THÁNG BẢY

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 03: 1. Thánh Tôma tông đồ

                2. Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục

Ngày 04: 1. Thánh Elisabeth Lusitania, hoàng hậu Bồ Ðào Nha

                2. Thánh Giuse Nguyễn Ðình Uyển, thầy giảng

Ngày 05: Thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục lập dòng

Ngày 06: Thánh Maria Goretti, đồng trinh tử đạo

Ngày 10: 1. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng

                2. Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, trùm xứ

Ngày 11: Thánh Bênêđictô, tu viện trưởng

Ngày 12: 1. Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), giáo dân

                 2. Thánh Phêrô Khanh, linh mục

Ngày 13: Thánh Henri II, hoàng đế

Ngày 14: Thánh Camillô, linh mục lập dòng

Ngày 15: 1. Thánh Bonaventura, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

                2. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục

                3. Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, thầy giảng

Ngày 16: Ðức Bà núi Carmêlô

Ngày 18: Thánh Ða Minh Ðinh Ðạt, binh sĩ

Ngày 20: Thánh Giuse An, Giám Mục

Ngày 21: 1. Thánh Laurensô Brindisi, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh

                2. Thánh Ignatiô Hy, Giám Mục

Ngày 22: Thánh Maria Mađalêna

Ngày 23: Thánh Brigitta, góa phụ

Ngày 24: Thánh Giuse Hiền, linh mục

Ngày 25: Thánh Giacôbê tông đồ

Ngày 26: Thánh Gioan Kim và Anna phụ mẫu Ðức Trinh Nữ Maria

Ngày 28: Thánh Giuse Xuyên, Giám Mục

Ngày 29: Thánh Matta đồng trinh

Ngày 30: Thánh Phêrô Chrysôlôgô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 31: 1. Thánh Ignatiô Loyola, linh mục sáng lập dòng Tên

                2. Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý, linh mục; Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân

 
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page