người Hồi Giáo, việc làm nầy là chứng cớ chắc chắn hơn cả cho việc bỏ đạo của chúng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page