Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Ðình

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng

 

Bài Ðọc I: Is 56,1-3a,6-8

"Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. Phúc thay người làm như vậy, và con người trung thành với điều ấy, giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và giữ tay mình không làm tội ác.

Và người ngoại bang tin theo Chúa sẽ không nói: Chúa sẽ tách tôi ra khỏi dân Ngài.

Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Ngài, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta.

Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện, Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

Chúa là Thiên Chúa đã tập hợp những người Israel tha hương, phán rằng: Ta sẽ tập hợp, những người khác lại với chúng.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 66,2-3,5,6-8

Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Chúa, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài!

Xướng 1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi, xin tỏ ra cho chúng tôi thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ. - Ðáp.

2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. - Ðáp.

3) Ðấng đã chúc phúc cho chúng tôi, Ðức Thiên Chúa, Chúa chúng tôi. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi, để cho khắp cùng bờ cõi đất kính sợ Ngài. - Ðáp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Ngày của Chúa gần đến; Người sẽ đến cứu chúng ta. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Jo 5, 33-36

"Gioan là đèn cháy sáng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.

Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.

Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay lại một lần nữa nói về Gioan Tẩy Giả, người làm chứng cho chân lý, làm chứng về Ðức Giêsu. Tuy nhiên, ngoài nhân chứng của phàm nhân, Ðức Giêsu còn một nhân chứng khác cao trọng hơn rất nhiều: Ðó là Thiên Chúa Cha, chính Cha đã trao sứ mệnh cho Ðức Giêsu và việc Ðức Giêsu hoàn thành sứ mệnh Cha trao là một chứng từ sống động làm chứng cho Ngài.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Ðức Giêsu, suốt cuộc đời Chúa, lúc nào "sứ mệnh" cũng là một mối quan tâm, lo lắng nhất. Xin cho chúng con cũng biết mau mắn đón nhận trách nhiệm của mình và thi hành trọn hảo. Ðể nhờ đó chúng con đóng góp được phần nào vào công cuộc cứu rỗi của Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page